Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-027 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lechowski
Prowadzący grup: Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• zna podstawowe źródła informacji naukowej dotyczące zagadnień edytorskich oraz rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce i na świecie;

• uzasadnia proponowane rozwiązania praktyczne w obszarze działalności wydawniczej i księgarskiej, odwołując się do dorobku bibliologii oraz dobrych praktyk;

• poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i zawodową dotyczącą książki, technologii jej produkcji, form dystrybucji i promocji oraz definiuje terminy kluczowe dla obszaru profesjonalnej działalności wydawniczej i księgarskiej;

• wskazuje miejsce i społeczne funkcje działalności wydawniczo-księgarskiej w kulturze literackiej i komunikacji społecznej, w tym szczególnie komunikacji naukowej;

• przedstawia w podstawowym zakresie historię (w tym zagadnienie drugiego obiegu wydawniczego), cele, organizację, funkcjonowanie i otoczenie społeczne podmiotów działających na rynku wydawniczym i księgarskim w Polsce

• przedstawia aktualny stan i strukturę rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce, zna czołowe współczesne wydawnictwa krajowe oraz dostrzega specjalizację ośrodków wydawniczych i wydawców w Polsce

• charakteryzuje współczesne modele, rozwiązania i formy prowadzenia działalności wydawniczej i księgarskiej w środowisku druku i w internecie (także w odniesieniu do zjawiska „samopublikowania” i książki elektronicznej)

• analizuje dobre praktyki stosowane w działalności księgarskiej i wydawniczej

• przedstawia najważniejsze (w tym prawne i ekonomiczne) uwarunkowania działalności wydawniczej i księgarskiej i funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego;

• ma podstawową wiedzę o aktualnie stosowanych metodach i narzędziach druku, publikacji elektronicznej oraz promocji książki


W zakresie umiejętności:

• umiejętnie posługuje się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi niezbędnymi w szeroko rozumianej działalności wydawniczej i księgarskiej, także w zakresie publikowania w Internecie;

• porównuje i ocenia różne produkty i usługi informacyjne stosowane w działalności wydawniczej i księgarstwie, zwłaszcza w zakresie prezentacji oferty, form i organizacji sprzedaży, reklamy i promocji książki;

• porównuje i ocenia różne rozwiązania w zakresie działalności wydawniczej i księgarskiej oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w celu opracowania planów rozwiązań konkretnych problemów praktycznych;

• samodzielnie sporządza adnotacje księgarskie i zalecające;

• rozpoznaje podstawowe elementy i cechy książki oraz poddaje krytycznej analizie jej walory typograficzne oraz kompozycję wydawniczą;

• rozpoznaje podstawowe wyróżniki sztuki i rzemiosła techniki drukarskiej;

• umie zaplanować proces edytorski książki;

• efektywnie korzysta ze źródeł informacji w analizie trendów na rynku książki;

• organizuje sprzedaż książki - także w roli przedstawiciela handlowego wydawcy, hurtownika i księgarza;

• wykorzystuje znajomość aktualnych trendów na rynku książki do planowania działalności wydawniczej i księgarskiej;


W zakresie kompetencji społecznych:

• jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień związanych z edytorstwem oraz działalnością wydawniczą i księgarską;

• ma świadomość znaczenia działalności wydawniczej i księgarskiej w procesie budowania społeczeństwa wiedzy oraz upowszechniania i zachowania dorobku kultury

• planuje działania i współpracuje w zespole, biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań;

• uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i imprezach promocyjnych związanych z działalnością w sferze kultury piśmienniczej.


Efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy:

• zna podstawowe źródła informacji naukowej dotyczące zagadnień edytorskich oraz rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce i na świecie;

• uzasadnia proponowane rozwiązania praktyczne w obszarze działalności wydawniczej i księgarskiej, odwołując się do dorobku bibliologii oraz dobrych praktyk;

• poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową i zawodową dotyczącą książki, technologii jej produkcji, form dystrybucji i promocji oraz definiuje terminy kluczowe dla obszaru profesjonalnej działalności wydawniczej i księgarskiej;

• wskazuje miejsce i społeczne funkcje działalności wydawniczo-księgarskiej w kulturze literackiej i komunikacji społecznej, w tym szczególnie komunikacji naukowej;

• przedstawia w podstawowym zakresie historię (w tym zagadnienie drugiego obiegu wydawniczego), cele, organizację, funkcjonowanie i otoczenie społeczne podmiotów działających na rynku wydawniczym i księgarskim w Polsce

• przedstawia aktualny stan i strukturę rynku wydawniczego i księgarskiego w Polsce, zna czołowe współczesne wydawnictwa krajowe oraz dostrzega specjalizację ośrodków wydawniczych i wydawców w Polsce

• charakteryzuje współczesne modele, rozwiązania i formy prowadzenia działalności wydawniczej i księgarskiej w środowisku druku i w internecie (także w odniesieniu do zjawiska „samopublikowania” i książki elektronicznej)

