Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-BD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych 1
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jurek
Prowadzący grup: Janusz Jurek, Tomasz Służalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna problematykę baz danych i zasady projektowania baz danych w podejściu strukturalnym (K_W07++)

– rozumie podstawy języka SQL (K_W07+)


Umiejętności:

– student posiada umiejętność sporządzania i interpretacji konceptualnych oraz relacyjnych schematów bazy danych, umiejętność przekształcania modelu konceptualnego do relacyjnego (K_U06+++, K_W07++)

– potrafi zaprojektować prosty system bazodanowy oparty na modelu relacyjnym (K_U06+++)

– umie optymalizować schematy relacji (K_U06++)

– potrafi posługiwać się językiem SQL (K_U06++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+++)

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu teorii mnogości.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na koniec semestru na podstawie egzaminu pisemnego, w formie testowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium.

Wymogiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest napisanie jednego kolokwium, obejmującego omawiany materiał oraz sporządzenie projektu bazy danych obejmują-cego model konceptualny oraz znormalizowany model relacyjny.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Kolokwium

- Projekt zaliczeniowy aplikacji bazodanowej

- Egzamin

Kryteria oceny prezentowane są na początku zajęć.


Metody dydaktyczne:

Wykład ma charakter prezentacji – treść przedstawiana jest w postaci pokazu slajdów. Wymiar zajęć to 2 godz. w tygodniu, przez 15 tygodni.

Ćwiczenia prowadzone są w formie zajęć laboratoryjnych (2 godz. w tygodniu, przez 15 tygodni). Studenci zapoznawani są z terminologią baz danych oraz z programami służącymi do sporządzania modeli konceptualnych oraz relacyjnych bazy danych. W trakcie zajęć realizują projekt bazy danych, który jest konsultowany na bieżąco z prowadzącym.

Indywidualne, nieobowiązkowe, dodatkowe konsultacje odbywają się raz w tygodniu.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 60 godz.

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz udział w egzaminie – 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wykład ukierunkowany jest przede wszystkim na relacyjne bazy danych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją). Wykład kończy się krótkim wprowadzeniem do języka SQL.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych.

Wykład ukierunkowany jest przede wszystkim na relacyjne bazy danych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją). Wykład kończy się krótkim wprowadzeniem do języka SQL.

1. Konceptualne modelowanie danych z wykorzystaniem diagramów ER:

1. zbiory encji, atrybuty, związki, klucze

2. krotność i obligatoryjność związków

3. słabe encje, związki identyfikujące, klucze słabe

4. atrybuty pochodne

5. relacja ISA

2. Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego

3. Relacyjny model danych:

1. tabele, kolumny, wiersze

2. klucze główne i obce

3. domeny atrybutów

4. Normalizacja modelu relacyjnego:

1. zależności funkcyjne i wielowartościowe

2. 3 i 4 postać normalna, postać normalna Boyce’a--Codda

5. Podstawy SQL:

1. dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyświetlanie danych

2. określanie schematu bazy danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J.D. Ullman, J. Widom, „Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT 2000.

Literatura uzupełniająca:

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, „Implementacja systemów baz danych”, WNT 2003.

• Luke Welling, Laura Thomson, „MySQL. Podstawy”, Helion 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jurek
Prowadzący grup: Janusz Jurek, Tomasz Służalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład ukierunkowany jest przede wszystkim na relacyjne bazy danych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją). Wykład kończy się krótkim wprowadzeniem do języka SQL.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych.

Wykład ukierunkowany jest przede wszystkim na relacyjne bazy danych. Przedstawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją). Wykład kończy się krótkim wprowadzeniem do języka SQL.

1. Konceptualne modelowanie danych z wykorzystaniem diagramów ER:

1. zbiory encji, atrybuty, związki, klucze

2. krotność i obligatoryjność związków

3. słabe encje, związki identyfikujące, klucze słabe

4. atrybuty pochodne

5. relacja ISA

2. Przekształcanie modelu konceptualnego do modelu relacyjnego

3. Relacyjny model danych:

1. tabele, kolumny, wiersze

2. klucze główne i obce

3. domeny atrybutów

4. Normalizacja modelu relacyjnego:

1. zależności funkcyjne i wielowartościowe

2. 3 i 4 postać normalna, postać normalna Boyce’a--Codda

5. Podstawy SQL:

1. dodawanie, usuwanie, modyfikowanie i wyświetlanie danych

2. określanie schematu bazy danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J.D. Ullman, J. Widom, „Podstawowy wykład z systemów baz danych”, WNT 2000.

Literatura uzupełniająca:

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, „Implementacja systemów baz danych”, WNT 2003.

• Luke Welling, Laura Thomson, „MySQL. Podstawy”, Helion 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.