Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-AOBR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia obrazu
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Lubaszewska
Prowadzący grup: Michalina Lubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

-student zna podstawowe terminy związane z kulturą wizualną, min.: zwrot piktorialny, idolatria, ikonoklazm, obraz digitalny, obraz intermedialny.

-zna różne stanowiska badawcze pozwalające interpretować współczesne zjawiska wizualne.

Umiejętności:

-student potrafi rozpoznać i nazwać współczesne zjawiska kultury wizualnej.

Kompetencje społeczne:

-student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na partycypowanie w wydarzeniach kulturalnych związanych z problematyką wizualności.Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia student może przystąpić, jeśli był obecny na zajęciach, wykazał się znajomością zadanych do przeczytania tekstów, brał aktywny udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe zdane po uzyskaniu 50% punktów

Możliwy 1 termin poprawkowy

Warunki zaliczenia przedmiotu podane na początku zajęć


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

elektroniczne przetwarzanie informacji, rok 1

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z najważniejszymi zjawiskami współczesnej kultury wizualnej oraz ich genezą. W ramach kursu omówione zostaną fundamentalne teoretyczne kwestie, takie jak idolatria i ikonoklazm, fetyszyzm i totemizm, pozwalające lepiej zrozumieć stale aktualne mechanizmy wytwarzające się między widzem a obrazem. Ponadto zajęcia koncentrować się będą na problematyce związanej z fotografią, obrazem digitalnym oraz związkami między obrazem a sztuką performatywną.

Kultura wizualna

Zwrot piktorialny (wizualny)

Związki między wizerunkami a widzem

Wizerunek wotywny

Idolatria i ikonoklazm

Fetyszyzm i totemizm

Obraz digitalny

Obraz intermedialny

Związki między obrazem a sztuką performatywną

Ontologia obrazu fotograficznego

Literatura:

R. Barthes, Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, przeł. J. Sikorski, Poznań 1975

D. Freedberg, Potęga wizerunków, przeł. E. Klekot, Kraków 2005

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz, Gdańsk 1996

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001

W.J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013

E. Pontremolli, Nadmiar widzialnego, przeł. M. L. Kalinowski, Gdańsk 2006

S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magała, Kraków 2017

B. Stiegler, Obrazy fotografii: album metafor fotograficznych, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.