Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokument hipertekstowy - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-DHIPp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokument hipertekstowy - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, sem zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna język HTML i zasady tworzenia stron (K_W06+, K_W08+++, K_W09+)

– zna i rozróżnia dialekty języka HTML (K_W08++)

– zna język CSS (K_W08++)

– zna język JavaScript oraz bibliotekę jQuery (K_W08++)


Umiejętności:

– student umie utworzyć poprawną składniowo stronę HTML (K_U07++)

– potrafi sformatować stronę HTML za pomocą stylu CSS (K_U07+++)

– potrafi utworzyć dynamiczne elementy HTML za pomocą języka JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery (K_U07+++)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie, należy zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne oraz uzyskać pozytywną ocenę projektu – samodzielnie stworzonej strony WWW na dowolny temat.

Na ocenę ogólną wpływ będą miały punkty uzyskane podczas pierwszego i drugiego pokazania projektu oraz punkty uzyskane z praktycznych ćwiczeń (zapowiedzianych sprawdzianów wiedzy przy komputerze) podczas laboratorium.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Strona WWW stanowiąca projekt prezentowana będzie dwa razy przed całą grupą. Pierwsze pokazanie projektu odbędzie się przed przerwą świąteczną, natomiast przedstawienie finalnej wersji projektu odbędzie się w styczniu. Każdej prezentacji projektu towarzyszyły będą szczegółowe pytania dotyczące kodu witryny. Celem tych pytań jest między innymi sprawdzenie podstawowego kryterium zaliczenia projektu – samodzielne jego wykonanie.

Opracowana specyfikacja wymagań do projektu zawierająca wymagania formalne zebrane w punktach, które muszą zostać spełnione przez projekt strony WWW na każdą z ocen. Kryteria oceny są podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

Student powinien wykonywać samodzielnie projekt strony hipertekstowej, używając w tym celu wiedzy pozyskanej na zajęciach, a także ucząc się samodzielnego wyszukiwania w Internecie wiedzy o tworzeniu stron HTML i sposobów rozwiązywania konkretnych problemów. Regularne konsultacje pomagają studentom rozwiązać problemy, na które sami nie potrafią znaleźć rozwiązania.

Bilans punktów ECTS:

Praca własna studenta nad projektem – 110 godz.

Konsultacje – 15 godz.

Ocena i klasyfikacja projektu – 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 130 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS


Pełny opis:

1. Strona powinna zawierać stronę główną (startową) i co najmniej 10 podstron.

2. Strony powinny walidować się w W3C Validators i zawierać DOCTYPE oraz link do W3C Validatora na stronie głównej.

3. Strona powinna zawierać element nawigacyjny w postaci listy odnośników.

4. DST – statyczny

5. DB – dynamiczny z użyciem CSS (:hover)

6. BDB – dynamiczny z użyciem JS

7. Tematyka strony może być dowolna, ale strona musi stanowić jedną całość tematyczną.

8. Styl CSS powinien osadzony być w osobnym pliku wspólnym dla wszystkich stron HTML.

9. Użycie stylów CSS inline (z użyciem atrybutu style) jest niedopuszczalne (ew. w bardzo rzadkich przypadkach; zawsze wymagać będzie komentarza, dlaczego został użyty).

10. [DB, BDB] Przynajmniej jedna ze stron powinna umożliwiać wydruk z użyciem @media print w CSS.

11. Powinna być użyta przynajmniej jedna tabela do prezentowania danych tabelarycznych (pozycjonowanie layoutu za pomocą tabel jest niedozwolone i skutkuje brakiem zaliczenia) – tabela powinna być sformatowana z użyciem CSS, tak aby zaprezentować możliwości CSS związane z: border, collapse, padding, margin, tbody, thead, tr, th, td, color, background.

12. DB, BDB – należy zaprezentować użycie collspan, rowspan.

13. [BDB] Jeden przykład użycia sprite'ów na stronie HTML.

14. Strony powinny zawierać poprawne formatowanie wg jednej z konwencji:

– Używanie wszędzie div/span z odpowiednimi klasami (typu header, subheader)

– Używanie h1..h6 oraz p, div span.

15. Proszę zwrócić uwagę na poprawne nazywanie klas CSS (ze względu na rolę elementu w dokumencie, a nie na formatowanie; np. Klasa „na_czerwono” – źle, klasa „wskazówki” – dobrze)

16. Strona powinna zawierać przynajmniej dwa formularze prezentujące w sumie wszystkie możliwe rodzaje widgetów: text, password, radio, checkbox, select, option, textarea, submit, reset. Formularze mogą prowadzić do: http://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~dorosz/HTML/test.php, który będzie adresem sprawdzającym poprawność formularza (wyświetla przekazane parametry). Ewentualnie można użyć skryptów własnych, które coś robią (jeśli ktoś takie ma), lub użyć gotowych skryptów udostępnianych na wielu popularnych serwisach internetowych, które realizują jakieś zadanie.

17. DB – strona powinna zawierać etykiety <label for=> odpowiadające widgetom w formularzach.

18. BDB – zaprezentować technikę walidacji formularza z użyciem JS/jQuery.

19. [DB, BDB] Strona powinna zawierać elementy pozycjonowania relatywnego i absolutnego.

20. Strona powinna mieć poprawnie zakodowane polskie znaki. Rekomendowana strona kodowa to UTF-8.

21. Strona powinna prezentować użycie list i obrazków w dowolny sposób.

22. DB – listy powinny być zagnieżdżone.

23. DB – osadzanie obrazków jako tła elementów.

24. [BDB] Strona powinna prezentować uzasadnione użycie znaków specjalnych (HTML signs), takich jak np. © (minimum 15 różnych znaków).

25. Strona nie może zawierać ramek (frameset, frame).

26. [BDB] – strona powinna prezentować użycie atrybutu flow, clear CSS.

27. [BDB] – strona powinna zawierać style CSS formatujące w sposób zaawansowany tekst: letter-spacing, itp...

28. [DB, BDB Należy użyć zdarzeń (http://api.jquery.com/category/events/) w celu realizacji dynamicznych elementów na stronie (zdarzenia to np. .bind(), .blu(), load(), mouseup(),...):

29. DB – użyć dowolnych 5 zdarzeń.

30. BDB – użyć dowolnych 10 zdarzeń.

31. DB, BDB wykorzystać w jQuery technikę dynamicznej zmiany stylów i/lub klas CSS elementów HTML (.addClass(), .toogleClass(), .css() ).

32. BDB – zaprezentować użycie dowolnych efektów jQuery (http://api.jquery.com/category/effects/)

Literatura:

Kurs internetowy: http://www.w3schools.com/

„HTML, XHTML i CSS Biblia”, Bryan Pfaffenberger, wyd. Helion

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Prowadzący grup: Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.