Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozycja z elementami retoryki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-RET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja z elementami retoryki
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zasadami poprawnej kompozycji tekstów tradycyjnych (przeznaczonych do czytania w druku).

Przekazanie wiedzy z zakresu retoryki jako obecnie interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z posługiwaniem się językiem jako narzędziem perswazji (presupozycje, błędy logiczne, ramy poznawcze, manipulacja).

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student ma podstawową wiedzę na temat gramatyki, semantyki i stylistyki języka polskiego (K_W19, K_W18)

– zna zasady komponowania i redagowania tekstu (K_W19)

– zna podstawy retoryki: zasady inwencji, kompozycji i dobierania figur językowych oraz stylu do celu perswazji, zna formy argumentacji (odmiany paralogizmów) (K_W19)

– zna rolę figur retorycznych w rozumieniu tekstu; orientuje się w historycznej i współczesnej roli retoryki (K_W19)

– zna różne rodzaje argumentacji, w tym erystyczną K_W19)

– zna zasady dotyczące publicznych wystąpień, przemawiania i przygotowywania prezentacji (komunikacja werbalna i niewerbalna, podstawy proksemiki, opracowanie slajdów, psychologiczne aspekty perswazji) (K_W19, K_W21)


Umiejętności:

– student potrafi krytycznie przeanalizować pod tym kątem wypowiedź; zna zasady komponowania i redagowania tekstu; potrafi konstruować spójne, przekonujące i przyciągające uwagę wypowiedzi (K_U19)

– potrafi rozpoznać i zastosować w praktyce figury retoryczne oraz tropy )K_U19, K_U21)

– potrafi znaleźć przydatną dla siebie literaturę przedmiotu (K_U28)

– potrafi zauważyć manipulację językową i bronić się przed nią (K_U21)

– umie dokonać krytycznej analizy przekazów medialnych pod kątem zawartych w nich zabiegów perswazyjnych (K_U21)

- umie przygotować i wygłosić poprawną pod względem retorycznym prezentację z użyciem slajdów (K_U19, K_U29)

– potrafi samodzielnie lub zespołowo opracować strategię retoryczną dostosowaną do konkretnego celu (K_U31)


Wymagania wstępne:

Zalecany wcześniejszy kurs poetyki – ze względu na znajomość środków stylistycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną – sprawdza zarówno wiedzę problemową, jak i umiejętności rozpoznawania zjawisk retorycznych w podawanych przykładach.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach, znajomość materiału z wykładu, zrobienie prezentacji, napisanie wszystkich zadań pisemnych na ocenę pozytywną.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych stopni z wszystkich zadań, tj. prac pisemnych oraz prezentacji. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności przekazywanych na wykładzie i ćwiczeniach – informacja o zakresie egzaminu (lista zagadnień) i dostępnych źródłach podawana jest na początku i końcu wykładu, a w trakcie omawiania kolejnych zagadnień sugerowane jest ich możliwe pojawienie się na egzaminie.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.


Pełny opis:

Wykład:

• krótka historia dziedziny i współczesne kierunki rozwoju – zawartość 5 podstawowych działów retoryki,

• rodzaje toposów inwencyjnych i definicji,

• struktura logiczna a struktura retoryczna tekstu,

• formy i rodzaje argumentacji,

• rodzaje presupozycji i ich rola w komunikacji,

• odmiany tranzycji i ich związek z kompozycją i logiką wypowiedzi,

• figury mowy i figury myśli, tropy,

• manipulacja językowa i język propagandy,

• reklama i perswazja,

• psychologiczne aspekty perswazji,

• warunki skuteczności w publicznym występowaniu.

Ćwiczenia:

• związek składni oraz interpunkcji, podstawy dobrego stylu, redagowanie tekstu (uzupełnianie znaków, korekta błędnych zdań, ćwiczenia językowe),

• pisanie zadań inwencyjnych (elementy creative writing), informacyjnych (notatka prasowa) i argumentacyjnych (rozprawka, przemówienie),

• formy i rodzaje argumentacji w praktyce,

• zastosowanie figur myśli i figur mowy oraz tropów dla uzyskania określonego efektu perswazyjnego,

• zasady cytowania, tworzenia przypisów i bibliografii,

• prezentacje studentów i omawianie wystąpień.

Literatura:

Obowiązkowa

Obowiązuje materiał z wykładów. Nie ma lektur obowiązkowych. Można skorzystać z podręcznika: M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001.

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Dodatkowa

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1994.

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. i L. Konorscy, Kraków 1984.

H. Lemmermann, Sztuka dyskutowania. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi, Wrocław 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.