• analizuje dobre praktyki stosowane w działalności księgarskiej i wydawniczej

• przedstawia najważniejsze (w tym prawne i ekonomiczne) uwarunkowania działalności wydawniczej i księgarskiej i funkcjonowania współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego;

• ma podstawową wiedzę o aktualnie stosowanych metodach i narzędziach druku, publikacji elektronicznej oraz promocji książki


W zakresie umiejętności:

• umiejętnie posługuje się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi niezbędnymi w szeroko rozumianej działalności wydawniczej i księgarskiej, także w zakresie publikowania w Internecie;

• porównuje i ocenia różne produkty i usługi informacyjne stosowane w działalności wydawniczej i księgarstwie, zwłaszcza w zakresie prezentacji oferty, form i organizacji sprzedaży, reklamy i promocji książki;

• porównuje i ocenia różne rozwiązania w zakresie działalności wydawniczej i księgarskiej oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w celu opracowania planów rozwiązań konkretnych problemów praktycznych;

• samodzielnie sporządza adnotacje księgarskie i zalecające;

• rozpoznaje podstawowe elementy i cechy książki oraz poddaje krytycznej analizie jej walory typograficzne oraz kompozycję wydawniczą;

• rozpoznaje podstawowe wyróżniki sztuki i rzemiosła techniki drukarskiej;

• umie zaplanować proces edytorski książki;

• efektywnie korzysta ze źródeł informacji w analizie trendów na rynku książki;

• organizuje sprzedaż książki - także w roli przedstawiciela handlowego wydawcy, hurtownika i księgarza;

• wykorzystuje znajomość aktualnych trendów na rynku książki do planowania działalności wydawniczej i księgarskiej;


W zakresie kompetencji społecznych:

• jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i umiejętności dotyczących zagadnień związanych z edytorstwem oraz działalnością wydawniczą i księgarską;

• ma świadomość znaczenia działalności wydawniczej i księgarskiej w procesie budowania społeczeństwa wiedzy oraz upowszechniania i zachowania dorobku kultury

• planuje działania i współpracuje w zespole, biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań;

• uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i imprezach promocyjnych związanych z działalnością w sferze kultury piśmienniczej.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie na podstawie obecności. Dopuszczalna liczba nieobecności - jedna.

Konw. : zaliczenie na ocenę:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz wykonanie projektu (pracy pisemnej lub prezentacji).

Ocenie podlega:

1. Obecność na zajęciach 0-10 pkt (możliwa jedna nieobecność)

2. Aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe) – 0-20 pkt.

3. Wykonanie zadania zespołowego - pracy pisemnej lub prezentacji (w zespołach dwuosobowych) – 0-30 pkt

4. Zaliczenie kolokwium końcowego 50 pkt


Zaliczenie konwersatorium może otrzymać student, który uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty.


Ćwiczenia

Obowiązuje zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz zaliczenie kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne.

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- kolokwium – 60 pkt.

Zaliczenie może otrzymać student, który uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty.


Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-51 pkt. – ocena ndst

• 52-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uczestnictwa i aktywności podczas ćwiczeń laboratoryjnych, umiejętności praktycznych, realizacji projektu oraz wyników kolokwium końcowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość i rzetelność wykonania zadań podczas zajęć (praca samodzielna i w grupach)oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy

metod kształtujących:

- bieżącą ocenę wiedzy, umiejętności i zaangażowania studenta podczas zajęć laboratoryjnych i w czasie konsultacji poprzez dyskusję oceniającą;

- aktywności na zajęciach laboratoryjnych oraz rzetelność w wykonywania zadań podczas zajęć;

- bieżącą oceny i ewentualną korektę realizacji poszczególnych etapów projektów;

- dyskusję oceniająca po wykonaniu projektu realizowanego w ramach konwersatorium.

metod podsumowujących:

- kolokwium pisemne sprawdzające efekty w zakresie wiedzy, obejmujący treść wykładów, konwersatoriów i laboratoriów;

- ostateczną, końcową ocenę projektów realizowanych w ramach ćwiczeń/lab., oenę wiedzy i umiejętności praktycznych i w oparciu o wyniki sprawdzianu.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w konwersatoriach: 15 godz.

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Przygotowanie do konwersatoriów i ćwiczeń: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium 10 godzin

Praca nad projektem w ramach konwersatorium: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 85 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 3

Skrócony opis:

Wykład:

• Rynek książki - wprowadzenie do problematyki, segmentacja

• Produkcja wydawnicza i poligrafia

• Największe wydawnictwa w Polsce i ich profil

• Dystrybucja. Formy sprzedaży książek

• Księgarstwo

• Targi, nagrody i i media branżowe

• Odbiorcy i czytelnictwo

• Badania rynku książki w Polsce

Konwersatorium

• Książka – budowa zewnętrzna (kompozycja typograficzna);

• Technologia produkcji książki (typografia i poligrafia);

• Książka – budowa wewnętrzna (kompozycja wydawnicza);

• Edytorstwo: etapy i czynności wydawnicze;

• Księgarstwo: rodzaje dystrybucji książki, formy działalności firmy księgarskiej, asortyment księgarski i jego wartość handlowa, organizacja sprzedaży, promocja w księgarstwie;

• Współczesny rynek księgarski w Polsce i na świecie: stan, uwarunkowania, modele.

