Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Dorczak
Prowadzący grup: Roman Dorczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie z podstawowymi teoriami i badaniami z zakresu przyschologii społęcznej i wykorzystania tej wiedzy do zrozumienia problemów społęcznych.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla przedmiotu w trzech obszarach to:

Wiedza

zna psychologiczne uwarunkowania więzi społecznych wraz z rządzącymi w nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt

wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki społecznej

posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych na ich rzecz przez instytucje polityki społecznej i umieszcza ją w

kontekście psychologii społecznej

posiada elementarną wiedzę o psycho-społecznych uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego podmiotowości, o konstytuowaniu

struktur społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

posiada podstawy wiedzy o metodach badań społecznych, organizacji procesu badawczego, technikach pozyskiwania i opracowywania

danych

dostrzega i wyjaśnia rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji

opisuje role i funkcje organizacyjne stosując język psychologii społecznej

interpretuje podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii motywacji

Umiejętności

prawidłowo stosuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej

wykorzystuje zdobytą wiedzą, rozumie procesy społeczne i polityczne w różnych sytuacjach, w tym, analizuje i komentuje wydarzenia

bieżącej polityki

korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji do poszukiwania wiedzy psychologicznej

przewiduje zachowania członków instytucji polityki społecznej, analizuje ich motywy i wpływa na nie w określonym zakresie

efektywnie i skutecznie zarządza powierzonymi zasobami ludzkimi w celu wykonania zadań

Kompetencje

organizuje i kieruje pracą organizacji i instytucji polityki społecznej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii społecznej

przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin zawiera pytania otwarte postawione w formie problemów do rozwiązania z użyciem wiedzy z zakresu objętego przedmiotem.

Podstawowym kryterium oceny jest umiejetnośc samodzielnego odwołania się do wiedzy z zakresu przedmiotu w celu rozwiązania

postawionego problemu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Analiza rezultató egzaminu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS -

30 godzin wykładów -1 ECTS

30 godzin samodzielnej lektury uzupełniaj

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

1. Historia psychologii społecznej

2. Psychologia społeczna jako dział psychologii

3. Rozumienie siebie i świata społecznego

4. Poznanie społeczne

5. Komunikacja interpersonalna

6. Rozumienie siebie

7. Konformizm

8. Postawy społeczne

9. Procesy grupowe

10. Atrakcyjność interpersonalna

11. Zachowania prospołeczne

12. Agresja, Uprzedzenia i stereotypy

Pełny opis:

1. Historia psychologii społecznej

2. Psychologia społeczna jako dział psychologii

3. Rozumienie siebie i świata społecznego

4. Poznanie społeczne

5. Komunikacja interpersonalna

6. Rozumienie siebie

7. Konformizm

8. Postawy społeczne

9. Procesy grupowe

10. Atrakcyjność interpersonalna

11. Zachowania prospołeczne

12. Agresja, Uprzedzenia i stereotypy

Literatura:

1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2006). Psychologia społeczna Serce i umysł Zysk i S-ka, Poznań

2. Manstead, A., Hewstone M., (2001) Psychologia społeczna, Encyklopedia Blakwella, Wyd. Jacek Santorski & Co., Warszawa

3. Mika, S.(1998) Psychologia społeczna dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Żak,

4. Myers D. (2003) Psychologia społeczna Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.