Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obraz filmowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-OF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obraz filmowy
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Ostaszewski
Prowadzący grup: Tomasz Dettloff, Jacek Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna sposoby konstruowania przekazu audiowizualnego (K_W22++)

– zna podstawowe pojęcia z poetyki historycznej filmu (K_W23+)


Umiejętności:

– student potrafi w podstawowym zakresie analizować środki narracji filmowej (K_U25+)

– potrafi zastosować nabytą wiedzę do tworzenia prostych przekazów audiowizualnych (K_U23+)Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z ustnego kolokwium zaliczeniowego;

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego; skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, sprawdzający przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia;

Ćwiczenia praktyczne i kolokwium ustne.


Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem projekcji filmowej,

warsztaty z wykorzystaniem ćwiczeń narracyjnych (praca z kamerą, inscenizacja)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 30 godz.

Samodzielne studiowanie zagadnień omawianych na zajęciach: 30 godz.

Zaliczenia ćwiczeń i przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Udział w konsultacjach: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 85 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.


Pełny opis:

Wykład:

– Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu konstrukcji dzieła filmowego (rodzaje planów, montaż, rola kamery, dźwięk, podział na sekwencje, sceny).

– Wprowadzenie pojęcie narracji filmowej, a także główne jej modele (na przykład sposoby subiektywizacji).

– Wiedza z zakresu estetyki kadru z uwzględnieniem poetyki historycznej.

– Pojęcie kina gatunkowego (cechy kina gatunkowego, ikonografia, podstawowe gatunki filmowe) oraz kina autorskiego (pojęcie autora, zagadnienia „polityki autorskiej”).

– Omówienie roli dźwięku w filmie.

– Rola muzyki i jej funkcja w dziele filmowym.

Ćwiczenia:

– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu filmowego (światło, kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

– Podstawowe zasady montażu filmowego.

– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza filmu fabularnego, ekspozycja, punkty zwrotne, bohater filmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza filmowego).

– Wprowadzenie do warsztatu dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca literatura pomocnicza:

Wykład:

Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.

Dawid Bordwell, Kristin Thompson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.

David Bordwell, Procesy poznawcze a rozumienie. Widzenie i zapominanie w “Mildred Pierce”, „Kwartalnik Filmowy”, 1995, nr 11.

Thomas Elsaesser, Nowa Historia Filmu jako archeologia mediów, „Kwartalnik Filmowy”, 2009, nr 67-68.

Charles Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, „Kino” 1987, nr 6.

Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012, s. 47-92.

Jacek Ostaszewski, Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, „Kwartalnik Filmowy”, 2010, nr. 71-72.

Jacek Ostaszewski, Techniki subiektywizacji w filmie fabularnym, „Kwartalnik Filmowy”, 2017, nr 97-98.

Umberto Eco, Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, „Przekazy i Opnie” 1990, nr 1-2.

Ćwiczenia:

Literatura podstawowa:

– Lewandowski M., Światło i cień w filmie, Łódź 1995.

– Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002.

– Amerykański warsztat scenarzysty (wybór z: Syd Field, Screenplay, New York 1979, The writer and the screen, New York 1974.

– Karpiński J., Niedoskonałe odbicie. O sztuce scenariusza filmowego, Warszawa 1995.

– Jenn P., Techniki scenariuszowe, Łódź 1994.

Literatura uzupełniająca:

– Konrad K., Światło w filmie, Warszawa 1983.

– Zonn L., Wokół montażu, Łodź 2001.

– Karabasz K., Cierpliwe oko, Warszawa 1979.

– Karabasz K., Bez fikcji, Warszawa 1985.

– Karabasz K., Odczytać czas, Łodź 1999.

– Goldman W., Przygody scenarzysty, Warszawa 1999.

– Russin R.V. i Downs W.M., Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2005.

– Arijon D., Gramatyka języka filmowego, Warszawa 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.