Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w Internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KLK-ZIWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w Internecie
Jednostka: Katedra Lingwistyki Komputerowej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-123-0-ZD-6
stacjonarne I stopnia, rok 3, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek, Remigiusz Sapa, Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Remigiusz Sapa, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zasadniczym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania informacją w Internecie,

a w szczególności efektywnego pozyskiwania informacji z Internetu oraz projektowania i diagnostyki zasobów

informacyjnych udostępnianych w Internecie.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• student zna i rozumie podstawowe koncepcje i zasady zarządzania informacją (K_W25)

• student zna i rozumie podstawowe zasady i metody kreowania skutecznych przekazów informacyjnych w Internecie oraz ich organizacji adekwatnej do potrzeb i oczekiwań użytkowników (K_W25, K_W20)

• student zna i rozumie wybrane metody oceny serwisów WWW w zakresie użyteczności i dostępności oraz optymalizacji pod kątem działania wyszukiwarek (K_W25)

• zna podstawowe strategie i sposoby poszukiwania informacji w Internecie oraz rodzaje zasobów informacji w sieci, a także zasady i uwarunkowania oceny znalezionej informacji (K_W25)


Umiejętności:

• student potrafi przeprowadzić audyt serwisu WWW w zakresie użyteczności i dostępności oraz optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (K_U11, K_U29)

• student potrafi tworzyć skuteczne przekazy informacyjne w Internecie oraz organizować treści witryn w sposób adekwatny do potrzeb i oczekiwań użytkowników (K_U14, K_U25, K_U27)

• student potrafi zaprojektować i zrealizować poszukiwanie informacji w Internecie (tzw. research) w sposób adekwatny do sytuacji problemowej, potrzeb informacyjnych i istniejących uwarunkowań kontekstowych (K_U28, K_U29)

• student jest gotów do efektywnej pracy w grupie nad realizacją projektów (K_U31)


Kompetencje społeczne:

• rozumie konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i poszerzania umiejętności związanych z zarządzaniem informacja w Internecie (K_K03)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 3 nieobecności (6 godzin) w ciągu całego roku, wykonywanie zalecanych zadań oraz terminowe wykonanie i

zaliczenie dwóch projektów zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzącego zajęcia. Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za poszczególne projekty. Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria

oceny podawane na początku zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Analiza i ocena projektu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, konsultacje.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego: 20 godz.

Przygotowanie dwóch projektów: 50 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:

1. Zarządzanie informacją: pojęcie, koncepcje, wymiary i aspekty

2. Informacja jako przedmiot zarządzania. Dane, informacja i wiedza. Systemy i procesy informacyjne. Internet jako środowisko informacyjne. Różne perspektywy zarządzania informacją w Internecie: dostawca i odbiorca

3. Wstęp do architektury informacji

4. Projektowanie treści i struktur zorientowanych na potrzeby i oczekiwania interesariuszy (user-centered design). Podstawowe zasady user experience design

5. Użytkownik w procesie projektowania treści. Wybrane techniki włączania interesariuszy w proces kreowania treści. Podstawy webritingu

6. Podstawy analizy zachowań użytkownika informacji w Internecie i jej wykorzystanie do kreowania treści, organizowania informacji i zapewnienia widoczności witryny WWW

7. Ocena zasobów WWW. Wybrane metody, w tym audyt serwisów WWW w zakresie użyteczności, dostępności i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

8. Praca nad własnymi projektami i prezentacja wyników

9. Sytuacje problemowe, potrzeby informacyjne i możliwe działania. Uwarunkowania

10. Uniwersalne i specjalistyczne serwisy wyszukiwawcze. Konstruowanie zapytań

11. Wybrane formy zasobów Internetu. Deep Web

12. Wyszukiwanie informacji i zasobów biznesowych online

13. Wyszukiwanie informacji i zasobów naukowych/technicznych online

14. Badanie Internetu – statystyki i wykazy

15. Ocena i selekcja informacji

16. Strategie poszukiwania informacji w Internecie. Symulacje

17. Praca nad własnymi projektami researchu i prezentacja wyników: od potrzeby do raportu

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. Allen, Jesmond; Chudley, James (2013). Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Gliwice: Helion

2. Cisek, Sabina i in. (2015). Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: Cisek, Sabina; Januszko-

Szakiel, Aneta red. Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 299-310

3. Rosenfeld, Louis; Morville, Peter; Arango, Jorge (2017). Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko.

Gliwice: Helion

Dodatkowa

1. Boruszewski, Jarosław (2015). Operatory logiczne w zapytaniach wyszukiwawczych. Studia Metodologiczne, nr 34, s.

255-270. http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/SM34-13.pdf

2. Cisek, Sabina. Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering [blog]. http://sabinacisek.blogspot.com/

3. Frost, Robert B. & Choo, Chun Wei (2017). Revisiting the information audit: a systematic literature review and synthesis.

"International Journal of Information Management", 37(1), 1380-1390

4. Krug, Steve (różne wydania). Nie każ mi myśleć. Gliwice: Helion.

5. Levy, Jaime (2017). Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku

(ebook). Gliwice: Helion.

6. Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa (2007). Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Gliwice 2007

7. Sapa, Remigiusz (2005). Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich. Kraków: Wydawnictwo

UJ.

8. Wrycza-Bekier, Joanna (2013). Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Gliwice: Helion.

9. Henczel, Susan & Robertson, Graham (2016). The widening horizons of information audit. "Qualitative and Quantitative

Methods in Libraries", 5(3), 561-571.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.