Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty finansowania polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.2.1.IFPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumenty finansowania polityki społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Musialik
Prowadzący grup: Rafał Musialik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zapoznanie z finansowymi aspektami polityki społecznej

Efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna źródła finansowania zadań w obszarze polityki społecznej.

2. Zna sposoby gromadzenia, analizy i prezentacji danych niezbędnych do oceny potrzeb finansowych oraz oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w obszarze polityki społecznej.


UMIEJĘTNOŚCI

1.Potrafi zastosować w pracy lub w nauce wybrane elementy wiedzy o instrumentach finansowania polityki społecznej

2. Samodzielnie analizuje możliwości finansowania zadań w obszarze polityki społecznej i potrafi sformułować kierunkowe propozycje doskonalenia działań w powyższym zakresie.

3. Posługuje się normami i standardami związanymi z finansowaniem polityki społecznej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy.

2. Ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej.


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz funkcjonowania sektora publicznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego, oraz kolokwium

Zaliczenie wykładu na podstawie sprawdzianu w formie testu, zawierającego pytania zamknięte które oceniane są systemem 0-1.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-81 pkt. – ocena db

• 81-91 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb

II termin. Test badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie testu. Umiejętności sprawdzane są podczas realizacji zadań. Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach konwersatoryjnych wyrabia kompetencje społeczne.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

15 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń. 90 godzin pracy własnej studentów (zapoznanie się literaturą, przygotowanie do sprawdzianu)

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia aspekty polityki społecznej i najważniejsze instrumenty jej finansowania. Wyjaśnia najważniejsze pojęcia z zakresu finansowania polityki społecznej.

Pełny opis:

Definicja, cele i podstawowe wartości polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Aspekty polityki społecznej. Polityka społeczna państwa. Strategia polityki społecznej.

Finanse, Finanse publiczne

Budżet jako instrument finansowania polityki społecznej.

Fundusze polityki społecznej

Instrumenty finansowania polityki społecznej w ramach UE.

Subwencja i dotacja jako narzędzia finansowania polityki społecznej.

Literatura:

Podręcznik zalecany:

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa 2016

A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH Warszawa 2001

J.M. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP Warszawa 2002

Podręczniki pomocnicze:

G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Difin Warszawa 2015

M. Lavalette, A. Pratt (red.) Polityka społeczna. Teoria. Pojęcia. Problemy, Difin, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.