Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SEMLIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, do wyboru seminarium licencjackie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Lubaszewski
Prowadzący grup: Wiesław Lubaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia dla przedmiotu jest integracja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzech lat studiów I stopnia Elektronicznego Przetwarzania Informacji. Cele szczegółowe obejmują: pogłębienie umiejętności przygotowania referatów (prezentacji multimedialnych), ze szczególnym uwzględnieniem doboru źródeł i zakresu informacji; omówienie poznanych narzędzi planowania i wykonywania serwisów internetowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna specyfikę tworzenia tekstów użytkowych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz podstawy architektury informacji (K_W20+)

– zna zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego (K_W08+)


Umiejętności:

– student potrafi przeprowadzić audyt serwisu WWW (K_U11+)

– potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych (K_U17+)

– potrafi przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności dotyczącą projektu informatycznego (K_U29++)

Wymagania wstępne:

Student powinien zaliczyć kursy poświęcone narzędziom związanym z projektowaniem i tworzeniem stron WWW oraz przedmioty kształcenia humanistycznego ogólnego. Wymagane umiejętności poruszania się po przestrzeni internetowej, budowania komunikatu internetowego, komputerowej edycji tekstu i obrazów.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkami zaliczenia są:

1. Przygotowanie i wygłoszenie referatu numer 1 oraz przygotowanie jego wersji hipertekstowej.

2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu numer 2 oraz przygotowanie jego wersji hipertekstowej.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Oceniana jest rzetelność wykonania pracy we wszystkich jej aspektach (technicznych, komunikatywności oraz adekwatności treściowej i plastycznej).

2. Oceniany jest dobór źródeł informacji

3. Oceniana jest jakość prezentacji.

Kryteria oceny i warunki zaliczenia przedmiotu podawane na początku zajęć.

Metody dydaktyczne:

1. Przygotowanie prezentacji na zadany temat w postaci multimedialnej.

2. Wygłaszanie referatów na zadany temat.

3. Dyskusje seminaryjne związane z analizą prezentowanych referatów oraz wybranych stron internetowych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 60 godz.

Analiza badań i sprawozdań: 30 godz.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 105 godz.

Przeprowadzenie badań literaturowych: 50 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 255 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.


Pełny opis:

1. Przygotowanie i wygłoszenie referatu (numer 1) na zadany temat, w oparciu o źródła drukowane i serwisy internetowe. Referat obejmuje analizę problemu, analizę sposobu przedstawienia tematu w Internecie i analizę narzędzi technicznych użytych dla przedstawienia problemu.

2. Dyskusja na temat problemu poruszanego w referacie i podsumowanie dyskusji przez prowadzącego.

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu (numer 2) na temat będący przedmiotem projektu dyplomowego. Temat projektu proponuje student, ale temat musi być zatwierdzony przez prowadzącego.

4. Dyskusja na temat problemu poruszanego w referacie i podsumowanie dyskusji przez prowadzącego.

5. Omówienie zagadnień prawnych: cytowanie, kopiowanie, przestrzeganie warunków licencji oprogramowania.

Literatura:

Literatura jest sugerowana przez prowadzącego seminarium, indywidualnie dla każdego studenta, pod kątem przygotowywanego referatu (prezentacji).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.