Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-032 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat umiejętności psychologicznych (personalnych) i społecznych oraz ich doskonalenie poprzez praktyczne ćwiczenia, głównie w kontekście przyszłej pracy zawodowej związanej z zarządzaniem informacją.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student wie co to są umiejętności psychospołeczne i jak je rozwijać we własnym życiu prywatnym i zawodowym,

• zna skuteczne metody zarządzania samym sobą i ma pogłębioną wiedzę na temat budowania relacji interpersonalnych.


Umiejętności

• Student potrafi rozpoznać i ocenić własny potencjał, by świadomie i efektywnie wpłynąć na jego rozwój,

• poprzez udział w ćwiczeniach student doskonali swe umiejętności interpersonalne i umie dokonać autorefleksji na temat swojej pracy i komunikacji w zespole.


Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość potrzeby rozwijania własnych kompetencji psychospołecznych w zarządzaniu informacją, w tym w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja dydaktyczna, zadania grupowe i indywidualne, omawianie materiałów i literatury przedmiotu) oraz wykonanie i przedstawienie projektu zespołowego (plakat - kluczowe umiejętności psychospołeczne w profesjach związanych z zarządzaniem informacją).


Ocenie podlega:

Obecność – 0-10 pkt.

Aktywny udział w zajęciach (dyskusje, omawianie lektur i materiałów dydaktycznych, zadania grupowe i indywidualne) – 0-40 pkt.

Projekt zespołowy – 0-50 pkt.


Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.)

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania i prezentacji projektu zespołowego.

Studenci są angażowani w dyskusje i inne metody aktywizujące oraz pracują w zespołach, co pozwala na bieżącą obserwację i ocenę aktywności, efektów pracy i postępów studentów przez prowadzącego (ocenianie ciągłe), a także autorefleksję oraz wzajemną ocenę swej pracy i zaangażowania między studentami.


Metodami podsumowującymi będzie końcowa, konstruktywna ocena projektów zespołowych, polegających na wykonaniu plakatu prezentującego umiejętności psychospołeczne, ważne dla profesji związanych z zarządzaniem informacją. W ocenie będzie brany pod uwagę zarówno aspekt merytoryczny (treść plakatu), jak też sposób przedstawienia treści (pomysłowość i oryginalność, poprawność językowa i estetyka, komunikatywność i oddziaływanie przekazu). Studenci na zajęciach prezentują i omawiają przyjętą koncepcję plakatu oraz analizują i dokonują oceny swej pracy w zespole.


Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące - metoda przypadków, metoda sytuacyjna

Metody praktyczne – ćwiczenia, metoda projektów, symulacja


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie projektu w zespole: 18 godzin

Przygotowanie się do zajęć (m.in. autoanaliza i wykonywanie ćwiczeń indywidualnych w oparciu o materiały i sugestie od prowadzącego): 20 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 10 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących projektu zespołowego, innych zadań oraz w sprawach indywidualnych: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Pełny opis:

• Umiejętności psychospołeczne jako kompetencje zawodowe w profesjach informacyjnych.

• Wzorce osobowościowe istotne dla podejmowanych zadań zawodowych. Kwestionariusz badania typów osobowościowych (autorefleksja uczestników zajęć).

• Budowanie relacji interpersonalnych (m.in. w miejscu pracy, ze współpracownikami/z klientami/z kontrahentami).

• Praca w zespole – efektywność zespołu i role zespołowe. Komunikacja w zespole - zasady efektywnej komunikacji i komunikacja w sytuacjach konfliktowych. Sposoby wywierania wpływu.

• Zarządzanie własnymi zasobami (motywacja, organizacja czasu, zarządzanie emocjami, zarządzanie zmianą).

• Autoprezentacja. Budowanie poczucia własnej wartości i jej wpływ na zachowania (ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości). Rola samoświadomości w rozwijaniu swego potencjału.

• Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych i zawodowych. Rodzaje i rola emocji w życiu.

• Negocjacje, mediacje.

• Psychoprofilaktyka w miejscu pracy. Czynniki stresogenne w zawodach informacyjnych. Identyfikacja z misją organizacji.

• Psychologiczno-społeczne aspekty kierowania ludźmi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Argyle Michael, Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001.

2. Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk 2010 (lub inne wydanie).

3. Morreale Sherwyn P., Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

4. Nowak Anna, Stanek Aleksandra, Kompetencje personalne i społeczne : jak je rozwijać? Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, [2016]

Literatura uzupełniająca:

1. McGinis Alan Loy, Sztuka motywacji. Warszawa 2000.

2. McGinis Alan Loy, Sztuka pewności siebie. Warszawa 2000.

3. Goleman Daniel, Inteligencja emocjonalna. Poznań : Media Rodzina, cop. 2012.

4. Goleman Daniel, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań : Media Rodzina, ca 2007

5. Richardson Ronald W.; L. A. Richardson, Najstarsze, średnie, najmłodsze. Jak kolejność narodzin wpływa na Twój charakter. Gdańsk 2001.

6. Smółka Paweł, Kompetencje społeczne : metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wyd 2. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.