Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w organizacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.EO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w organizacjach
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Morgan
Prowadzący grup: Agata Morgan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki (opisowej, normatywnej, metaetyki) oraz przedstawienie roli etyki w działalności organizacji różnego typu;

kształtowanie postaw etycznych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

mobilizowanie do reagowanie na nieetyczne zachowania


Efekty kształcenia:

Student posiada:

1. Wiedzę

na temat różnych systemów etycznych;

na temat zagrożeń spowodowanych nieetycznymi zachowaniami;

o celach i działaniach etycznych różnych organizacji

2. Umiejętność:

oceny zachowań nieetycznych;

formułowania argumentów oraz przedstawiania swojego stanowiska w dyskusji dotyczącej etycznych zagadnień zarządzania organizacjami

3. Kompetencje społeczne:

do podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniomWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

obecność i aktywność na zajęciach

napisanie i obrona eseju "za i przeciw"

test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na wykładach

Esej dotyczący analizy „za i przeciw” wybranego problemu

Udział w dyskusji


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Aktywny udział w wykładach (30 godzin) – 1 ECTS

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przygotowanie i ustna obrona eseju, test (30 godzin) – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 2

Skrócony opis:

Podczas wykładów studenci otrzymują wszechstronną wiedzę dotyczącą zagadnień ujętych w przedmiocie "Etyka w organizacji".

Zagadnienia podzielone są na trzy bloki temeatyczne:

1. Poznawanie siebie

2. Funkcjonowanie w grupie

3. Działanie człowieka w różnych organizacjach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnienia „etyka w organizacji”

2. Etyka a koncepcje polityczne, filozoficzne, religijne...

3. „Człowiek w teatrze życia codziennego”, czyli etyka „JA”

4. „Wszyscy różni, wszyscy równi”, czyli etyka „INNI”

5. Etyka grup

6. Etyka komunikacji

7. Etyka w zarządzaniu organizacją

8. Prakseologia – teoria sprawnego działania

9. Deontologia zawodowa

10. Kodeksy etyczne

11. Działania sprzyjające etycznym zachowaniom organizacyjnym

12. Dylematy etyczne w warunkach różnorodności

13. „Zarządzanie” problemami

14. Rola „sygnalistów” w organizacji

15. Ku przyszłości (nowe problemy etyczne)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Cathcart Thomas, Dylemat wagonika, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014.

Galewicz Włodzimierz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Wyd. Universitas, Kraków 2010.

Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wyd. Aletheia, Warszawa 2008.

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Robbins Stephen P., Judge Timothy A., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Saja Krzysztof, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015.

Singer Peter (red.), Przewodnik po etyce, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Bogucka Iwona, Pietrzykowski Tomasz, Etyka w administracji publicznej, Wyd. LaxisNexis, Warszawa 2010.

Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, Tłum. Mścisław Wartenberg, Wyd. Antyk, Kęty 2002.

Król Marcin, Filozofia polittyczna, Wyd. Znak, Kraków 2008.

Mises Ludwig von., Ludzkie działanie, Wyd. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2007.

Ossowska Maria, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

Singer Peter, Jeden Świat. Etyka globalizacji, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Zimbardo Philip, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.