Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie dźwięku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-PDZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie dźwięku
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Papara
Prowadzący grup: Michał Papara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką przetwarzania dźwięku, sprzętem i oprogramowaniem do rejestracji i edycji dźwięku.

Zapoznanie studentów w rolą dźwięku jako jednego z elementów filmu, wskazanie podziału na dialogi, efekty i muzykę.

Przedstawienie procesu realizacji warstwy dźwiękowej i zadań realizatora/kompozytora na etapie preprodukcji, produkcji i postprodukcji.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawy przetwarzania dźwięku, jego rodzaje i funkcje (K_W24, K_W13))


Umiejętności:

– student potrafi przygotować warstwę dźwiękową do projektów polimedialnych (K_U24, K_U25)

– student jest gotów do współpracy z zespołem na poziomach technicznym i artystycznym (K_U31


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Studenci przygotowują projekt ze znaczącym udziałem dźwięku. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszechstronna (trudność, pracochłonność, jakość, terminowość) ocena projektów.

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podane na początku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków, realizacja projektu

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Analiza dokumentów programowych: 20 godz.

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 20 godz.

Przygotowywanie projektu: 40 godz.

poprawa projektu: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 120 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.


Pełny opis:

1. Przedstawienie funkcji dźwięku w różnych mediach

2. Przedstawienie narzędzi do przetwarzania dźwięku

Literatura:

Obowiązkowa

G. Goodell, Sztuka produkcji filmowej, Wyd. WM, Warszawa 2009

Dodatkowa

M. Senior, Sekrety profesjonalnego brzmienia w małym studio, Wyd. Helion, 2014

P. Kleczkowski, Percepcja dźwięku, Wyd. AGH, 2013

D.L. Yewdall, Dźwięk w filmie, Wyd. WM, Warszawa 2011

A. Ross, Reszta jest hałasem, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011

M. Przedpełska-Bieniek, Dźwięk w filmie, Wyd. Agencja Producentów Filmowych, Warszawa 2006

J.W. Reiss, Mała historia muzyki, Wyd. PWM, 1987

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.