Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-008 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaskowska
Prowadzący grup: Irena Gruchała, Aneta Januszko-Szakiel, Małgorzata Jaskowska, Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowym kanonem źródeł informacji ogólnych i specjalnych (z wybranych obszarów) i opanowanie przez nich heurystyki informacyjnej

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student, w zakresie wiedzy:

(1.) porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji ogólne i specjalne, w tym z obszaru zarządzania informacją (w tym szczególnie przydatne w działalności informacyjnej);

(2.) poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i profesjonalną odnoszącą się do źródeł informacji i w nich wykorzystywaną;

(3.) ma podstawową wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce, normach, procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych praktykach w działalności informacyjnej.


Po zakończeniu zajęć student, w zakresie umiejętności:

(1.) sprawnie odnajduje, ocenia i wybiera informacje relewantne w stosunku do sytuacji problemowej i potrzeby informacyjnej własnej bądź użytkownika, w źródłach różnego typu i w różnej formie, stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne;

(2.) sporządza samodzielnie zestawienia bibliograficzne w języku polskim i obcym, a także jeden dłuższy projekt z tego zakresu, który realizuje odwołując się do samodzielnie sformułowanych problemów i metod ich naukowego rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć teoretycznych i wyników badań naukowych pozyskiwanych z adekwatnych źródeł;

(3.) samodzielnie i efektywnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, typowe dla działalności informacyjnej i bibliotecznej oraz przydatne w procesie edukacyjnym (obsługa programów komputerowych do tworzenia bibliografii i automatycznego cytowania w tekście);

(4.) ocenia wybrane źródła informacji stosowane w praktyce szeroko pojętego zarządzania informacją, w tym szczególnie w działalności informacyjnej, odwołując się do typowych kryteriów i sposobów pomiaru jakości;

(5.) rozróżnia wypowiedzi o charakterze naukowym, profesjonalnym i publicystycznym w obszarze bibliologii i informatologii oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją.


Po zakończeniu zajęć student, w zakresie kompetencji społecznych:

(6.) uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem informacją a także zjawiska w obszarze kultury i nauki.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy. Czas: 1,5 godziny zegarowej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z laboratorium.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.


Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie następujących warunków:

(1.) obecność na zajęciach

(2.) wykonanie zadań indywidualnych + terminowość realizacji zadań

(3.) zaliczenie kolokwium

(4.) praca semestralna (ocena końcowa + terminowość i jakość realizacji poszczególnych etapów)

Zaliczenie modułu może uzyskać student, który osiągnął łącznie co najmniej 60% punktów.


Skala ocen: ndst., dst, +dst, db, +db, bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane na podstawie

(1.) uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji zadań i kolejnych etapów pisania pracy semestralnej;

(2.) terminowości wykonania zadań oraz dostosowania się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia;

(3.) dyskusji w oparciu o przeczytane lektury.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

(1.) bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań oraz poszczególnych etapów pisania pracy semestralnej (podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami);

(2.) dyskusja oceniająca po wykonaniu pracy semestralnej


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod podsumowujących:

(1.) egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim osiąganie efektów w zakresie wiedzy i częściowo kompetencji społecznych, obejmujący treść wykładów, laboratorium i lektury dodatkowej;

(2.) końcowa ocena pracy semestralnej, realizowanej w ramach laboratorium oraz sposobu realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania (laboratorium)

(3.) kolokwia praktyczne (wyszukiwanie informacji) (laboratorium);

(4.) testy krótkiej odpowiedzi (laboratorium).


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających z metodami aktywizującymi.

(1.) Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

(2.) Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

(3.) Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

(4.) Metody programowane: z użyciem komputera

(5.) E-learning


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Uczestnictwo w laboratoriach: 60 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny

Przygotowanie się do laboratoriów i konwersatoriów: 25 godzin

Przygotowanie pracy semestralnej: 40 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących realizowanych projektów: 3 godziny

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 45 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 225 godzin, co odpowiada 9 punktom ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

(1.) Programy do zarządzania bibliografią i automatycznego cytowania w tekście;

(2.) Typologia źródeł informacji;

(3.) Źródła informacji bibliograficznej: rejestrujące zasoby archiwalne; rejestrujące zasoby biblioteczne; dokumentujące piśmiennictwo współczesne; dokumentujące zbiory specjalne; wspomagające obrót handlowy dokumentami; o publikacjach naukowych;

(4.) Systemy organizacji wiedzy, strategie wyszukiwania informacji;

(5.) Źródła informacji faktograficznej: o instytucjach i ekspertach; o danych statystycznych; o danych publicznych, biograficzne, językowe, terminologiczne; informacja europejska, prawna, normalizacyjna, patentowa, geograficzna, medyczna, biznesowa.

Literatura:

Chmielewska-Gorczyca, E., & Sosińska-Kalata, B. (1991). Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Franke, J. (Red.). (2013). Bibliografi@. Źródła, standardy, zasoby. Warszawa: SBP.

Lauber-Reymann, M. (2017). Informationsressourcen, Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten (2. Auflage). Berlin, Boston: De Gruyter Saur.

Niedźwiecka, B., & Hunskar, I. (Red.). (2010). MedLibTrain. Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Pamuła-Cieślak, N. (2015). Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sosińska-Kalata, B. (Red.). (2016). Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa. Warszawa: SBP.

Stock, W., & Stock, M. (2013). Handbook of Information Science. de Gruyter Saur.

Woźniak-Kasperek, J., & Franke, J. (2016). BIBLIOGRAFI@. Historia – teoria – praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.