Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-HF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-UD-4
stacjonarne II stopnia, rok 1, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwiński
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe pojęcia filozoficzne, zwłaszcza z zakresu epistemologii i filozofii języka (K_W01++)


Umiejętności:

– student potrafi dokonać analizy tekstu, w którym znajdują się wątki filozoficzne (K_U01++, K_U21+)

– umie wykorzystać znajomość historii filozofii zachodnio-europejskiej w procesie konstruowania stron WWW (K_U12+)


Kompetencje społeczne:

– student rozumie konieczność korzystania z literatury oraz zasobów internetowych w wyjaśnianiu pojęć filozoficznych (K_K04++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie ćwiczeń z Historii filozofii:

• testy ze znajomości analizowanych w trakcie ćwiczeń tekstów,

• aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Egzamin ustny.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Testy pisemne. Egzamin ustny

Pytania egzaminacyjne, skonstruowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia;

Skala ocen z godna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody dydaktyczne:

• wykład,

• ćwiczenia – analiza wybranych tekstów filozoficznych,

• gry edukacyjne kształcące umiejętność posługiwania się językiem filozoficznym.Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 60 godz.

Przygotowanie tekstów na ćwiczenia: 30 godz.

Samodzielne poszerzanie wiedzy: 20 godz.

Przygotowanie do testów i egzaminu: 20 godz.

Konsultacje: 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 131 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.


Pełny opis:

Wykład:

1. Historia filozofii – wstęp. Początki filozofii

– określenie filozofii;

– główne dyscypliny;

– historia filozofii

– pierwsze pytania filozoficzne – byt

2. Sokrates – sokratycy

– metoda sokratejska

3-4. Platon

– mit;

– hierarchizacja bytów

5-6. Arystoteles

– definicja;

– realizm poznawczy;

– metafizyka

7-8. Stoicyzm; Sceptycyzm; Epikureizm

– propozycjonalna koncepcja logiki

– tropy sceptyczne => nurt sceptyczny w filozofii

– materializm pikurejski

9. Boecjusz; Tomasz z Akwinu; Duns Szkot; Wilhelm Ockham

– osoba;

– metoda scholastyczna

– analogia

– uniwersalia;

– nominalizm

– teoria supozycji

10. Rewolucja naukowa: Galileusz – Bacon

– obserwacja;

– nowe rozumienie nauki (język);

– problem błędu

11-12. Kartezjusz i postkartezjanizm

– filozofia „punktu oparcia”;

– dualizm;

– drzewo wiedzy;

– okazjonalizm;

– idea

13. John Locke; David Hume

– odrzucenie natywizmu

– paradoks indukcji;

– przyczynowość

– czas i przestrzeń

14. George Berkeley

– idealizm poznawczy

15-16. Immanuel Kant

– metoda transcendentalna;

– kategorie

17. G. W. Hegel; hegliści; K. Marks

– metoda dialektyczna;

– negacja

– materializm dialektyczny

18-19-20. Pozytywizm – neopozytywizm; K.R. Popper; T. Kuhn; P. Feyerabend

– nauka pozytywna;

– zdania protokolarne;

– kryterium sensowności;

– kryterium demarkacji

– logicyzm – formalizacja;

– twierdzenia limitacyjne;

– indukcjonizm

– falsyfikacjonizm;

– paradygmat;

– anarchizm metodologiczny

21-22. E. Husserl i fenomenologia

– metoda fenomenologiczna

23-24. L. Wittgenstein

– koncepcja języka i świata w Traktacie

– gry językowe – pojęcia rodzinowe

25-26. Filozofia analityczna

– szkoły filozofii analitycznej;

– analiza i paradoks analizy;

– opis analityczny Czeżowskiego;

– parafraza logiczna Ajdukiewicza

27-28. H.G. Gadamer i hermeneutyka

– koło hermeneutyczne;

– dystans między autorem a lektorem i jego przezwyciężenie

– zasady hermeneutyki tekstu

29-30. Kognitywizm

– język – myśl;

– umysł – komputer

Ćwiczenia:

1. Wstęp (Czeżowski – tekst)

2. Starożytność 1 (Heraklit; Zenon z Elei; Demokryt; Protagoras; Sokrates –Zag. 186-191; Pitagorejczycy; Heraklit; Parmenides – Zag 19-24)

3. Starożytność 2 (Platon – Zag 31-35; 194-196; Arystoteles – Zag 36 nr 2-39, nr 3; 197-199; Sceptycyzm – tekst)

4. Bacon, Galileusz, Kartezjusz (Bacon; Descartes; Pascal – Zag 216-225; Galileusz – tekst)

5. Leibniz, Locke Berkeley (Leibniz, Locke – Zag 226-233; 100-104; Berkeley 234-240)

6. Hume (Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. 1-4)

7. Hume (Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. 5-8)

8. Hume, Reid (Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. 9-12; Reid – Zag 244)

9. Kant (Kant – Zag 246-252; 113-117)

10. Hegel, Marks; Comte (Hegel, Marks, Comte – Zag 253-259; Feuerbach – tekst)

11. Filozofia analityczna (Twardowski, Ajdukiewicz, Schlick; Wittgenstein; Russell – Zag 274-283)

12. Fenomenologia (Husserl, Ingarden, Sartre – Zag 289-297)

13. Kognitywizm (Teksty)

14. Filozofia nauki (Kuhn, Feyerabend, Lakatos – teksty)

15. Strukturalizm, postmodernizm (Barthes – Zag 305-310; Lyotard – tekst)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Aletheia, Warszawa 2001, rozdz. 1-4; ss. 11- 224;

2. Z. Wendland, Historia filozofii, Wyd. SGGW, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-11, Warszawa 2008;

2. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000;

3. A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Ćwiczenia:

Zagadnienia i kierunki filozofii. Wybór tekstów, wyd. 4, AGH, Kraków 2000 [Oznaczenie – Zag].

Inne zostaną udostępnione w trakcie zajęć przez prowadzącego. [Oznaczenie – Teksty]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwiński
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.