Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-BD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawy języka SQL (K_W07+++)


Umiejętności:

– student potrafi budować kwerendy w języku SQL na poziomie podstawowym (K_U06+++)

– umie analizować gotowe zapytania SQL (K_U06+++)

– potrafi konfigurować własne środowisko pracy w MySQL (K_U04+)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Bazy danych 1

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na koniec semestru na podstawie oceny za:

• pracę na zajęciach - zadania,

• kolokwia sprawdzające umiejętności w zakresie tworzenia i analizy kwerend SQL (dwa na semestr),


Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia mają charakter zadaniowy, w całości realizowane są przy komputerze. Studenci rozwiązują, w trybie interaktywnym, zadania problemowe w języku SQL w środowisku RDBMS MySQL.

Poziom komplikacji zadań w czasie rośnie z poziomu prostych do poziomu średnio złożonych. Wymiar zajęć to 2 godz. w tygodniu, przez 15 tygodni.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie referatu: 10 godz.

Przygotowanie do sprawdzianów pisemnych: 20 godz.

Praca nad zadaniami dodatkowymi i samodzielne poszerzanie wiedzy: 40 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Przedmiot stanowi podstawowy kurs języka SQL w środowisku MySQL – obejmuje:

• wprowadzenie do środowiska MySQL,

• inicjalizację indywidualnych baz danych,

• ćwiczenia w zakresie struktur językowych SQL dotyczących definiowania danych (DDL),

• ćwiczenia w zakresie struktur językowych SQL dotyczących manipulacji danymi (DML),

• ćwiczenia w zakresie: obliczeń, grupowania danych, podzapytań, złączeń, transakcji, perspektyw,

• elementy administracji i optymalizacji baz danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Luke Welling, Laura Thomson, „MySQL. Podstawy”, Helion 2005.

• Wellesley Software, „SQL Język relacyjnych baz danych”, WNT 1995.

Literatura uzupełniająca:

• MySQL AB, „MySQL. Opis języka”, Helion 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.