Ćwiczenia

• Książka jako towar – specyfika;

• Rynek książki w Polsce – aktualne trendy i zjawiska;

• Współczesne modele funkcjonowania wydawnictw i księgarń (Dotcom, Bricks and Clicks itp.);

• Internet w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej wydawnictw i księgarń;

• Self-publishing – definicja, idea i konsekwencje dla rynku wydawniczego;

• Książka elektroniczna (e-book) - podstawowe pojęcia, rodzaje i formy, specyfika odbioru, konsekwencje dla działalności wydawniczej i księgarskiej;

• Adnotacje księgoznawcze i zalecające – zasady sporządzania i zastosowanie w działalności księgarskiej i wydawniczej;

• Dobre praktyki w działalności księgarskiej i wydawniczej.

Pełny opis:

Wykład:

• Rynek książki - wprowadzenie do problematyki, segmentacja

• Produkcja wydawnicza i poligrafia

• Największe wydawnictwa w Polsce i ich profil

• Dystrybucja. Formy sprzedaży książek

• Księgarstwo

• Targi, nagrody i i media branżowe

• Odbiorcy i czytelnictwo

• II i III obieg wydawniczy

Konwersatorium

• Książka – budowa zewnętrzna (kompozycja typograficzna);

• Technologia produkcji książki (typografia i poligrafia);

• Książka – budowa wewnętrzna (kompozycja wydawnicza);

• Edytorstwo: etapy i czynności wydawnicze;

• Księgarstwo: rodzaje dystrybucji książki, formy działalności firmy księgarskiej, asortyment księgarski i jego wartość handlowa, organizacja sprzedaży, promocja w księgarstwie;

• Współczesny rynek księgarski w Polsce i na świecie: stan, uwarunkowania, modele.

Ćwiczenia

• Książka jako towar – specyfika;

• Rynek książki w Polsce – aktualne trendy i zjawiska;

• Współczesne modele funkcjonowania wydawnictw i księgarń (Dotcom, Bricks and Clicks itp.);

• Internet w działalności informacyjnej, promocyjnej, handlowej i usługowej wydawnictw i księgarń;

• Self-publishing – definicja, idea i konsekwencje dla rynku wydawniczego;

• Książka elektroniczna (e-book) - podstawowe pojęcia, rodzaje i formy, specyfika odbioru, konsekwencje dla działalności wydawniczej i księgarskiej;

• Adnotacje księgoznawcze i zalecające – zasady sporządzania i zastosowanie w działalności księgarskiej i wydawniczej;

• Dobre praktyki w działalności księgarskiej i wydawniczej.

Literatura:

Wykład:

1. Gołębiewski Ł., P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2016. Wydawnictwa. Warszawa 2017

2. Gołębiewski Ł., P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2016. Dystrybucja. Warszawa 2017

3. Jóźwiak B., T. Graczyk, Rynek książki w Polsce 2016. Poligrafia i papier. Warszawa 2017

4. Dobrołęcki P., D. Dobrołęcka, Rynek książki w Polsce 2016. Targi, instytucje, media. Warszawa 2017

5. Dobrołęcki P., E. Tenderenda-Ożóg, Rynek książki w Polsce 2016. Who is Who. Warszawa 2017

6. Kitrasiewicz P., Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce 1944-1989. Warszawa 2005.

Ćw./Lab.

Literatura podstawowa:

1. Dunin J., Wstęp do edytorstwa. Cz. 1. Łódź 2003

2. Kondek S.A. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Warszawa 2010

3. Klukowski B. Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce. Warszawa 2008

4. Trzynadlowski J. Autor - dzieło - wydawca. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1988

Literatura uzupełniająca:

1. Borusiak B., Merchandising. Poznań 2005.

2. Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009). Red. P. Dobrołęcki. Warszawa: 2010

3. Hussak T. Księgarstwo bliskie czytelnikom: nie zmarnowaliśmy szansy... Olsztyn 1999

4. Jachimczyk A. Księgarnia w Internecie. Nie tylko sklep. W: Książka, biblioteka, informacja. Red. J. Dzieniakowska. Kielce 2007, s. 565-575

Konwersatorium:

Literatura obowiązkowa:

1. Joseph Esposito, One World Publishing, Brought to You by the Internet. “Publishing Research Quarterly” 2011, vol. 27, n. 1, p. 13-18.

2. Adam Jachimczyk, Modele sprzedaży książek w Internecie.

http://www.ebib.info/2008/93/a.php?jachimczyk

Literatura uzupełniająca:

1. Peter Clifton, Teach Them to Fish: Empowering Authors to Market Themselves Online. „Publishing Research Quarterly” 2010, vol. 26, n. 2, p. 106-109.

2. David Godine, The Role and Future of the Traditional Book Publisher. “Publishing Research Quarterly” 2011, vol. 27, n. 4, p. 332-337

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.