Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne i sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-SOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i sieci
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-1SO
stacjonarne I stopnia, rok 2, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Martyna
Prowadzący grup: Jerzy Martyna, Krzysztof Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna budowę i funkcje systemu operacyjnego oraz zasady instalacji i uruchomienia serwerów usług oraz serwerów aplikacji (K_W05++)

– zna w stopniu podstawowym budowę i funkcjonowanie sieci komputerowych, elementarne zasady budowy i funkcje urządzeń aktywnych oraz podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci Internet (K_W06++)


Umiejętności:

– student potrafi ze zrozumieniem korzystać z funkcji systemu operacyjnego, umie zainstalować system operacyjny UNIX oraz potrafi zainstalować i uruchomić serwer usług i serwer aplikacji w tym systemie. Umie także programować skrypty powłoki systemu UNIX (K_U04+)

– potrafi dokonać analizy wpisów w tablicy DNS oraz analizy wybranych elementów tablic routingu, a także umie zbudować prostą sieć i posługiwać się mechanizmami filtracji ruchu sieciowego (K_U05+)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_K01+)

– potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy (K_K03+)

Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułu (przedmiotu): Wprowadzenie do programowania

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego – kryteria oceny podane przy rozpoczęciu zajęć.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. W trakcie semestru odbędzie się około 2 zapowiedzianych sprawdzianów wiedzy przy komputerze. Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium, trzeba zaliczyć każdy ze sprawdzianów. Aby zaliczyć sprawdzian, należy zdobyć co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów.

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ćwiczenia praktyczne (laboratorium) – sprawdziany wiedzy przy komputerze

• egzamin pisemny – testy egzaminacyjne są skonstruowane tak, by sprawdzić przewidziane dla przedmiotu efekty kształcenia.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

– wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych,

– praca w laboratorium,

– indywidualne konsultacje raz w tygodniu (2 godz. w tygodniu, 15 tygodni)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Analiza wybranych pozycji z literatury przedmiotu: 20 godz.

Praktyczne ćwiczenia w laboratorium: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu i zaliczanie kolokwiów: 20 godz.

Udział w konsultacjach: 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 102 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Pełny opis:

Treścią przedmiotu „Systemy operacyjne i sieci komputerowe” jest prezentacja podstawowego zakresu materiału dotyczącego budowy i działania systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

Wykład:

Pierwsza część wykładu dotyczy systemów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu MS Windows oraz UNIX. Przedstawia się w niej koncepcje systemów operacyjnych, procesy współbieżne i równoległe oraz metody ich zarządzania, zagadnienie impasu oraz problem zagłodzenia, budowę jądra systemu operacyjnego, hierarchiczną pamięć i zasady jej wirtualizacji, operacje we/wy oraz systemy plików.

Druga część wykładu jest poświęcona lokalnym sieciom komputerowym (LAN) oraz intersieciom (Internet). Przedstawia się w niej model referencyjny OSI/ISO, sieci

lokalne (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, WLAN IEEE 802.11), sieci budowane z użyciem mechanizmów systemu operacyjnego UNIX (RPC (RMI). NFS, gniazda Berkeley). Prezentację sieci Internet oparto o jego architekturę, schematy adresowania IP, klasy adresów IP, notację CDIR, opis protokołów trasowanych (IPv4, UDP, IPv6, TCP, RTCP, ICMP, ICMv6). Wykład obejmuje opis funkcji NAT, usługi DNS, ARP, RARP, jak również zasady konfiguracji intersieci z użyciem protokołów trasujących dla trasowania statycznego i dynamicznego (RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP) oraz protokołów trasowania zewnętrznego (międzydomenowego) BGP (EGP). Przedstawione zostaną zasady zarządzania siecią z użyciem protokołu SNMP oraz problemy bezpieczeństwa w sieci (szyfrowanie, szyfrowanie z kluczem publicznym, podpisy cyfrowe, filtrowanie pakietów, sieci VPN, systemy Firewall, tunelowanie). Omówione też jest inicjowanie sieci (protokół BOOTP, protokół DHCP i nazwy dziedzin).

Laboratorium:

• podstawy budowy systemu Linux (jądro, powłoka),

• podstawowe informacje na temat systemów plików,

• układ i rola domyślnych katalogów systemu plików w Linux,

• schemat autoryzacji użytkowników w systemie Linux (użytkownicy i grupy, polecenia useradd, usermod, userdel),

• prawa dostępu do plików (polecenia chmod, chown),

• podstawowe polecenia powłoki bash do zarządzania plikami w systemie plików: rm, touch, mkdir, ls, mv, ln, find,

• zmienne środowiskowe (bash),

• uruchamianie programów,

• przekierowania i potoki (>, >>, <, |), omówienie stdin, stdout, stderr,

• pisanie prostych skryptów w shellu,

• sygnały w systemie Linux, wysyłanie sygnałów do procesów (polecenie ‘kill’),

• kompresja, dekompresja, archiwizowanie (polecenia: tar, gzip, zip, bzip2, compress).

Literatura:

1. W. Stallings, „Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy”, Wyd. MIKOM PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14912-4.

2. A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, „Podstawy systemów operacyjnych”, wyd. szóste zmienione i rozszerzone, WNT, Warszawa 2005, ISBN 83-204-2961-7.

3. K. Stencel, „Systemy operacyjne”, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-26-8.

4. D. G. Comer, „Sieci i intersieci”, WNT, Warszawa 2003, ISBN 83-204-2789-4.

5. K. Nowicki, J. Woźniak, „Przewodowe i bezprze-wodowe sieci LAN”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, ISBN 83-7207-092-X.

6. J. F. Kurose, K.W. Ross, „Sieci komputerowe”, wyd. 3, Wyd. Helion, Gliwice, 2006, ISBN 83-246-0353-0.

7. „Linux. Księga eksperta”, Tim Parker, wyd. Helion, Gliwice.

8. L. Madeja, „Ćwiczenia z systemu Linux”, Wyd. MIKOM, Warszawa 1999, ISBN 83-7158-199-8.

9. D. Lipski, „Ćwiczenia z CISCO IOS”, Wyd. MIKOM, Warszawa 2004, ISBN 83-7279-378-6

10. I. Rudenko, „Rutery CISCO. Czarna księga”, Wyd. HELION, Gliwice 2001, ISBN 83-7197-286-5.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.