Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs graficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-IGRAF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs graficzny
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami języka Python.

Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania graficznego interfejsu użytkownika.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawy programowania w języku Python (K_W04, K_W14, K_W15)


Umiejętności:

– student potrafi zaprojektować i zaimplementować aplikację wykorzystującą graficzny interfejs użytkownika (K_U26)

– potrafi zastosować podstawowe wzorce projektowe (K_U01, K_U03)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przyswojenie podstaw programowania w języku Python.

Znajomość języka weryfikowana jest za pomocą zadań (platforma repl.it), z których należy uzyskać ponad połowę punktów. Drugim kryterium jest zaliczenie kolokwium.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja zadań realizowanych w trakcie ćwiczeń

– kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne:

analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach: 30 godz.

Rozwiązywanie zadań: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.


Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych.

2. Podstawy programowania w języku Python – typy danych, struktury kontrolne (instrukcja warunkowa i instrukcja selekcji, pętle i iteratory), funkcje, bloki i wyjątki.

3. Obiektowe własności języka Python – klasy, atrybuty (instancyjne i klasowe), metody (instancyjne i klasowe; prywatne, chronione i publiczne), dziedziczenie i enkapsulacja, konstruktory.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Learning Python, 4th Edition, Mark Lutz, O'Reilly Media 2009.

• Wykłady dostępne pod adresem: https://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~mgodny/interfejs

Literatura uzupełniająca:

• http://docs.python.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.