Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejs graficzny - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-IGRAFp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejs graficzny - projekt
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Godny
Prowadzący grup: Maciej Godny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie praktycznych umiejętności projektowania i implementacji interfejsu użytkownika za pomocą języka Python.

Efekty kształcenia:

Umiejętności:

– student umie projektować graficzny interfejs użytkownika (K_U10)

– potrafi sporządzić dokumentację serwisu internetowego (K_U15)

– potrafi zaprojektować schemat bazy danych dla serwisu internetowego (K_U14)

– student posiada umiejętność programowania w obiektowym języku programowania (Python) (K_U03, K_U08)

– potrafi wykorzystać gotowe rozwiązania (framework Flask) do stworzenia serwisu internetowego (K_U03)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Wprowadzenie do programowania – znajomość podstawowych zasad projektowania algorytmów

Dokument hipertekstowy – znajomość języków HTML, CSS oraz JavaScript

System interakcyjny – zagadnienie separacji kodu wykonywalnego od widoku, umiejętność powiązania serwisu internetowego z bazą danych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie dokumentacji projektu (wizja projektu, model konceptualny bazy danych, makieta interfejsu użytkownika), przedstawienie i przedyskutowanie prototypu systemu oraz poddanie projektu ocenie końcowej. Ilość zaimplementowanych funkcjonalności stanowi bazę dla oceny końcowej, ale ta zależy również od poprawności działania systemu, poprawności graficznego interfejsu użytkownika oraz jego użyteczności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– weryfikacja poprawności sporządzonej dokumentacji

– konieczność zaprezentowania działającego prototypu projektu w trakcie trwania semestru

– ocena końcowego projektu na podstawie funkcjonalności określonych w dokumentacji

Kryteria oceny podawane studentom przed przystąpieniem do realizacji projektu.


Metody dydaktyczne:

metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie dokumentacji projektu: 10 godz.

Projektowanie: 15 godz.

Programowanie: 45 godz.

Testowanie: 10 godz.

Poprawa projektu: 15 godz.

Konsultacje: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.


Pełny opis:

1. Zasady projektowania internetowych interfejsów graficznych

2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowej

3. Zasady sporządzania makiety interfejsu graficznego

4. Zasady projektowania schematu bazy danych

5. Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Flask

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Flask Web Development. Developing Web Applications with Python. 2nd Edition (ebook)

• https://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~mgodny/interfejs/

Literatura dodatkowa:

• https://docs.python.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.