Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie przestrzenią i smart city

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.ZP.1.F12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie przestrzenią i smart city
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Noworól
Prowadzący grup: Kamilla Noworól
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni oraz nowymi koncepcjami dotyczącymi rozwoju miast.

Efekty kształcenia:

wiedza:W1 : - pojęcie przestrzeni i jej wpływu na działanie człowieka - czym jest gospodarowanie przestrzenią i w przestrzeni - jakie są główne procesy zachodzące w przestrzeni - czym jest miasto i region, jakie procesy w nich zachodzą - nowe koncepcje związane z procesami urbanizacji

Umiejętności U1: - analizować problemy przestrzenne miast i regionów- analizować dokumenty planistyczne związane z przestrzenią - badać przestrzeń w skali mikro i wskazywać na mocne i słabe strony jej zaprojektowania i zagospodarowania

Kompetencje: K1uczestnictwa w planowaniu i realizacji projektów rozwojowych oraz zgłaszania inicjatyw w tym zakresie


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład-egzamin pisemny przystąpienie do egzaminu wymaga uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia - raport, wyniki badań obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań przestrzennych dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych związanych z oceną funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni architektonicznych i urbanistycznych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wykład-egzamin pisemny przystąpienie do egzaminu wymaga uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia - raport, wyniki badań obecność na zajęciach, wykonanie analizy uwarunkowań przestrzennych dla wybranego obszaru i/lub badań terenowych związanych z oceną funkcjonalności zagospodarowania przestrzeni architektonicznych i urbanistycznych

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach

Bilans punktów ECTS:

Liczba godzin kontaktowych: 30 (15 wykład + 15 ćwiczenia)


Skrócony opis:

1.Przestrzeń i jej odczuwanie przez człowiekaW12.Gospodarowanie przestrzenią a gospodarowanie w przestrzeniW1, U13.Instrumenty gospodarki przestrzennej i ich wpływ na rozwój terytorialnyW1, U14.Planowanie przestrzenne i jego rola w systemie zarządzania państwem, regionem i gminąW1, U15.Miasto i region oraz procesy w nich zachodząceW1, U1, K16.Problemy gospodarowania przestrzeniąW1, U1, K17.Procesy urbanizacji i nowe koncepcje w zarządzaniu miastem i regionemW1, U1, K18.Smart city - ku miastom zrównoważonym

Pełny opis:

1.Przestrzeń i jej odczuwanie przez człowiekaW12.Gospodarowanie przestrzenią a gospodarowanie w przestrzeniW1, U13.Instrumenty gospodarki przestrzennej i ich wpływ na rozwój terytorialnyW1, U14.Planowanie przestrzenne i jego rola w systemie zarządzania państwem, regionem i gminąW1, U15.Miasto i region oraz procesy w nich zachodząceW1, U1, K16.Problemy gospodarowania przestrzeniąW1, U1, K17.Procesy urbanizacji i nowe koncepcje w zarządzaniu miastem i regionemW1, U1, K18.Smart city - ku miastom zrównoważonym

Literatura:

Obowiązkowa A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna: uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, 2008.

A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.

Dodatkowa

A. Noworól, K. Noworól, Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów1.(Development Policy Territorialization as the Element of Enhancing Competitiveness of Cities and Regions), [w:] A.Klasik, F. Kuźnik (red.) Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i zastosowania, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CLXXXIV / 2018, s. 20-28

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.