Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działanie / Nauka o działaniu [moduł: Zarządzanie]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.D/NoD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Działanie / Nauka o działaniu [moduł: Zarządzanie]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mateusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Współczesny świat jest światem działania zorganizowanego, na które można patrzeć na wiele różnych sposobów. Celem kursu jest zapoznanie się ze współczesnymi sposobami rozumienia działania zorganizowanego.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.


Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– rozpoznaje różne formy i typy działania zorganizowanego

– analizuje metody działania w zależności od typu organizacji

– wyjaśnia procesy i stany organizacyjne we współczesnych kontekstach

– rozpoznaje proces tworzenia sensu i jego znaczenie dla działania zorganizowanego

– rozpoznaje przyczyny i efekty działania

– rozpoznaje rolę jednostki w procesach działania zorganizowanego

Wymagania wstępne:

- brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test sprawdzający

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (np. metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (np. film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (np. ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, symulacja).


Bilans punktów ECTS:

1

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne, rok 1

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną omówione różne aspekty i podejścia do działania zorganizowanego.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostanie poruszonych kilka głównych zagadnień, w tym:

1. Nauka o działaniu - podstawowe teorie

2. Działanie - przyczyny i skutki

3. Komunikowanie się jako podstawa działania

4. Kultura organizacyjna jako przestrzeń działania symbolicznego

5. Podstawy koncepcji tworzenia sensu K. Weicka

6. Koncepcja sieci działań

Literatura:

Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.

Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Poltext.

Weick, K. (2016). Tworzenie sensu w organizacjach. Kraków: WUJ.

Hatch, M. J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, M. (redakcja naukowa) (2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. (Rozdział XXIII, A. Spik, K. Klincewicz, Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi – zaangażowanie organizacyjne. s. 474-492).

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, np.: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, np.: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, np.: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.