Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura informacji w tekście

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura informacji w tekście
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Korwin-Piotrowska
Prowadzący grup: Dorota Korwin-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zwiększenie zakresu kompetencji studentów EPI jako twórców stron internetowych bądź osób sprawdzających użyteczność stron.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna zasady tworzenia i redagowania tekstów na strony internetowe (ang. webwriting) (K_W20+++)


Umiejętności:

– student potrafi odpowiednio zredagować tekst, tak aby zwiększyć jego użyteczność dla odbiorcy portali internetowych, niezależnie od tematyki stron (K_U19+++, K_U25+++, K_U27++, K_U11+)


Kompetencje społeczne:

- student odczuwa potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności z zakresu webwritingu (K_K03+)

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw kompozycji tekstu tradycyjnego oraz zasad tworzenia serwisów internetowych, percepcji i estetyki interfejsu.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich zadań pisemnych. Osoby nieobecne muszą zadania odrobić na dyżurze.

Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny efektów kształcenia podawane są na początku zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zasady tworzenia tekstów internetowych podawane są na pierwszych ćwiczeniach. Kolejne prace są komentowane i poprawiane na bieżąco – i sprawdzane według wcześniej podanych kryteriów. Stopniowo rośnie trudność zadawanych do przeredagowania tekstów (od krótkich użytkowych notatek, po dłuższe teksty informacyjne i całe artykuły).

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, burza mózgów, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 4 godz.

Wykonanie ćwiczeń: 32 godz.

Zbieranie informacji do zadanej pracy: 4 godz.

Konsultacje: 1 godz.

Analiza wymagań: 4 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.


Pełny opis:

Przekazywane informacje dotyczą kompozycji, stylu, formatu, pisowni oraz konwencji związanych z tworzeniem tekstu na potrzeby stron internetowych. Celem jest przygotowanie przyszłych webmasterów do samodzielnego profesjonalnego redagowania tekstów lub też do współpracy z osobami do tego zatrudnionymi w zespole – tak aby uwzględnić zarówno potrzeby właściciela serwisu, jak i potencjalnych użytkowników. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne – polegają na umiejętnym hierarchizowaniu oraz grupowaniu informacji, skracaniu tekstu, zmianie zawartości i kolejności akapitów, także na nadawaniu odpowiednich tytułów i nagłówków, upraszczaniu stylu, poprawianiu błędów logicznych, językowych i interpunkcyjnych, wstawianiu linków.

1. Różnice między kompozycją i stylem oraz formą zapisu tekstu tradycyjnego a zasadami tworzenia tekstów przeznaczonych na strony WWW.

2. Ocena funkcjonalności tekstów na stronach internetowych pod kątem użytkownika.

3. Poprawianie i redagowanie tekstów informacyjnych w oparciu o przykłady z istniejących stron internetowych różnych firm i instytucji.

Literatura:

Obowiązkowa

Lektura zalecana: J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010 (lub kolejne wydania).

Dodatkowa

J. Dorner, Writing for the Internet, Oxford 2002. J. Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, tłum. A. Bulandra, Gliwice 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.