Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubóstwo i nierówności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.F20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubóstwo i nierówności
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Peter-Bombik
Prowadzący grup: Katarzyna Peter-Bombik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie Studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ubóstwem i nierównościami w społeczeństwie, jak również próba podjęcia konkretnych działań w celu niwelowania tych nierówności.

Efekty kształcenia:

Student:


- ma podstawy wiedzy z obszaru ubóstwa i nierówności występujących w społeczeństwie, a także sposobów rozwiązywania istniejących problemów


- potrafi współdziałać i pracować w grupie przy opracowywaniu rozwiązań problemów z zakresu ubóstwa i nierówności


- przejawia zainteresowanie problemami polityki społecznej związanymi z ubóstwem i nierównościami i jest otwarty na dokonywanie zmian w tym obszarze


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu jest zależne od spełnienia następujących warunków:


- obecność na zajęciach (ćwiczenia)

- przygotowanie (w ramach 6-7 osobowych grup) rozwiązania wybranego problemu w obszarze ubóstwa i nierówności

- pozytywnie zdane kolokwium zaliczeniowe.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. obecność:

- dopuszczalna jedna nieobecność na ćwiczeniach

- każda kolejna nieobecność (2, 3) wpływa na obniżenie oceny z zaliczenia o 0,5 stopnia

- więcej niż 3 nieobecności na ćwiczeniach skutkują nieuzyskaniem zaliczenia.


2. projekt grupowy – rozwiązanie wybranego problemu w obszarze ubóstwa i nierówności

- praca grupowa (zespoły 6-7 osób)

- identyfikacja problemu, diagnoza, poszukiwania rozwiązań, realizacja

- przy wystawianiu oceny z "pracy zespołowej" uwzględniony jest udział poszczególnych osób w pracach zespołu (wg deklaracji zespołu)

- efekty pracy zespołu oceniane sukcesywnie podczas zajęć

- wpływ na ocenę końcową - 50%


3. kolokwium zaliczeniowe

- forma pisemna

- test wielokrotnego wyboru

- wpływ na ocenę końcową - 50%


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów

Metody dydaktyczne:

e-learning (10%)

praca "w terenie" - 4h zajęciowe

Bilans punktów ECTS:

- 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń – 1 punkt ECTS

- 45 godzin – praca własna Studenta, w tym zapoznanie się z lekturami oraz przygotowanie „opisu przypadku”, 15 godzin – konsultacje indywidualne – 2 punkty ECST

razem: 3 punkty ECST


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Problemy współczesnego świata

2. Nierówności społeczne – pojęcie, istota, uwarunkowania.

3. Marginalizacja i wykluczenie społeczne

4. Ubóstwo jako kwestia społeczna

5. Nierówności społeczne

6. Nierówności ekonomiczne

7. Niwelowanie nierówności w społeczeństwie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzec
Prowadzący grup: Małgorzata Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.