Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-019 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gruca
Prowadzący grup: Anna Gruca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację, funkcjonowanie, otoczenie społeczne oraz rolę wybranych instytucji książki, kolekcji (zbiorów) zasobów informacyjnych w XIX i XX wieku oraz książki jako wytworu i narzędzia kultury

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z obszaru działalności bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i drukarskiej

• Orientuje się w specyfice historycznych procesów zarządzania kolekcjami informacji (w tym procesów bibliotecznych) oraz związanymi z książką i wybranymi innymi obiektami informacyjnymi


Umiejętności

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę w zakresie historii zarządzania informacją, w tym działalności bibliotecznej oraz wydawniczej i księgarskiej, w oparciu o właściwe kanały informacji

• Umie ocenić na tle dziejów przemiany oraz identyfikuje przyczyny hamujące oraz stymulujące rozwój instytucji książki

• Identyfikuje cechy wydawnicze książki XIX i XX wieku

• Ocenia udział różnych obiektów informacyjnych i kolekcji informacji, w tym bibliotek i książki, w historii komunikacji publicznej w XIX i XX wieku

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość znaczenia działalności bibliotecznej i wydawniczo-księgarskiej, dla zachowania świadomości narodowej w okresie zaborów oraz II wojny światowej

• Ma świadomość roli bibliotek i innych instytucji książki w odbudowie państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości oraz specyfiki ich działalności w okresie PRL


Wymagania wstępne:

Zaliczenie I części przedmiotu

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: czas 90 minut

Skala ocen:

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- zadawania pytań kontrolnych, mających na celu wskazanie problemów i zagadnień wymagających dodatkowych wyjaśnień


oraz metod podsumowujących:


- egzamin pisemny sprawdzający wiedzę uzyskaną w trakcie wykładu oraz na obowiązujących lektur


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• prezentacja multimedialna

• wykład informacyjny


Metody problemowe:

• wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie: 45 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Egzamin pisemny i konsultacje 3 godziny

Łączny czas pracy studenta wynosi 88 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Periodyzacja dziejów biblioteki i książki na tle procesu komunikowania oraz sytuacji ziem polskich XIX-XX w.

• Książka przemysłowa a artystyczna

• Przemiany w drukarstwie XIX wieku i ich wpływ na książkę

• Zmiany cech wydawniczych książki w XIX wieku

• Ukształtowanie się typów wydawniczych w XIX wieku i ich późniejsza kontynuacja (serie, literatura popularna, literatura dla ludu, czasopisma ilustrowane, naukowe)

• Wybrane instytucje wydawnicze XIX i XX wieku

• Zmieniające się funkcje bibliotek prywatnych

• Rola bibliotek towarzystw naukowych i oświatowych

• Znaczenie grabieży i rewindykacji zbiorów polskich

• Idea polskiej Biblioteki Narodowej, jej realizacja i konsekwencje dla procesu komunikowania

• Specyfika rozwoju bibliotek i książki i roli dla komunikowania, znaczona wojnami światowymi i zrywami patriotycznymi

• Rola polskich emigracyjnych biblioteki i książki

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

2. Zofia Gaca-Dąbrowska, Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Wrocław 2007.

3. Kazimiera Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Wrocław 1987.

Literatura uzupełniająca:

4. Nina Kraśko, Instytucje wydawnicze II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

5. Piotr Lechowski. Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej. Kraków 1999.

6.Janusz Sowiński, Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

7. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971. (Wybrane hasła)

8. Słownik pracowników książki polskie, red. Irena Treichel, Łódź 1972. (Wybrane hasła)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gruca
Prowadzący grup: Anna Gruca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację, funkcjonowanie, otoczenie społeczne oraz rolę wybranych instytucji książki, kolekcji (zbiorów) zasobów informacyjnych w XIX i XX wieku oraz książki jako wytworu i narzędzia kultury

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z obszaru działalności bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i drukarskiej

• Orientuje się w specyfice historycznych procesów zarządzania kolekcjami informacji (w tym procesów bibliotecznych) oraz związanymi z książką i wybranymi innymi obiektami informacyjnymi


Umiejętności

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę w zakresie historii zarządzania informacją, w tym działalności bibliotecznej oraz wydawniczej i księgarskiej, w oparciu o właściwe kanały informacji

• Umie ocenić na tle dziejów przemiany oraz identyfikuje przyczyny hamujące oraz stymulujące rozwój instytucji książki

• Identyfikuje cechy wydawnicze książki XIX i XX wieku

• Ocenia udział różnych obiektów informacyjnych i kolekcji informacji, w tym bibliotek i książki, w historii komunikacji publicznej w XIX i XX wieku

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość znaczenia działalności bibliotecznej i wydawniczo-księgarskiej, dla zachowania świadomości narodowej w okresie zaborów oraz II wojny światowej

• Ma świadomość roli bibliotek i innych instytucji książki w odbudowie państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości oraz specyfiki ich działalności w okresie PRL


Wymagania wstępne:

Zaliczenie I części przedmiotu

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: czas 90 minut

Skala ocen:

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- zadawania pytań kontrolnych, mających na celu wskazanie problemów i zagadnień wymagających dodatkowych wyjaśnień


oraz metod podsumowujących:


- egzamin pisemny sprawdzający wiedzę uzyskaną w trakcie wykładu oraz na obowiązujących lektur


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• prezentacja multimedialna

• wykład informacyjny


Metody problemowe:

• wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie: 45 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Egzamin pisemny i konsultacje 3 godziny

Łączny czas pracy studenta wynosi 88 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Periodyzacja dziejów biblioteki i książki na tle procesu komunikowania oraz sytuacji ziem polskich XIX-XX w.

• Książka przemysłowa a artystyczna

• Przemiany w drukarstwie XIX wieku i ich wpływ na książkę

• Zmiany cech wydawniczych książki w XIX wieku

• Ukształtowanie się typów wydawniczych w XIX wieku i ich późniejsza kontynuacja (serie, literatura popularna, literatura dla ludu, czasopisma ilustrowane, naukowe)

• Wybrane instytucje wydawnicze XIX i XX wieku

• Zmieniające się funkcje bibliotek prywatnych

• Rola bibliotek towarzystw naukowych i oświatowych

• Znaczenie grabieży i rewindykacji zbiorów polskich

• Idea polskiej Biblioteki Narodowej, jej realizacja i konsekwencje dla procesu komunikowania

• Specyfika rozwoju bibliotek i książki i roli dla komunikowania, znaczona wojnami światowymi i zrywami patriotycznymi

• Rola polskich emigracyjnych biblioteki i książki

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

2. Zofia Gaca-Dąbrowska, Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Wrocław 2007.

3. Kazimiera Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Wrocław 1987.

Literatura uzupełniająca:

4. Nina Kraśko, Instytucje wydawnicze II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

5. Piotr Lechowski. Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej. Kraków 1999.

6.Janusz Sowiński, Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław 1982.

7. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971. (Wybrane hasła)

8. Słownik pracowników książki polskie, red. Irena Treichel, Łódź 1972. (Wybrane hasła)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.