Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-024 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nahotko
Prowadzący grup: Wojciech Kowalewski, Marek Nahotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna podstawową problematykę współczesnego bibliotekarstwa w kontekście teoretycznym i praktycznym,

• poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliotekarstwa, a zwłaszcza zarządzania informacją w bibliotekach

• omawia aktualne trendy, dylematy i oczekiwania związane działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie zarządzania informacją w bibliotekach, a zwłaszcza w systemach bibliotecznych

• identyfikuje podstawowe prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności informacyjnej,

• ma podstawową wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych praktykach stosowanych w praktyce działalności bibliotecznej

• objaśnia metody pracy z użytkownikami bibliotek i innych ośrodków informacji


Umiejętności

• Student samodzielnie realizuje typowe zadania w obszarze gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów i informacji we współczesnych bibliotekach różnego typu, w tym w bibliotekach cyfrowych i wirtualnych

• samodzielnie i efektywnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, typowe dla działalności informacyjnej i bibliotecznej

• potrafi opracować ogólny projekt komputeryzacji procesów bibliotecznych.


Kompetencje społeczne

• Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną

• wyrabia w sobie postawę odpowiedzialności i systematyczności w realizacji zadań bibliotek,

• ma potrzebę stosowania najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej w organizacji wszystkich procesów bibliotecznych.Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Konwersatorium: zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę


Egzamin ma charakter pisemny. Czas: 1 godz.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny dostatecznej.


Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja, wykonywanie zadań, omawianie lektur).

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

- wykonywanie zadań – 0-50 pkt.

- zadania domowe – 0-20 pkt.


Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów .

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami.Ocenie podlega:

• znajomość problematyki wykładu, ćwiczeń, lektur – sprawdzona na podstawie kolokwium pisemnego oraz zadań w ramach e-learningu: 0-50 pkt.

• ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Uczestnictwo w konwersatorium: 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny


Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 30 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 40 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących zadań: 5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 172 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS


Pełny opis:

Wykład - Podstawy wiedzy o bibliotece

• Wprowadzenie do problematyki. Definicja i typologia dokumentów. Kryteria podziału

bibliotek.

• Podstawy prawne działalności bibliotek w Polsce. Prawo biblioteczne

• Organizacja systemu bibliotecznego w Polsce. Biblioteka Narodowa - centralna biblioteka

państwa. Status i rola Biblioteki Jagiellońskiej

• Zadania i funkcje bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych i pedagogicznych,

fachowych i zakładowych, obsługujących specjalne grupy użytkowników ; biblioteki polonijne

• Procesy biblioteczne: Organizacja i gromadzenie zbiorów ; Ewidencja i kontrola ;

Przechowywanie i ochrona ; Klasyfikowanie i opracowywanie ; Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

• Organizacja i zarządzanie w bibliotekach

• Biblioteka w otoczeniu społecznym: Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne ; Monitoring i analiza otoczenia bibliotek. Metody badań ; Komunikacja biblioteki z otoczeniem

Konwersatorium i ćwiczenia – Zarządzanie informacją w bibliotekach

• Modele komputeryzacji bibliotek. Składniki komputeryzacji: dane, oprogramowanie, sprzęt, sieć.

• Historia komputeryzacji bibliotek i ośrodków informacji.

• Metodyka automatyzacji procesów: gromadzenia, opracowania, udostępniania oraz przekazywania informacji.

• Funkcje podstawowe i pomocnicze w programach oraz zautomatyzowanych systemach bibliotecznych. Moduły i ich funkcje.

• Rynek oprogramowania bibliotecznego w Polsce. Programy biblioteczne oraz zintegrowane systemy biblioteczne stosowane w bibliotekach polskich: przegląd (MAK, Mak+, ISIS, Sowa, Mol, Libra, Patron, Prolib, ALEPH, Alma, VTLS/Virtua, Horizon, Tinlib, Innopac).

• Strony domowe bibliotek i ośrodków informacji jako źródła informacji; Protokół Z39.50 i dostęp do katalogów bibliotek polskich oraz zagranicznych.

• Digitalizacja; dokumenty elektroniczne

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa 2013

2. Biblioteka w otoczeniu społecznym. Red. E. B. Zybert. Warszawa 2000

3. Biliński L. Biblioteki publiczne końca XX wieku. Warszawa 2001

4. Cisek S. Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy [dok.

elektr.]

5. Kisilowska M. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Warszawa 2010

6. Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej. Warszawa 2010

7. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok 2008

8. Marketing biblioteczny. Gdańsk 2007

9. Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem. Łódź 2008

10. Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Kraków 1999

11. Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana. Kraków 2006

1. Strony domowe (www) firm tworzących oprogramowanie biblioteczne.

2. Systemy biblioteczne. Biuletyn EBIB [on-line] 2017, nr 1 (171) http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/126:

Mystkowski, Marcin. LMS PATRON dla wymagających i odpowiedzialnych.

Marcinkowski, Piotr. Tradycja i nowoczesność. Aleph i Alma jako przykład różnych możliwości wyboru.

Radwański, Aleksander. MOL NET+.

Sztandera, Renata; Domański, Mirosław. Rzecz o pasji, lecz nie szewskiej… [System Mateusz].

Salamon, Jakub. MAK+ kompletny system katalogowy dla bibliotek publicznych.

Kamińska-Wolny, Justyna; Kurpiel, Magdalena; Henne, Krzysztof. PROLIB w perspektywie na przyszłość.

Literatura uzupełniająca:

1. Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie. Red. Z. Gębołyś, J. Tomaszczyk. Warszawa

2. Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2010

3. Staniów B., Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa 2012.

4. Wojciechowski Jacek, Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa 2010

5. Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Red. M. Wojciechowska. Gdańsk 2011

Dodatkowa literatura zostanie podana na 1 zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.