Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Creative Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.KZT.076.S Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Creative Tourism
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Najda-Janoszka
Prowadzący grup: Marta Najda-Janoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych kierunków rozwoju rzemiosła artystycznego w Polsce; zna i objaśnia kulturowe i gospodarcze znaczenie działalności rzemieślniczej; rozumie związek między rzemiosłem artystycznym a działalnością turystyczną w ramach koncepcji creative tourism; wyjaśnia pojęcia kreatywności i innowacyjności w kontekście rzemiosła artystycznego i działalności turystycznej; rozpoznaje najważniejsze czynniki warunkujące skuteczność integracji rzemiosła artystycznego z działalnością turystyczną w ramach koncepcji creative tourism;

Umiejętności

Student poprawnie analizuje praktyczne przykłady wykorzystania rękodzieła w ofercie turystycznej; poprawnie konstruuje model biznesu w ramach turystyki kreatywnej na podstawie samodzielnie zebranych informacji; prawidłowo analizuje i krytycznie ocenia elementy tworzonego modelu;

Kompetencje społeczne

Student sprawnie realizuje powierzone zadania w ramach podziału pracy w grupie; wykorzystuje podejście analityczne i syntezę; aktywnie uczestniczy w dyskusji, sprawnie wyraża i argumentuje własne opinie i wnioski;


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Wiedza z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego, branży turystycznej

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz realizacja projektu grupowego:

- realizacja projektu grupowego

Skala ocen w ujęciu procentowym (%):

0 – 51 – niedostateczny

52 – 61 – dostateczny

62 – 71 – plus dostateczny

72 – 81 – dobry

82 – 91 – plus dobry

92 – 100 – bardzo dobry


Struktura oceny końcowej to 80% z zadań i projektów oraz 20% uczestnictwo w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja stopnia osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia będzie realizowane przy zastosowania dwóch metod sprawdzających:

1. Ocena kształtująca, poprzez narzędzia w postaci: dyskusji w trakcie wykładu oraz zajęć ćwiczeniowych, konsultacji projektów w trakcie ich realizacji

2. Ocena podsumowująca, poprzez narzędzia w postaci:

a. Końcowej oceny projektów indywidualnych/ grupowych według kryteriów:

formalnych (terminowość wykonania, kompletność, poprawność językowa, poprawność cytowań, odwołań do literatury) merytorycznych (czytelność i kompleksowość obrazu sytuacji danego przedsięwzięcia, poprawność identyfikacji i definicji funkcji jego uczestników; poprawność opisu przebiegu realizacji przedsięwzięcia organizacji z uwzględnieniem obszarów ryzyka i sposobów jego minimalizacji; ocena wyników przedsięwzięcia z punktu widzenia organizacji i poszczególnych jej uczestników; sformułowanie autorskich wniosków)


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

• Metody podające:

o Objaśnienie, wyjaśnianie

o Prezentacja multimedialna

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków

 dyskusja dydaktyczna

• metody praktyczne

o metoda projektów

e-learning


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć konwersatoryjnych, realizacja ćwiczeń, projektów grupowych: 80 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Skrócony opis:

• Cultural tourism and creative tourism

• Arts and crafts definition and typology

• Development of arts and crafts in Poland, regional differentiation, contemporary trends

• Relationship between arts & crafts and tourism business

• Characteristics of creative tourism, linkages with creative industries

• Arts and crafts in tourism offers. Creative tourism – case studies

Pełny opis:

• Cultural tourism and creative tourism

• Arts and crafts definition and typology

• Development of arts and crafts in Poland, regional differentiation, contemporary trends

• Relationship between arts & crafts and tourism business

• Characteristics of creative tourism, linkages with creative industries

• Arts and crafts in tourism offers. Creative tourism – case studies

Literatura:

1. Bednarczyk M.(red.), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, CeDeWu, 2011

2. Richards G., Creativity and Tourism. The State of the Art, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, 2011

3. Pustylnick I., Using Craft Tourism to Maximize Revenue of Rural Hospitality Business, XII International Scientific Conference: New Values for Tourism & Community Development, June 2011

4. Hu B., Yu H., Segmentation by craft selection criteria and shopping involvement, Tourism Management, Vol. 28, No 4, 2007

5. Thompson F., Hannam K., Petrie K., Producing ceramic art works through tourism research, Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 1, 2012

Additional articles provided by the lecturer

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Najda-Janoszka
Prowadzący grup: Marta Najda-Janoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.