Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.OPwPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe w polityce społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. zimowy, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z problematyką działalności organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu kwestii społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb obywateli.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student posiada wiedzę na temat społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, polityki społecznej

- student posiada wiedzę z zakresu sposobów działania organizacji obywatelskich w kontekście realizacji polityki społecznej

- student zna i rozumie rolę organizacji pozarządowych we współtworzeniu i realizacji polityki społecznej

- student zna i rozumie problematykę współdziałania organizacji pozarządowych z podmiotami publicznymi

- student zna i rozumie elementy obywatelskiej polityki społecznej

- student potrafi wskazać przykłady innowacyjnych działań organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej


Umiejętności:

- student posiada umiejętność wskazywania, formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji pozarządowych w polityce społecznej

- student potrafi twórczo i krytycznie odnieść się do przedstawionych treści

- student potrafi poddać refleksji omawiane zagadnienia i wyrazić ją poprzez zaprezentowanie własnej opinii

- student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią podczas dyskusji


Kompetencje społeczne:

- student jest przygotowany do uczestnictwa w dyskusjach publicznych

- student potrafi odpowiedzialnie wywiązywać się z powierzonych obowiązków

- student jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy oraz rozwijania wrażliwości społecznej


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia:


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego, uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.


Wykład:


Cykl wykładów kończy się egzaminem. Możliwość ustalenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.


Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej i składa się z pytań zamkniętych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny sprawdzający poziom wiedzy - wykład


Realizacja i prezentacja projektu zaliczeniowego oraz aktywność na zajęciach - ćwiczenia

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, studium literatury przedmiotu, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, prezentacje multimedialne, zadania projektowe, dyskusja, ćwiczenia interaktywne w grupach.

Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

Metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15 godzin


Przygotowanie do ćwiczeń i realizacja projektu - 30 godzin


Udział w wykładach - 30 godzin


Samodzielne studiowanie przedmiotu i przygotowanie do egzaminu - 15 godzin


3 ECTS


Wykład - 30 godzin
Ćwiczenia - 15 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Pełny opis:

1. Historia społeczeństwa obywatelskiego: tradycja republikańska i liberalna. Współczesne definicje i funkcje społeczeństwa obywatelskiego.

2. Istota, przedmiotowy i podmiotowy zakres polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Wyzwania stojące przed polityką społeczną.

3. Koncepcje obywatelstwa, kapitał społeczny a polityka społeczna.

4. Organizacje pozarządowe. Geneza i rozwój polskich organizacji pozarządowych po roku 1989. Definicje, funkcje, klasyfikacje, typy oraz formy organizacji pozarządowych. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne polskich organizacji pozarządowych.

5. Współdziałanie. Formy współdziałania. Zewnątrzorganizacyjne i wewnątrzorganizacyjne warunki współdziałania organizacji pozarządowych.

6. Wielosektorowość a polityka społeczna.

7. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje społeczne a publiczne podmioty polityki społecznej.

8. Elementy obywatelskiej polityki społecznej.

9. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej.

10. Innowacyjne inicjatywy trzeciego sektora w polityce społecznej.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M., (2015) Polskie organizacje pozarządowe 2015, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Bogacz-Wojtanowska, E. (2006): Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładach stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bogacz-Wojtanowska, E. (2011) Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bogacz-Wojtanowska, E., Przybysz, I., Lendzion, M. (2014) Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Branka, M (2016) Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi?, Stowarzyszenie Homo Faber, Sieć Obywatelska Watchdog Polsa, Lublin /Warszawa.

Dudkiewicz, M. Makowski, G (2011) Współpraca między organizacjami pozarządowymi i adminstracją samorządową, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Janoś-Kresło, M. (2013) Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014) Reintegracja: aktywna polityka społeczna w praktyce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Mazur, S., Pacut, A. (2006) Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, AE-MSAP, Kraków.

Schmidt, J. (2012) Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno sp. z o.o., Warszawa.

Kwartalnik "Trzeci Sektor".

Kwartalnik "Ekonomia Społeczna".

Kwartalnik "Zarządzanie Publiczne".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.