Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do zarządzania informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do zarządzania informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów do problematyki zarządzania informacją w ujęciu informatologicznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i rozumie:

• specyfikę informatologicznego podejścia do problematyki zarządzania informacją w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz, w podstawowym zakresie, związki tej problematyki z innymi dyscyplinami nauk społecznych

• podstawowe terminy związane z problematyką zarządzania informacją w informatologicznym ujęciu nauk o komunikacji społecznej i mediach

• kluczowe kierunki rozwoju badań nad problematyką zarządzania informacją w informatologicznym ujęciu nauk o komunikacji społecznej i mediach

• najważniejsze wymiary, aspekty i przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy i badań zarządzania informacją


Umiejętności

Student potrafi:

• ujmować problematykę zarządzania informacją w kategoriach informatologicznych, posługując się odpowiednimi pojęciami i odwołując się do perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach

• formułować sądy, przedstawiając odpowiednią argumentację


Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

• rozpoczęcia rozwijania swojej znajomości dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie zarządzania informacją w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki i zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym człowiekaWymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny. Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), udział w dyskusjach w trakcie zajęć oraz uzyskanie przynajmniej 60% punktów ze sprawdzianu końcowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- sprawdzian końcowy.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych: 15 godzin

Samodzielne studiowanie piśmiennictwa: 20 godzin

Przygotowanie do sprawdzianu: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Zarządzanie informacją – historia i podstawowe koncepcje

2. Zarządzanie informacją - podstawowe pojęcia

3. Informacja jako przedmiot zarządzania z informatologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach

4. Perspektywa organizacji, usług informacyjnych i jednostki w zarządzaniu informacją

5. Praktyka zarządzania informacją - profesje

6. Praktyka zarządzania informacją - wymiary, aspekty i przykłady

7. Zarządzanie informacją jako przedmiot badań

8. Sprawdzian końcowy

Literatura:

Obowiązkowa

1. Katarzyna Materska, Rozwój koncepcji zarządzania informacją. W: Zarządzanie informacją w nauce, red. Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik, Katowice: PTIN, 2010, s. 11-23.

2. Elena Macevičiūtè, Thomas D. Wilson, The development of the information management research area, "Information Research", 2002, vol. 7, no. 3, http://www.informationr.net/ir/7-3/paper133.html

Dodatkowa

1. Janusz Czekaj red., Podstawy zarządzania informacją, Kraków: Wydaw. Uniw. Ekonomicznego, 2012

2. Brain Detlor, Information management, „International Journal of Information Management”, 2010, vol. 30, issue 2, pp. 103-108

3. Katarzyna Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B.Sosińska-Kalata, M.Przastek-Samokowa, Warszawa: Wydaw. SBP, 2005, s. 199-216.

4. Katarzyna Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa: Wydaw, SBP, 2007, rozdz. 2 i 4.

5. Krystyna W. Roman, Podstawy zarządzania informacją, Toruń: Wydaw. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2012

6. Remigiusz Sapa red., Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska

7. Remigiusz Sapa, Grupowe zarządzanie informacją z perspektywy informatologicznej. W: Arkadiusz Pulikowski red. Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 367-382

8. Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. "Zagadnienia Informacji Naukowej", 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20.

9. Marzena Świgoń, Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.