Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-STY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: stacjonarne I stopnia, rok 1, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Rokicka
Prowadzący grup: Teresa Rokicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:


Wiedza:

– student zna gramatykę i stylistykę współczesnego języka polskiego, a także podstawy leksykologii i leksykografii (K_W18+++)

– zna specyfikę poprawnego tworzenia tekstów użytkowych (K_W20++)


Umiejętności:

– student posiada umiejętność analizy tekstu języka polskiego pod względem gramatycznym, leksykalnym i pragmalingwistycznym K_U18++, K_U19++)

– potrafi tak dobierać środki językowe do wypowiedzi, aby były one poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym, a także pozwalały na osiągnięcie założonego celu komunikacyjnego K_U20++


Kompetencje społeczne:

– student rozumie zmienność języka i konieczność ustawicznego poszerzania swej wiedzy w tym zakresie (K_K04++)

Wymagania wstępne:

Studenci powinni wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie liceum ogólnokształcącego. Ponieważ wśród studentów znajdują się także absolwenci technikum, w trakcie ćwiczeń prowadzący i uczestnicy zajęć będą zmierzać do wyrównania obu poziomów.

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwiów podsumowujących poszczególne semestry ćwiczeń, zaliczenie wszystkich prac pisanych podczas ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie egzaminu pisemnego (po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń).

Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Metody dydaktyczne:

1. Wykład tradycyjny.

2. Ćwiczenia praktyczne, połączone z dyskusją na tematy

poprawnościowe. Prace samodzielnie pisane przez studentów,

następnie wspólnie omawiane i poprawiane.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 90 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 40 godz.

Przygotowanie do kolokwiów podsumowujących poszczególne semestry – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 152 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykład:

Elementy struktury systemu języka na przykładzie języka polskiego:

a) język jako specyficzny system znaków

b) gramatyka: morfologia, składnia

c) leksykologia: specyfika systemu leksykalnego

d) semantyka: opozycja semantyczna

e) pragmalingwistyka

Ćwiczenia:

– język jako środek komunikacji

– funkcje mowy

– polszczyzna wśród innych języków indoeuropejskich

– terytorialne zróżnicowanie języka narodowego

– style funkcjonalne języka

– kryteria poprawności środków językowych

– uzus – norma

– słownictwo i frazeologia – wykorzystanie różnych warstw leksykalnych w konstruowaniu wypowiedzi poprawnej i skutecznej (archaizmy, dialektyzmy, słownictwo potoczne, odmiany środowiskowe języka; neologizmy, zapożyczenia; synonimia, homonimia i polisemia jako środki stylistyczne)

– fleksja i słowotwórstwo – wykorzystanie form obocznych jako form nacechowanych stylistycznie

– środki składniowe służące do uzyskania jasności i zwięzłości wypowiedzi; spójność tekstu

– wyszukiwanie potrzebnych informacji językowych w dostępnych słownikach, poradnikach i podręcznikach

Literatura:

1. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław 1999 (starsze wydanie: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978) – wybrane hasła.

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański (różne wydania) – wybrane hasła.

4. H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.

5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2002 – hasła problemowe.

6. E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdankiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Musiołek-Kłosińska, Warszawa 2004.

8. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

9. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

10. M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.

11. H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

12. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego: wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

13. Z. Klemensiewicz, Zarys polskiej składni (różne wydania).

14. A. Markowski, Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

15. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.