Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia społeczna i spółdzielczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.2.ESS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia społeczna i spółdzielczość
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy oraz jej roli w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia. Wykład ma na celu ukazanie wpływu ekonomii społecznej na politykę walki z wykluczeniem społecznym, znaczenie sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz rozwijania ekonomii społecznej oraz roli kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w jej kreowaniu między innymi poprzez zakładanie spółdzielni.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:K_W02 +


zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów, w tym zasady tworzenia spółdzielniK_W06+


ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy organizacjami ekonomii społecznej, w tym spółdzielni, a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowejK_W11+


zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji ekonomii społecznej, w tym spółdzielni.UMIEJĘTNOŚCI:K_U02 +


ma umiejętność stosowania wybranych elementów wiedzy z zakresu działania organizacji ekonomii społecznej, w tym spółdzielni, do współpracy z przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach zawodowychK_U03+


posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:K_K04+


posiada podstawowe kompetencje perswazji i negocjowania z nastawieniem na osiąganie wspólnych celów

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia:Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego.Aby uzyskać zaliczenie student musi otrzymać 60% punktów.Wykład:


Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć.Test pisemny sprawdzający poziom wiedzy - wykład


60% - dst


68% - dst plus


76% - db


84% - db plus


90% - bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny sprawdzający poziom wiedzy - wykład60% - dst


68% - dst plus


76% - db


84% - db plus


90% - bdbRealizacja i prezentacja projektu zaliczeniowego, aktywność na zajęciach - ćwiczenia

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, studium literatury przedmiotu, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, prezentacje multimedialne, studium przypadku, zadania projektowe, dyskusja, ćwiczenia interaktywne w grupach.

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 15 godzin


udział w ćwiczeniach 15 godzin


przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin


zbieranie materiałów do projektu 10 godzin


zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin


samodzielne studiowanie tematyki przedmiotu 10 godzin


przygotowanie do egzaminu 10 godzinPunkty ECTS za moduł 3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zajęcia mają na celu przybliżenie studentom problematyki ekonomii społecznej w wymiarze teoretycznym oraz podstawowych praktycznych form realizacji jej założeń w warunkach polskich, w szczególności ze wskazaniem na spółdzielnie jako jedną z form organizacyjnych działających w ekonomii społecznej.

Pełny opis:

1. Istota, geneza i źródła ekonomii społecznej.

2. Rola i miejsce ekonomii społecznej w gospodarce narodowej. Stara i nowa ekonomia społeczna.

3. Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy

4. Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony.

5. Pojęcie spółdzielni i spółdzielczości na tle idei ekonomii społecznej.

6. Historia spółdzielczości - sukcesy i niepowodzenia ruchu spółdzielczego.

7. Spółdzielczość pracy i spółdzielnie socjalne.

8. Organizacje spółdzielcze i międzynarodowy ruch spółdzielczy.

9. Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych

10. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych.

11. Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneficjenci.

Literatura:

Bogacz-Wojtanowska E., Przybysz I., Lendzion M., Sukces przedsiębiorstw społecznych w warunkach polskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012

Gumkowska M., Skrzypiec R., Kasprzak T., Jewdokimow M., Biernat A., Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2009

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja: aktywna polityka społeczna w praktyce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

Leś E. (red.nauk.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer business, 2012/2015

Rymsza M., Kaźmierczak T. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007

Artykuły dotyczące poszczególnych tematów m.in. z:

Journal of Social Entrepreneurship;

Nonprofit Management & Leadership;

Ekonomia społeczna, kwartalnik MSAP Kraków, dostęp elektroniczny;

Trzeci Sektor, kwartalnik ISP.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.