Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.PZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania publicznego
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mateusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

nie dotyczy

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania publicznego oraz rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma podstawową wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego [K_W03]

2. zna podstawowe składniki organizacji należących do różnych sektorów [K_W04]

3. ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej [K-W06]

4. ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w działalności człowieka i zespołów pracowniczych oraz jej uwarunkowań [K_W10]

5. zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie organizacji [K_W16]

6. ma podstawową wiedzę na temat roli procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego w procesach przemian współczesnych organizacji [K_W20]


Umiejętności

1. posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych [K_U04]

2. ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji [K_U10]

3. posiada podstawowe umiejętności zarządzania czasem własnym oraz w pracach zespołów zadaniowych [K_U17]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów [K_UO4]

2. jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych [K_KO9]

3. ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_O11]

Wymagania wstępne:

Sugerowane jest zaliczenie podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Nowe warunki (ze względu na pandemię covid-19):

Na ocenę końcową składa się:


1. Egzamin pisemny w formie testu /quizu na platformie PEGAZ badającego wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu, składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (zaliczenie powyżej 50%+ 1pkt) waga 100%


Stare warunki

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych (12 spotkań po 3 godziny wykładowe (45 min) oraz pracy na platformie PEGAZ. Terminy zajęć prowadzonych metodą tradycyjną poda wykładowca oraz zostaną umieszczone na platformie PEGAZ.


Na ocenę końcową składa się:

1. Egzamin pisemny w formie testu badającego wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu, składający się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru i pytań otwartych (zaliczenie powyżej 50%+ 1pkt) waga 0,8

2. Zaliczenie lekcji lub QUIZu z materiałów udostępnianych na platformie elektronicznej PEGAZ – waga 02


Zdanie testu na ocenę minimum dostateczną oraz zaliczenie zadań na platformie pegaz to warunki konieczne do zaliczenia przedmiotu.


Zaliczenie zadań na platformie PEGAZ zostanie zablokowane 30 czerwca.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nowe (ze względu na pandemię covid-19):

Wiedza teoretyczna, umiejętności oraz kompetencje społeczne są sprawdzane w trakcie testu, efektów pracy własnej z materiałami na platformie PEGAZ oraz konsultacji.


(Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie testu oraz zadań na platformie PEGAZ. Umiejętności sprawdzane są podczas realizacji zadań na platformie pegaz. Uczestnictwo w wykładach wyrabia kompetencje społeczne.)

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - odczyt
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-learning - 15% zajęć

• metody problemowe (np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (np. metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (np. film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (np. ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, symulacja).


Bilans punktów ECTS:

Za przedmiot student uzyskuje 4 punkty ECTS w tym:


1 punkt ECTS - za uczęszczanie na wykłady w formie tradycyjnej - 30 godzin

2 punkty ECTS - Analiza literatury przedmiotu, i studiów przypadku zamieszczonych na platformie oraz opracowanie zagadnień do QUIZU i egzaminu testowego - minimum 50 godzin

1 punkt - uczestnictwo w grupach forach dyskusyjnych - analiza wpisów, komentarzy - minimum 30 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawami zarządzania publicznego jako subdyscypliną zarządzania ogólnego. Przede wszystkim ukazane zostaną uwarunkowania związane z wyodrębnieniem się powyższej subdyscypliny, modele zarządzania publicznego, współczesne koncepcje, metody i instrumenty zarządzania w sektorze publicznym . Szczególna uwaga zostanie poświęcona specyfice organizacji publicznej jako podmiotowi zarządzania publicznego oraz jej relacjom z interesariuszami.

Pełny opis:

1. Procesy reform w administracji publicznej

2. Pojęcie, istota i instrumenty zarządzania publicznego

3. Organizacje publiczne i ich cechy

4. Organizacja państwa z perspektywy instytucjonalno-systemowej

5. Sprawność zarządzania w sektorze publicznym

6. Administratorzy, menedżerowie, przywódcy w organizacjach publicznych

7. Planowanie i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym

8. Publiczne zarządzanie strategiczne

9. Kontrolowanie w sektorze publicznym

10. Komunikowanie w sektorze publicznym

11. Zarządzanie innowacjami w sektorze publicznym

12. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i w sektorze obywatelskim

13. Zarządzanie kulturą, oświatą i szkolnictwem wyższym

14. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia i bezpieczeństwem publicznym

Literatura:

1. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

2. K. Raczkowski, Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2015.

3. G. Prawelska-Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelski, Wybrane problemy, Fundacja WZ, ISP UJ, Kraków 2006.

4. B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok 2005.

5. A. Kożuch, B. Kożuch, Ł. Sułkowski, E. Bogacz-Wojtanowska, M. Lewandowski, K. Sienkiewicz-Małyjurek, A.Szczudlińska-Kanoś S.Jung-Konstanty, Obszary Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2016. Dostępne online

http://www.wzks.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/Obszary+zarz%C4%85dzania+publicznego/be686ebf-762d-46c6-815e-8e3ed0c122cf

6. J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, np.: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, np.: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, np.: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.