Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania [moduł: Zarządzanie]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.1.PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania [moduł: Zarządzanie]
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mateusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania oraz rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

I. Wiedza

Student:

1. posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia zarządzania

publicznego na gruncie nauk humanistycznych, aktualnego stanu i kierunków

rozwoju [K_W01]

2. zna wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami z perspektywy nauk humanistycznych [K-W05]

3. zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości [K_W09]

4. posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych aspektów zarządzania

publicznego w wybranych organizacjach [K_W12]


II. Umiejętności

1. potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego

wytworzoną na gruncie nauk humanistycznych syntetyzować różne idee i

poglądy [K_U02]

2. potrafi wykorzystując swoją wiedzę, posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiązywać złożone i

nietypowe zadania [K_U03]

3. potrafi planować i organizować proces własnego uczenia się [K_U08]III. Kompetencje społeczne

Student:

1. jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu treści [K_K01]

2. uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i

praktycznych [K-K02]

3. jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i

wrażliwości społecznej w ramach pełnionych ról zawodowych i społecznych [K-K05]

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładu*:

Egzamin testowy wielokrotnego wyboru (bez punktów ujemnych) z możliwością pytań otwartych.


Zaliczenie ćwiczeń:

Ocena końcowa = ocenianie ciągłe (100%)


* do zaliczenia wykładu można przystąpić dopiero po zaliczeniu ćwiczeń

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A. Ocena tzw. mapy myśli stworzonych dla danego zagadnienia przez studenta i prezentowana map podczas ćwiczeń – element oceniania ciągłego;


Kryteria – ocena struktury mapy i zakresu tematycznego objętego mapą,


B. Ocena wniosków z analizy materiałów prasowych przygotowana przez studenta oraz na podstawie pytań zadawanych przez prowadzącego, pozwalających ocenić poszczególne kompetencje - element oceniania ciągłego;


Kryteria – ocena trafności i przenikliwości spostrzeżeń oraz zgodności z omawianą na zajęciach tematyką


C. Ocena efektów ćwiczenia praktycznego dotyczącego wybranego zagadnienia i zadanego przez prowadzącego - element oceniania ciągłego;


Kryteria – dobór, umiejętność i poprawność zastosowania koncepcji zarządzania oraz umiejętność uzasadnienia wyboru koncepcji zarządzania


D. Test końcowy


Kryteria – ocena zakresu posiadanej wiedzy oraz zastosowania jej do rozwiązywania praktycznych problemów organizacji


E. Dyskusja nad zagadnieniem podczas ewaluacji zajęć lub na zajęciach w kontekście: pracy własnej, pracy w grupach lub myślenia i działania przedsiębiorczego - element oceniania ciągłego;


Kryteria – ocena wypowiedzi pod kątem świadomości istoty i ważności wybranego zagadnienia


I. Wiedza

- metody A i D dla kompetencji: [K_W03], [K_W04], [K_W05];

- metody A, B i D dla kompetencji: [K_W06], [K_W07], [K_W08], [K_W09], [K_W10], [K_W11];


II. Umiejętności

- metody B i/lub C dla kompetencji: [K_U01], [K_U03], [K_U05], [K_U07], [K_U09], [K_U10], [K_U15], [K_U18], [K_U19];


III. Kompetencje społeczne

- metody A i/lub C dla kompetencji [K_K03];

- metody E dla kompetencji [K_K08], [K_K09], [K_K11];

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (np. metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (np. film, ekspozycja, pokaz),

• metody praktyczne (np. ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów, symulacja).W tym m.in.:

- analiza materiałów prasowych pod kątem omawianych zagadnień,

- tworzenie i prezentowanie map myśli,

- analiza literatury przedmiotu,

- analiza dokumentów źródłowych pod kątem omawianych zagadnień,

- dyskusje,

- studia przypadku


Bilans punktów ECTS:

Przedmiot ma 4 ECTS, czyli 120 godzin.


- 1,5 ECTS - 45 godzin zajęć - wykład i ćwiczenia;

- 1 ECTS - 15 godzin konsultacji studentów w celu realizacji ćwiczeń, 10 godzin konsultacji nad zadanymi lekturami obowiązkowymi (konsultacje do wykładu),

- 1,5 ECTS- praca własna studenta (30 godzin) - przygotowanie ćwiczeń, lektura tekstów, przygotowanie do egzaminu itd.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie publiczne

Skrócony opis:

Kurs daje podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania. Skupia się na genezie i istocie zarządzania oraz na podstawowych funkcjach zarządzania.

Pełny opis:

Wykłady:

Istota i znaczenie zarządzania. Tradycyjne i współczesne założenia zarządzania. Cele i funkcje zarządzania. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Ludzie technologie, procesy jako podstawowe elementy organizacji. Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzjny. Praca kierownicza – zakres pojęcia i jego istota. Sprawność zorganizowanego działania – kryteria oceny. Zarządzanie Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Ćwiczenia:

1. Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji oraz jego analiza;

2. Sprawność zarządzania;

3. Budowanie planów i harmonogramów, podejmowanie decyzji

4. Projektowanie struktur organizacyjnych;

5. Motywowanie pracowników;

6. Przywództwo, role i umiejętności menedżerskie;

7. Kontrola;

8. Ewaluacja zajęć

Literatura:

1. Bielski M., Organizacje – istota, struktury, procesy, Wyd. UŁ, Łódź 1997.

2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wyd. TNOiK, Toruń 2001.

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2005.

4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.

5. B. Kożuch, A. Kożuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków 2005.

6. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. WAiP, Warszawa 2008.

7. Robbins S.P., D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

8. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, np.: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, np.: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, np.: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.