Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formalne opracowanie informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-009 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Formalne opracowanie informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nahotko
Prowadzący grup: Irena Gruchała, Marek Nahotko, Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia rozwój formatów danych w aspekcie historycznym;

• poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z wyd. zwartymi (książkami), wyd. ciągłymi, zbiorami specjalnymi (audiowizualnymi i elektronicznymi);

• wskazuje podstawowe komponenty struktury formatów bibliograficznych stosowane dla różnych rodzajów dokumentów;

• przedstawia sposoby opisu formalnego różnego rodzaju dokumentów zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych;

• uzasadnia zasady doboru i formułowania haseł do opisów bibliograficznych;

• określa typy pozycji i odsyłaczy w tradycyjnym katalogu bibliotecznym;

• wyjaśnia powiązania między rekordami w katalogu zautomatyzowanym;

• określa różnice i podobieństwa między opisami bibliograficznymi różnych typów dokumentów;


Umiejętności

• Student sporządza opis bibliograficzny książki, czasopisma oraz zbiorów specjalnych (dokumentów audiowizualnych, dok. elektronicznych, druków muzycznych, dok. normalizacyjnych, mikroform, dok. kartograficznych, DŻS i in.);

• tworzy rekordy bibliograficzne w formacie MARC21 w systemie Virtua dla wyżej wymienionych rodzajów dokumentów;

• dobiera hasła do opisu bibliograficznego z centralnej kartoteki haseł wzorcowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;

• stosuje odpowiednie instrukcje katalogowania dostępne w języku polskim;

• wyszukuje informacje w katalogu tradycyjnym i zautomatyzowanym.


Kompetencje społeczne

• Student akceptuje znaczenie informacji pochodnej w działalności informacyjnej;

• rozumie konieczność stałego, samodzielnego uzupełniania wiedzy w zakresie metod i zasad opracowania zasobów informacji;

• realizuje zadania profesjonalne w zakresie opracowania formalnego informacji pracując w zespole dla osiągnięcia wspólnego efektu.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania zaliczeń z każdej formy zajęć realizowanych w jego ramach. Oceną ostateczną jest ocena z laboratorium.

Wykład: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, czas: 15 min.

Laboratorium (zaliczenie na ocenę):

Warunkiem uzyskania zaliczenia laboratorium jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), zaliczenie kolokwium oraz wykonanie zadanych opisów bibliograficznych.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 0-10 pkt.

- kolokwium pisemne – 0-40 pkt.

- poprawność wykonywanych opisów bibliograficznych w trakcie zajęć i jako zadania domowe – 0-50 pkt.

Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-51 pkt – ocena ndst

• 52-61 pkt. – ocena dst

• 62-71 pkt. – ocena + dst

• 72-81 pkt. – ocena db

• 82-91 pkt. – ocena + db

• 92-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji projektów zespołowych, kolokwiów zaliczeniowych oraz realizacji opisów bibliograficznych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów opisów bibliograficznych podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami

- analiza, ocena i ewentualna korekta podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć

- dyskusja oceniająca po wykonaniu projektu realizowanego w ramach konwersatorium


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach konwersatorium i laboratoriów oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• Metody podające:

o Wykład informacyjny,

o Objaśnienie lub wyjaśnienie

• Metody problemowe:

o Wykład problemowy,

o Wykład konwersacyjny,

o Seminarium

• Metody praktyczne:

o Ćwiczenia laboratoryjne

Część zajęć odbywa się w trybie edukacji na odległość (e-learning).

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w laboratoriach: 30 godzin

Przygotowanie się do laboratoriów i konwersatoriów: 10 godzin

Zapoznanie się ze strukturą i zawartością norm opisu bibliograficznego: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 10 godzin

Praca nad wykończeniem prac realizowanych podczas laboratoriów: 25 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących przygotowywanych opisów: 15 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 135 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.