Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do zarządzania informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do zarządzania informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów do problematyki zarządzania informacją w ujęciu informatologicznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia perspektywę bibliologii i informatologii na zagadnienie zarządzania informacją i osadza ją w szerszym kontekście specyfiki nauk humanistycznych,

• rozpoznaje podstawowe paradygmaty bibliologii i informatologii w kontekście ich zastosowań do badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją,

• posługuje się podstawowymi terminami związanymi z zarządzaniem informacją w rozumieniu charakterystycznym dla bibliologii i informatologii,

• wskazuje kluczowe obszary dorobku nauki o badań istotne dla zarządzania informacją, odwołując się do najważniejszych publikacji i badaczy,

• w oparciu o podstawową wiedzę na temat aktualnych trendów w bibliologii i informatologii, sugeruje kierunki rozwoju badań nad problematyka zarządzania informacją,

• wymienia najważniejsze wymiary, aspekty i przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i badań zarządzania informacją


Umiejętności

• Ujmuje problematykę zarządzania informacją w kategoriach bibliologii i informatologii, posługując się odpowiednimi pojęciami i odwołując się do perspektywy tej dyscypliny,

• formułuje i wyraża sądy, przedstawiając odpowiednią argumentację.


Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość konieczności permanentnego rozwijania swojej znajomości dorobku bibliologii i informatologii w zakresie zarządzania informacją w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki i zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym człowieka,

• dostrzega znaczenie naukowego podejścia do szeroko rozumianego zarządzania informacją i rolę, jaką ma w tym obszarze do odegrania bibliologia i informatologia.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny.

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), udział w dyskusjach w trakcie zajęć oraz uzyskanie przynajmniej 60% punktów ze sprawdzianu końcowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- sprawdzian końcowy.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych: 15 godzin

Samodzielne studiowanie piśmiennictwa: 20 godzin

Przygotowanie do sprawdzianu: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Zarządzanie informacją – historia i koncepcja

• Zawody informacyjne – nasze studia

• Informacja jako przedmiot zarządzania

• Informacja z perspektywy bibliologii i informatologii

• Zarządzanie informacją w ujęciu humanistycznym (społecznym) i technologicznym

• Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą

• Praktyka zarządzania informacją – wymiary i aspekty

• Praktyka zarządzania informacją – przykład: audyt i ocena informacji

• Zarządzanie informacją jako przedmiot zainteresowania nauki

• Sprawdzian

Literatura:

Literatura:

1. Chun Wei Choo, Information management for the intelligent organization: the art of scanning the environment. Medford: Information Today, Inc., 2002, rozdział 2

2. Brain Detlor, Information management, „International Journal of Information Management”, 2010, vol. 30, issue 2, pp 103-108.

3. Elena Macevičiūtè, Thomas D. Wilson, The development of the information management research area, Information Research, 2002, vol. 7, no. 3, http://www.informationr.net/ir/7-3/paper133.html

4. Katarzyna Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B.Sosińska-Kalata, M.Przastek-Samokowa, Warszawa: Wydaw. SBP, 2005, s. 199-216.

5. Katarzyna Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa: Wydaw, SBP, 2007, rozdz. 2 i 4.

6. Katarzyna Materska, Rozwój koncepcji zarządzania informacją. W: Zarządzanie informacją w nauce, red. Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik, Katowice: PTIN, 2010, s. 11-23.

7. Barbara, Mażbic-Kulma, Magdalena Skoczylas, Piotr Sienkiewicz (2003), Zarządzanie zasobami informacyjnymi instytucji. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 167, s. 119-130.

8. Podstawy zarządzania informacją, red. Janusz Czekaj, Kraków: Wydaw. Uniw. Ekonomicznego, 2012.

9. Krystyna W. Roman, Podstawy zarządzania informacją, Toruń: Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2012

10. Remigiusz Sapa red., Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska (dostepne w RUJ).

11. Remigiusz Sapa, Grupowe zarządzanie informacją z perspektywy informatologicznej, w druku

12. Bogdan Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wyd. 4., 2007

13. Marzena Świgoń, Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym. Olsztyn: Wydaw. UW-M, 2012, rozdz. 1, 2, 3 i 4

14. Jacek Tomaszczyk, Zarządzanie informacją osobistą. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2008, s. 134-146.

15. Ryszard Zygała, Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydaw. AE we Wrocławiu, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.