Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do zarządzania firmą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-WDZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarządzania firmą
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0123-2SO
stacjonarne II stopnia, rok 2, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lipińska
Prowadzący grup: Aneta Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

- Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i problemami, związanymi z procesem zarządzania oraz praktycznymi aspektami przedsiebiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzaniaprojektami informatycznymi.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

– student zna podstawy zarządzania projektami informatycznymi (K_W16+)

– zna w stopniu elementarnym podstawowe problemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_W17++)


Umiejętności:

– student potrafi oszacować celowość i koszt wdrożenia rozwiązań informatycznych (K_U20++)


Kompetencje społeczne:

– student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy (K_K03+)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena końcowa, na którą będą składać się oceny cząstkowe z kolokwium i projektu informatycznego.

Zasady zaliczenia i kryteria oceny podawane są na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test egzaminacyjny.

Projekt startupu lub realizacji wybranego rozwiązania informatycznego, przygotowany indywidualnie przez studentów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

1. Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną.

2. Analiza studiów przypadków.

3. Konsultacje projektów przygotowywanych przez studentów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 15 godz.

Przygotowanie projektu – 7 godz.

Udział w konsultacjach – 1 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 4 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 27 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia, koncepcje i problemy

– Pojęcia i cechy zarządzania, elementy składowe procesu zarządzania, przegląd kierunków i szkół zarządzania, współczesne podejścia do zarządzania.

2. Wyzwania współczesnego zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej

– Wpływ globalizacji i rozwoju technologii informacyjnych, w tym głównie Internetu na procesy zarządzania organizacjami, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, przedsiębiorczość w społeczeństwie informacyjnym, informatyka a funkcje zarządzania – systemy wspomagania decyzji menedżerskich, systemy eksperckie, informatyczne systemy wspomagania procesów zarządzania.

3. Zarządzanie w praktyce (planowanie, kontrola, kierowanie i organizowanie) na przykładzie zarządzania projektem informatycznym

– Planowanie celów i zadań organizacji, planowanie strategiczne (długookresowe) i operatywne (krótkookresowe), rozwiązywanie problemów i podejmo-wanie decyzji, związek między planowaniem a kontrolą w przedsiębiorstwie, rodzaje, miejsce i funkcje kontroli w procesie zarządzania, kierowanie i przywództwo, organizowanie – koordynacja działań i zasobów.

4. Organizacja jako przedmiot zarządzania

– Struktury organizacyjne – typy, funkcje i projektowanie struktur, rodzaje, formy i zasoby organizacji, role w organizacji, otoczenie organizacji, kultura organizacyjna i jej funkcje, etyka i społeczna odpowiedzialność organizacji.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

– Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, motywowanie pracowników, konflikty i ich rozwiązywanie, komunikowanie się między ludźmi w organizacji, zarządzanie grupami i zespołami roboczymi w organizacjach.

6. Zarządzanie projektami na przykładzie zarządzania projektem informatycznym

– Rodzaje projektów, metodyka zarządzania projektami, planowanie prac projektowych – określenie celów, budowanie zespołu, tworzenie harmonogramu, budżetowanie projektu – analiza wykonalności, ocena ryzyka.

7. Zarządzanie przedsiębiorczością

– Tworzenie nowych przedsiębiorstw, strategie i modele biznesowe, w tym modele biznesu internetowego, prawno- organizacyjne i własnościowe formy organizacji komercyjnych, nowe formy organizacji – organizacje wirtualne, zarządzanie strategiczne – znaczenie, elementy i typy strategii, podstawowe metody analizy strategicznej, cykl życia produktu, łańcuch wartości firmy, analiza SWOT.

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 i kolejne

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 i kolejne

Stabryła A., Zarządzanie projektami organizacyjnymi i ekonomicznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Harvard Business Review Polska

Raporty badawcze dotyczące współczesnych problemów zarządzania

Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2012

Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., Nawigator Modelu Biznesowego, Helion, Gliwice 2017

Chaffey D., Digital Business i E-commerce Management. Strategia. Realizacja. Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.