Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnologiczne metody badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-EMBT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnologiczne metody badań terenowych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Turek
Prowadzący grup: Beata Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe metody pozyskiwania informacji od człowieka: ankieta, wywiad, obserwacja uczestnicząca (K_W08+++)


Umiejętności:

– student potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania informacji od człowieka, by za ich pomocą zbudować model potrzeb i nawyków użytkownika aplikacji internetowej (K_U10++)


Kompetencje społeczne:

– student rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności (K_K01+; K_K04+)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa będzie składała się z dwóch elementów:

1) oceny pracy na bieżąco (tzw. aktywność na zajęciach),

2) oceny prezentacji projektu badań etnograficznych na wybrany temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane są podczas dyskusji w czasie zajęć oraz konsultacji indywidualnych. Dyskusja umożliwia sprawdzenie uzyskania kompetencji z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane w ramach kolokwiów.


Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemowa

Prezentacja multimedialna

Pokaz filmowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Samodzielna lektura obowiązkowych tekstów i samodzielne poszerzanie wiedzy – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i konsultacje – 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

W ramach zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy etnologii.

2. Metody, teorie i metodologie badań etnologicznych – relacje danych i dowodów w etnologii, faktów i teorii.

3. Konstruowanie pola badań w etnologii.

4. Teren a obszar badań etnologii.

5. Sposoby pozyskiwania danych terenowych – kwestia dostępu.

6. Badacz w terenie – pozycje, postawy, kreacje.

7. Dane językowe – rodzaje i status.

8. Dane pozajęzykowe – rodzaje i status.

9. Między rejestracją a kreacją danych – wytwarzanie faktów etnologicznych.

10. Sposoby analizy danych terenowych.

11. Reprezentacja badań terenowych.

12. Etyczny wymiar pracy w terenie.

13. Teren jako metafora – wyjście poza ramy klasycznej etnologii terenowej.

14. Internet jako specyficzny teren współczesnych badań etnologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa i obowiązująca do egzaminu:

1. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

2. Kozinets R., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnard A., Antropologia, Warszawa 2008.

2. Kaniowska K., Opis – klucz do rozumienia kultury, Łódź 1999.

3. Salzman P. C., Rice P. C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009.

4. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych. Studenci powinni posiąść umiejętność krytycznej oceny dostępnych metod pozyskiwania i interpretacji danych terenowych.

W ramach zajęć podejmowane są następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy etnologii.

2. Metody, teorie i metodologie badań etnologicznych – relacje danych i dowodów w etnologii, faktów i teorii.

3. Konstruowanie pola badań w etnologii.

4. Teren a obszar badań etnologii.

5. Sposoby pozyskiwania danych terenowych – kwestia dostępu.

6. Badacz w terenie – pozycje, postawy, kreacje.

7. Dane językowe – rodzaje i status.

8. Dane pozajęzykowe – rodzaje i status.

9. Między rejestracją a kreacją danych – wytwarzanie faktów etnologicznych.

10. Sposoby analizy danych terenowych.

11. Reprezentacja badań terenowych.

12. Etyczny wymiar pracy w terenie.

13. Teren jako metafora – wyjście poza ramy klasycznej etnologii terenowej.

14. Internet jako specyficzny teren współczesnych badań etnologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa i obowiązująca do egzaminu:

1. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

2. Kozinets R., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Barnard A., Antropologia, Warszawa 2008.

2. Kaniowska K., Opis – klucz do rozumienia kultury, Łódź 1999.

3. Salzman P. C., Rice P. C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009.

4. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.