Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pragmatyki językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-033 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do pragmatyki językowej
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami socjologicznymi mogącymi służyć do wyjaśnienia zachowań i praktyk informacyjnych oraz kultury informacyjnej charakterystycznych dla różnych środowisk i zbiorowości.

C2 Zapoznanie studentów z metodami badawczymi o rodowodzie socjologicznym przyswojonymi przez nauk o komunikacji i mediach lub możliwymi do przeszczepienia na grunt tej dyscypliny.

C3 Zapoznanie studentów ze źródłami informacji naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - wybrane współczesne teorie socjologiczne mogące służyć do wyjaśnienia zachowań i praktyk informacyjnych oraz kultury informacyjnej charakterystycznych dla różnych środowisk i zbiorowości. - metody badawcze o rodowodzie socjologicznym przyswojone przez nauki o komunikacji społecznej i mediach lub możliwe do przeszczepienia na grunt tej dyscypliny. - podstawową terminologią naukową z zakresu socjologii. - źródła informacji naukowej, z których pozyskuje aktualne piśmiennictwo socjologiczne przydatne w badaniach z zakresu nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - poprawnie stosować podstawową terminologię z zakresu współczesnych teorii socjologicznych - wykorzystać współczesne teorie socjologiczne do analizy i interpretacji różnych kategorii zachowań i praktyk informacyjnych, - dobrać metodę socjologiczną do konkretnej sytuacji problemowej związanej z zarządzaniem informacją - zaprojektować procedurę badawczą dotyczącą wybranego aspektu zachowań i praktyk informacyjnych z wykorzystaniem metod i narzędzi badań socjologicznych. ZIN_K1_U01,

U2 - samodzielnego wyszukiwania piśmiennictwa potrzebnego do rozwiązania danej sytuacji problemowej z użyciem metod socjologicznych, - krytycznej oceny omawianych teorii socjologicznych - uznawania przydatności teorii socjologicznych dla wyjaśniania współczesnych procesów społeczno-kulturowych, w szczególności dotyczących zachowań i praktyk informacyjnych cechujących różne zbiorowości i środowiska. ZIN_K1_U01, ZIN_K1_U02,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - krytycznego oceniania omawianych teorii socjologicznych - samodzielnej realizacji przedsięwzięć badawczych - uświadomienia sobie przydatności teorii socjologicznych dla wyjaśniania współczesnych procesów społeczno-kulturowych, w szczególności dotyczących zachowań i praktyk informacyjnych cechujących różne zbiorowości i środowiska.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie

uczestnictwo (dopuszczalne dwie nieobecności) w wykładzie

przygotowanie prezentacji na temat samodzielnie zaprojektowanego działania badawczego

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje


Bilans punktów ECTS:

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań empirycznych 25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin 90

ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 30

ECTS 1.0

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Pełny opis:

Treści programowe

1. Teorie, koncepcje, pojęcia i wymiary służące do wyjaśniania zachowań, praktyk i kultur informacyjnych w różnych środowiskach i zbiorowościach za pomocą pojęć "władza i kontrola" oraz "sprawstwo"

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

Manterys Aleksander, Mucha Janusz red. (2010). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków: Nomos.

Dodatkowa

Pozostałe piśmiennictwo zostanie podane na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.