Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SOP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne 2
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stancjonarne I stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wróbel
Prowadzący grup: Krzysztof Wróbel
Strona przedmiotu: http://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~kwrobel/SO2/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna sposób działania i konfiguracji systemu operacyjnego klasy Unix, serwera baz danych MySQL oraz serwera www Apache, interpretera skryptów PHP i interpretera języka Ruby (K_W05++)

– zna działanie podstawowych mechanizmów sieciowych (DNS, routing) (K_W06++)

– zna podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci Internet (K_W06+)


Umiejętności:

– student potrafi skonfigurować system operacyjny klasy Unix (K_U04++)

– potrafi skonfigurować podstawowe usługi sieciowe (serwer WWW, bazę danych, interpreter PHP i Ruby) (K_U04++)

– potrafi zabezpieczyć system przed dostępem osób nieupoważnionych (K_U04+)

– potrafi korzystać z narzędzi do zarządzania wersjami kodu źródłowego (K_U16++)

Prerekwizyt:

Systemy operacyjne i sieci WZ.KLK-SOS

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu:

Systemy operacyjne i sieci – umiejętność posługiwania się podstawowymi poleceniami w systemie Unix;

Przygotowanie do laboratorium: samodzielne zapoznanie się z dostępnymi materiałami dotyczącymi konfiguracji usług sieciowych przed danym laboratorium.


Forma i warunki zaliczenia:

Jeśli laboratorium zostanie zrealizowane:

- w pierwszym terminie – 6 punktów

- tydzień później – 3 punkty

- w przeciwnym wypadku – 1 punkt

Do każdego laboratorium przewidziane jest pytanie teoretyczne za 1 punkt.


Maksymalna liczba punktów za laboratoria – 49.

Maksymalna liczba punktów za kolokwium – 49.

Aby uzyskać zaliczenia, należy zdobyć w sumie połowę punktów, zaliczyć co najmniej 4 laboratoria oraz zaliczyć kolokwium na minimum połowę punktów.

Można jednorazowo zdobyć dodatkowe punkty za teoretyczne opracowanie laboratorium – maksymalnie 10, oraz aktywność na laboratorium – maksymalnie 2.

Warunki zaliczenia przedmiotu są podawane studentom na pierwszych zajęciach.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

– samodzielne wykonanie laboratorium weryfikowane indywidualnie

– kolokwium zaliczeniowe

Kryteria oceny podawane na początku zajęć.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 45 godz.

Przygotowanie do kolokwium podsumowującego: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.


Pełny opis:

• System operacyjnego Debian Linux – sposób działania i konfiguracja

• Stos TCP/IP w systemie klasy Unix

• Serwer WWW Apache jako usługa systemowa – sposób działania i konfiguracja

• Serwer bazy danych MySQL jako usługa systemowa – sposób działania i konfiguracja

• Interpreter skryptów PHP – sposób działania i konfiguracja jako usługi serwera WWW

• Interpreter języka Ruby – sposób działania i konfiguracja jako usługi serwera WWW

• Zabezpieczanie komunikacji z serwerem z wykorzystaniem infrastruktury klucza asymetrycznego

• System kontroli wersji kodu źródłowego GIT – sposób działania oraz instalacja repozytoriów współdzielonych

Literatura:

„Debian GNU/Linux 3.1. Biblia”, Benjamin Mako Hill, David Harris, Jaldhar Vyas, Wydawnictwo Helion.

„The Git Community Book", http://book.git-scm.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.