Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-FK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwiński
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna metodę analizy semiotycznej (K_W11++)

– zna kulturotwórczą rolę Internetu (K_W07++)


Umiejętności:

– student potrafi dokonać analizy semiotycznej prostych przekazów kulturowych (K_U01++, K_U09+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi, korzystając z literatury, rozpoznawać nowe trendy kulturowe (K_K04++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie ćwiczeń z Filozofii kultury:

• test ze znajomości literatury wprowadzającej,

• referat z prezentacją multimedialną.

2. Egzamin ustny.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena referatów pod względem poprawności przeprowadzonej analizy; egzamin ustny

Pytania egzaminacyjne, skonstruowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.


Metody dydaktyczne:

• wykład,

• konsultacje indywidualne,

• praca seminaryjna – referaty połączone z prezentacją multimedialną,

• metody aktywizujące – dyskusja dotycząca analizowanego przedmiotu oraz poprawności przeprowadzonej analizy.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 60 godz.

Przygotowanie referatów: 20 godz.

Samodzielne poszerzanie wiedzy: 20 godz.

Konsultacje: 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 126 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie kultury

– definicje kultury;

– kultura-natura-cywilizacja;

– wielość kultur

2. Semioza

– określenie semiozy – rodzaje semioz

– semioza a kultura

3-4. Sygnał i znak

– koncepcja znaku;

– konotat i denotat znaku;

– znak w kulturze;

– język

5-6. Symbol

– określenie symbolu;

– kultura symboliczna;

7-8. Kultura symboliczna: mit, rytuał. Opis semiotyczny

– zakres kultury symbolicznej;

– semiotyczna koncepcja mitu;

9-12. Aksjologiczne wymiary kultury

– wartości etyczne;

– wartości estetyczne

13-14. Kultura popularna a kultura wysoka

– główne koncepcje kultury popularnej;

– oddziaływanie

– tworzenie mitów

15-16. Technika

– filozofia techniki

– barbarzyństwo;

– dominacja techniki nad etyką;

– technologia

17-18. Religia i religijność. Magia

– religia w kulturze

– kultury religijne;

– magia;

– religijność

– New Age – rytuał

19-20. Miasto

– urbanizacja;

– semioza miejska;

– problemy kulturowe współczesnego miasta

21-22. Konsumeryzm

– shopping;

– supermarket

– kupowanie jako wolność

23-24. Kultura instant efekt globalizacji

– globalizacja – glokalizacja

– kategoria instant;

– symulakry

– fastfoodyzacja

– prozac;

25-30. Świat wirtualny

– estetyka – semiotyka – ontologia

Ćwiczenia:

• wprowadzenie w analizę semiotyczną – lektura tekstów (U. Eco; R. Barthesa; J. Łotman – B. Uspenski),

• zastosowanie analizy semiotycznej – analiza 3 przykładów: przedmiot, widowisko, reklama,

• ustalenie schematu referatów przygotowywanych przez studentów – bohaterowie popkultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998;

2. U.M. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000, 31-59; 127-153; 157-249.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1977;

2. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, Warszawa 1986;

3. C. Geertz, Opis gęsty, [w:] Id., Interpretacja kultur, Kraków 2005, 17-48;

4. R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009;

5. M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, Kraków 2005;

6. M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006;

7. R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Literatura wprowadzająca:

Ćwiczenia:

1. R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000 (fragmenty);

2. U. Eco, Nieobecna struktura, Warszawa 2003 (fragmenty);

3. J. Łotman – B. Uspeński, O semiotycznym mechanizmie kultury, [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1977, 147-170.

Literatura potrzebna do przygotowania referatu będzie wskazywana indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwiński
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie kultury

– definicje kultury;

– kultura-natura-cywilizacja;

– wielość kultur

2. Semioza

– określenie semiozy – rodzaje semioz

– semioza a kultura

3-4. Sygnał i znak

– koncepcja znaku;

– konotat i denotat znaku;

– znak w kulturze;

– język

5-6. Symbol

– określenie symbolu;

– kultura symboliczna;

7-8. Kultura symboliczna: mit, rytuał. Opis semiotyczny

– zakres kultury symbolicznej;

– semiotyczna koncepcja mitu;

9-12. Aksjologiczne wymiary kultury

– wartości etyczne;

– wartości estetyczne

13-14. Kultura popularna a kultura wysoka

– główne koncepcje kultury popularnej;

– oddziaływanie

– tworzenie mitów

15-16. Technika

– filozofia techniki

– barbarzyństwo;

– dominacja techniki nad etyką;

– technologia

17-18. Religia i religijność. Magia

– religia w kulturze

– kultury religijne;

– magia;

– religijność

– New Age – rytuał

19-20. Miasto

– urbanizacja;

– semioza miejska;

– problemy kulturowe współczesnego miasta

21-22. Konsumeryzm

– shopping;

– supermarket

– kupowanie jako wolność

23-24. Kultura instant efekt globalizacji

– globalizacja – glokalizacja

– kategoria instant;

– symulakry

– fastfoodyzacja

– prozac;

25-30. Świat wirtualny

– estetyka – semiotyka – ontologia

Ćwiczenia:

• wprowadzenie w analizę semiotyczną – lektura tekstów (U. Eco; R. Barthesa; J. Łotman – B. Uspenski),

• zastosowanie analizy semiotycznej – analiza 3 przykładów: przedmiot, widowisko, reklama,

• ustalenie schematu referatów przygotowywanych przez studentów – bohaterowie popkultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1998;

2. U.M. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000, 31-59; 127-153; 157-249.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1977;

2. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, Warszawa 1986;

3. C. Geertz, Opis gęsty, [w:] Id., Interpretacja kultur, Kraków 2005, 17-48;

4. R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009;

5. M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtualności, Kraków 2005;

6. M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006;

7. R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Literatura wprowadzająca:

Ćwiczenia:

1. R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000 (fragmenty);

2. U. Eco, Nieobecna struktura, Warszawa 2003 (fragmenty);

3. J. Łotman – B. Uspeński, O semiotycznym mechanizmie kultury, [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1977, 147-170.

Literatura potrzebna do przygotowania referatu będzie wskazywana indywidualnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.