Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania informacją w nauce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-016 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania informacją w nauce
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem tych wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w szczególności w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki (gromadzenia i opracowywania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, użytkowników informacji naukowej i ich potrzeb) z uwzględnieniem nowych wyzwań związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa wiedzy. Dotyczy to m.in. tworzenia wiedzy, czyli osiągnięć naukowych, przekazywania wiedzy na potrzeby systemów kształcenia i szkolenia, popularyzacji wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zastosowania wiedzy dla innowacji i postępu technicznego.

Efekty kształcenia:

W efekcie zajęć student:


Wiedza

Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i profesjonalną z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją.


Porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu zarządzania informacją.


Zna aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją.


Identyfikuje i objaśnia aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej.


Przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających w sferze nauki ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji.


Umiejętności

Student analizuje, ocenia i realizuje typowe systemy, produkty, obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb indywidualnych.Kompetencje społeczne

Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka.


Ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obecności i wykonania zadania zespołowego. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania zespołowego.

Semestralne prace zespołowe – zespoły (złożone z 2-3 studentów) mają obowiązek przygotować (6-8 stron) pracę semestralną związaną z problematyką modułu kształcenia, którą przedstawią na końcowych zajęciach wraz z prezentacją multimedialną w programie PowerPoint.

Każdy student danego zespołu uczestniczy aktywnie w przygotowaniu pracy semestralnej oraz prezentacji i przedstawia wypowiedź ustną.


Terminy wykonania zadania zespołowego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie zadania indywidualnego: 15 godzin

"Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada .2.. punktom ECTS"


Pełny opis:

• Informacja w procesie zarządzania

Pojęcie, funkcja informacji, własności informacji.

• Ogólny model zarządzania informacjami

Operatywne i strategiczne zarządzanie informacjami

• Badanie potrzeb informacyjnych. Potrzeby informacyjne w systemie nauki i ich uwarunkowania. Przegląd wybranych metod identyfikacji potrzeb informacyjnych

• Źródła informacji, pojęcie i klasyfikacja źródeł informacji.

• Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. Pojęcie i funkcje procesów informacyjnych. Aspekty strukturalny, społeczny, obiektowy w badaniach procesów informacyjnych.

• Zarządzanie procesami informacyjnymi w systemie nauki – metody.

• Kierunki rozwoju zarządzania procesami informacyjnymi.

• Zarządzanie informacją w systemie nauki w kontekście założeń długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa , w tym Krajowego Programu Badań (KPB) obejmującego strategiczne, interdyscyplinarne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (2016). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Czekaj J. (red.) (2012).Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kostera, M., & Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura: podręcznik akademicki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska (R. 8. Informacja i wiedza, s. 238-263)

Drucker P.F. (2009). Praktyka zarządzania. Warszawa: MT Biznes (obowiązuje: Wprowadzenie. Natura zarządzania, s. 19-54.)

Pietruch-Reizes D. (red.) (2008). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.

Literatura uzupełniająca:

Nierenberg, B., Batko R., i Sułkowski, Ł. (red.). (2015). Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Roman W.K. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydaw. UMK

Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdziały od 1 do 4).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem tych wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania informacji w nauce, w szczególności w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki (gromadzenia i opracowywania informacji, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, użytkowników informacji naukowej i ich potrzeb) z uwzględnieniem nowych wyzwań związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa wiedzy. Dotyczy to m.in. tworzenia wiedzy, czyli osiągnięć naukowych, przekazywania wiedzy na potrzeby systemów kształcenia i szkolenia, popularyzacji wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zastosowania wiedzy dla innowacji i postępu technicznego.

Efekty kształcenia:

W efekcie zajęć student:


Wiedza

Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i profesjonalną z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją.


Porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu zarządzania informacją.


Zna aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych i stosowanych w obszarze zarządzania informacją.


Identyfikuje i objaśnia aktualnie stosowaną metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej.


Przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających w sferze nauki ze szczególnym uwzględnieniem tych zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji.


Umiejętności

Student analizuje, ocenia i realizuje typowe systemy, produkty, obiekty, narzędzia i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb indywidualnych.Kompetencje społeczne

Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka.


Ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (na ocenę) na podstawie obecności i wykonania zadania zespołowego. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania zespołowego.

Semestralne prace zespołowe – zespoły (złożone z 2-3 studentów) mają obowiązek przygotować (6-8 stron) pracę semestralną związaną z problematyką modułu kształcenia, którą przedstawią na końcowych zajęciach wraz z prezentacją multimedialną w programie PowerPoint.

Każdy student danego zespołu uczestniczy aktywnie w przygotowaniu pracy semestralnej oraz prezentacji i przedstawia wypowiedź ustną.


Terminy wykonania zadania zespołowego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie zadania indywidualnego: 15 godzin

"Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada .2.. punktom ECTS"


Pełny opis:

• Informacja w procesie zarządzania

Pojęcie, funkcja informacji, własności informacji.

• Ogólny model zarządzania informacjami

Operatywne i strategiczne zarządzanie informacjami

• Badanie potrzeb informacyjnych. Potrzeby informacyjne w systemie nauki i ich uwarunkowania. Przegląd wybranych metod identyfikacji potrzeb informacyjnych

• Źródła informacji, pojęcie i klasyfikacja źródeł informacji.

• Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. Pojęcie i funkcje procesów informacyjnych. Aspekty strukturalny, społeczny, obiektowy w badaniach procesów informacyjnych.

• Zarządzanie procesami informacyjnymi w systemie nauki – metody.

• Kierunki rozwoju zarządzania procesami informacyjnymi.

• Zarządzanie informacją w systemie nauki w kontekście założeń długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa , w tym Krajowego Programu Badań (KPB) obejmującego strategiczne, interdyscyplinarne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (2016). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Czekaj J. (red.) (2012).Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kostera, M., & Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura: podręcznik akademicki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wolters Kluwer Polska (R. 8. Informacja i wiedza, s. 238-263)

Drucker P.F. (2009). Praktyka zarządzania. Warszawa: MT Biznes (obowiązuje: Wprowadzenie. Natura zarządzania, s. 19-54.)

Pietruch-Reizes D. (red.) (2008). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.

Literatura uzupełniająca:

Nierenberg, B., Batko R., i Sułkowski, Ł. (red.). (2015). Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Roman W.K. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydaw. UMK

Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdziały od 1 do 4).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.