Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka i handel ludźmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.PCiHL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka i handel ludźmi
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. zimowy, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Koba
Prowadzący grup: Laura Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie, zrozumienie i działanie na rzecz praw człowieka

Efekty kształcenia:

Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z prawami człowieka, ich filozofią, gwarancją i ochroną. Poznają praktyczną stronę praw człowieka na podstawie analizowania różnych form przeciwdziałania procederowi przestępczemu, jakim jest handel ludźmi. Rozumieją rolę podmiotów politycznych, społecznych i gospodarczych, na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym, w zwalczaniu tego procederu przestępczego. Potrafią przeprowadzić analizę sytuacji, które doprowadzają do handlu ludźmi i reagują na nie.

Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja na temat ogólnej sytuacji globalnej, zwłaszcza zagrożeń we współczesnym świecie.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie w formie rozpracowania studium przypadku, praca indywidualna

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

- przygotowanie w grupach ćwiczeniowych ważnych wydarzeń związanych z prawami człowieka

- rozwiązywanie studium przypadku związanego z naruszeniem praw człowieka

- badania ankietowe dotyczące świadomości różnych aspektów praw człowieka

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3 punkty

wykład 15

ćwiczenia 15

rozwiązywanie zadań 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin 80 Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

Prawa człowieka są jedynym skutecznym instrumentem ochrony jednostki przed nadużyciami ze strony innych osób lub władzy. Są one najbardziej potrzebne w sytuacji zniewolenia i wykorzystania. Wykłady i ćwiczenia mają przybliżyć studentom zagadnienie jednego z najgorszych procederów przestępczych, jakim jest handel ludźmi oraz wskazać różne sposoby przeciwdziałanie jemu.

Pełny opis:

Tematy zagadnień:

1. Co to są prawa człowieka? Historia i filozofia praw człowieka.

2. Prawa człowieka w systemie globalnego zarządzania (budowanie świadomości praw człowieka, gwarancje i ochrona).

3. Zagrożenia dla praw człowieka we współczesnym świecie.

4. Różne formy handlu ludźmi. Zagadnienia definicyjne

5. Handel ludźmi jako zagadnienie z obszaru praw człowieka (prawa ofiar handlu ludźmi przykładem ochrony praw osób należących do grupy).

6. Aktywność na rzecz praw człowieka.

Literatura:

Florczak Agnieszka, Lisowska Alicja (red.), Organizacje międzynarodowe w działaniu, OTO Agencja Reklamowa, Wrocław 2014.

Handel ludźmi w Polsce. Kompendium wiedzy, MSWiA, Warszawa 2016.

Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2016.

Koba Laura, Wiesław Wacławczyk (red.). Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2009.

Osiatyński Wiktor, Prawa człowieka i ich granice, Wyd. Znak, Kraków 2011.

Fundacja La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, w: http://www.strada.org.pl/.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, w: http://www.handelludzmi.eu/.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.