Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kamińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student posiada znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej i potrafi zinterpretować ich sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane z stosowaniem prawa w dziedzinie ochrony własności intelektualnej w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem,

• wyjaśnia zadania różnych form ochrony własności intelektualnej,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie ochrony własności intelektualnej i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się terminologią odnoszącą się do ochrony własności intelektualnej.


Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania prawne stosowane w dziedzinie ochrony własności intelektualnej,

• potrafi opracować wniosek o nadanie prawa ochronnego do wybranego przedmiotu posiadającego cechy nowości

• potrafi ocenić naruszenie prawa autorskiego


Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i umiejętność stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie funkcjonowania prawa ochrony własności intelektualnej,

Wymagania wstępne:

student zna podstawowe zasady prawa cywilnego, rozróżnia własność materialną i niematerialną

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- - przygotowanie projektu zaliczeniowego oraz jego prezentacja


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 15 godzin

Przygotowanie do zajęć: 7 godzin

Konsultacje: 10 godzin

Egzamin: 3

Łączny nakład pracy studenta wynosi 35 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

1. Źródła praw własności intelektualnej

2. Rodzaje własności intelektualnej

3. Przedmiot prawa wynalazczego

4. Rodzaje praw własności przemysłowej

- wynalazki

- wzory użytkowe i znaki towarowe

- wzory przemysłowe

- topografia układów scalonych

- oznaczenia geograficzne

5. Licencje

6. Postępowanie rejestracyjne

7. Przedmiot prawa autorskiego

8. Podmiot prawa autorskiego

9. Pojęcie autorskich praw osobistych

10. Pojecie autorskich praw majątkowych

11. Dozwolony użytek chronionych utworów

- użytek prywatny

- licencje prasowe

- licencje biblioteczne

12. Czas trwania autorskich praw majątkowych

13. Zasięg wyłączności prawa autorskiego

14. Ochrona utworów audiowizualnych

15. Ochrona programów komputerowych

16. Prawa pokrewne

17. Środki ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych

18. Prawa spadkowe a autorskie prawa majątkowe

Literatura:

Ustawa z 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

Ustawa z 30.06.2000r. - prawo własności przemysłowej, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.

R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008.

M. du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

E.Nowińska, U.Romińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2008.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.