Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie instytucji polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.FIPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie instytucji polityki społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem instytucji polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych obszarów (rodzina, seniorzy, dzieci, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, system emerytalny, alkoholizm, narkomania, mniejszości narodowe/cudzoziemcy/uchodźcy, mieszkalnictwo, ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe)

Efekty kształcenia:

Student:

- ma podstawową wiedzy z zakresu roli i funkcjonowania instytucji we współczesnym świecie

- ma wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania instytucji w wybranych obszarach polityki społecznej

- dokonuje obserwacji otaczającej rzeczywistości społecznej, identyfikuje problemy, poddaje je analizie, proponuje rozwiązania


Wymagania wstępne:

ukończony kurs: wprowadzenie do polityki społecznej


w związku z zaplanowaną w ramach zajęć wizytą studyjną w MOPS - Studenci zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW (potwierdzenie do okazania prowadzącemu zajęcia przed planowanym terminem wizyty)

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny:

- test wielokrotnego wyboru + pytania otwarte

- nie przewiduje się egzaminu "zerowego"


- warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest obecność na minimum połowie zajęć (wykłady)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny:

- test (sprawdzeni efektu I i II)

- pytania otwarte (sprawdzenie efektu II i III)

- wymagany poziom umożliwiający zaliczenie (przekroczone 60%)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- prezentacje multimedialne

- dyskusja

- e-learning (10% zajęć)

- metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)

- metody praktyczne (wizyta studyjna w organizacji)

Bilans punktów ECTS:

wykład - 30 godzin (w tym 2 godziny wizyta studyjna w MOPS)

przygotowanie do egzaminu, praca z podręcznikiem - 30 godzin

konsultacje - 15 godzin

suma: 75 godzin - liczba punktów ECTS - 3


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

zapoznanie Studentów z pojęciem i istotą instytucji oraz ich funkcjonowaniem we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru polityki społecznej

Pełny opis:

1. Instytucje a organizacje

2. Instytucje - ich rola i funkcjonowanie we współczesnym świecie

3. Instytucje polityki społecznej - wprowadzenie

4. Instytucje i ich działalność - rynek pracy

5. Instytucje i ich działalność - rodzina

6. Instytucje i ich działalność - polityka senioralna + zabezpieczenie społeczne

7. Instytucje i ich działalność - polityka mieszkaniowa

8. Instytucje i ich działalność - bezdomność, żebractwo

9. Instytucje i ich działalność - inne wybrane obszary

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o innowacyjne metody dydaktyczne, w tym design-thinking oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą

Literatura:

Pańków Włodzimierz (2014), Instytucje i organizacje. Pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Koral Jarosław (2014), Polityka społeczna - wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu S.Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.

Grzywna Paweł i inni (2017), Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.