Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-POET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin, Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawowe działy poetyki oraz właściwości utworów literackich i nieliterackich, a także teoretyczne podstawy analizy dzieł (K_W17+++, K_K04+, K_U18+)


Umiejętności:

– dzięki wiedzy z pogranicza poetyki i językoznawstwa student potrafi analizować i interpretować rozmaite teksty kultury, zwłaszcza pod kątem związku między stylem a znaczeniem (K_U18+++, K_U19++, K_U20+, K_W17+++, K_W18++, K_K01+)

– dostrzega zależność między segmentacją i układem graficznym wypowiedzi pisemnej a jej znaczeniem (zna tradycję, m.in. carmina figurata, XIX i XX-wieczne utwory eksperymentalne, a także współczesną liberaturę) – i potrafi kreatywnie wykorzystać tę wiedzę przy tworzeniu własnych elektronicznych kompozycji z użyciem tekstu (K_U22+, K_U25++, K_W17++)

– potrafi zastosować w praktyce m.in. takie formy, jak recenzja, opowiadanie, miniscenariusz, streszczenie; umie zaplanować tekst i potrafi współpracować z innymi przy jego tworzeniu (m.in. przy pisaniu jednoaktówki bądź scenariusza) (K_U18+++, K_U19++, K_K01+, K_W17++, K_K03+)

– rozpoznaje różne style i środki stylistyczne – potrafi je także stosować w zależności od formy wypowiedzi i kontekstu; zdaje sobie sprawę z ciągłych przemian funkcjonalnych odmian języka i konieczności weryfikowania swoich umiejętności, dokształcania się (K_U18+++, K_U19+++, K_W17+++, K_W18++, K_K04+)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestniczenie w zajęciach i napisanie z wynikiem pozytywnym wszystkich zadanych prac. W razie nieobecności prace mają być pisane na dyżurze. Konsultacje: 2 godziny lekcyjne w tygodniu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu. Egzamin ma formę pisemną – zawiera ok. 5-7 pytań, dotyczących zarówno charakterystyki pojęć, jak i zidentyfikowania rozmaitych zabiegów w podanych przykładach. Na końcu cyklu wykładów podawane są informacje dotyczące zakresu materiału do egzaminu, w czasie wykładów wypunktowywane są zagadnienia, które mogą być przedmiotem pytań.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia – prace pisemne (kilka na semestr), wspólna analiza i pisanie tekstów.

Wykład – egzamin końcowy.

Kryteria oceny końcowej na egzaminie – znajomość podstawowych zagadnień omawianych na wykładach i ćwiczeniach, praktyczna umiejętność znajdowania i charakteryzowania różnych zabiegów literackich.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, analiza tekstu, praca indywidualna i w grupach podczas zajęć, elementy creative writing.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 90 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Konsultacje, poprawianie zadań: 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 25 godz.

Praca nad zadaniami dodatkowymi i samodzielne poszerzanie wiedzy: 8 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS


Pełny opis:

W trakcie wykładów i ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:

• podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk humanistycznych,

• kwestia fikcji i wyznaczników literackości oraz związków między literaturą a resztą piśmiennictwa,

• językoznawcze i literaturoznawcze rozumienie tekstu,

• współczesna i historyczna genologia, podstawowe gatunki literackie i dziennikarskie,

• typy narracji i form podawczych, kompozycja,

• przestrzeń graficzna tekstu,

• dramat jako tekst i forma teatralna,

• różnica między dramatem a scenariuszem,

• podstawy polskiej prozodii,

• wiersz jako rodzaj tekstu,

• środki stylistyczne i ich zastosowanie,

• odmiany stylizacji oraz intertekstualność.

Literatura:

Wybrane źródła (nieobowiązkowe)

I. Słowniki:

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Warszawa 1997.

Jaworski S., Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2001.

Potrykus-Woźniak P., Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa 2010.

II. Podręczniki i opracowania:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Culler J., Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

Darasz W. J., Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Fajfer F, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin, Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Anna Folta-Rusin, Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pełny opis:

W trakcie wykładów i ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:

• podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk humanistycznych,

• kwestia fikcji i wyznaczników literackości oraz związków między literaturą a resztą piśmiennictwa,

• językoznawcze i literaturoznawcze rozumienie tekstu,

• współczesna i historyczna genologia, podstawowe gatunki literackie i dziennikarskie,

• typy narracji i form podawczych, kompozycja,

• przestrzeń graficzna tekstu,

• dramat jako tekst i forma teatralna,

• różnica między dramatem a scenariuszem,

• podstawy polskiej prozodii,

• wiersz jako rodzaj tekstu,

• środki stylistyczne i ich zastosowanie,

• odmiany stylizacji oraz intertekstualność.

Literatura:

Wybrane źródła (nieobowiązkowe)

I. Słowniki:

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Warszawa 1997.

Jaworski S., Podręczny słownik terminów literackich, Kraków 2001.

Potrykus-Woźniak P., Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa 2010.

II. Podręczniki i opracowania:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Culler J., Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

Darasz W. J., Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Fajfer F, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci. T. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.