Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytelnictwo i recepcja informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-038 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Czytelnictwo i recepcja informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lechowski
Prowadzący grup: Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu komunikacji społecznej, wiedzy o czytelnictwie i dyscyplin pokrewnych

- określa relacje między wiedzą o czytelnictwie a innymi dyscyplinami oraz identyfikuje wybrane elementy dorobku pokrewnych dyscyplin nauki, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do analizy zjawisk czytelniczych

- ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania mediów, kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia przebiegu procesów czytelniczych i informacyjnych

- wyjaśnia miejsce i rolę czytelnictwa oraz recepcji informacji w kulturze i komunikacji społecznej, w przeszłości i obecnie

- zna teoretyczne i bieżące problemy komunikacji piśmienniczej i elektronicznej

- objaśnia przebieg i uwarunkowania procesów lekturowych i zjawisk czytelniczych z różnych perspektyw poznawczych

- ma podstawową wiedzę na temat środowiska informacyjnego i czytelniczego współczesnego człowieka

- zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w czytelnictwie

- wskazuje i omawia aktualne problemy, tendencje i uwarunkowania związane z procesami czytelniczymi, a zwłaszcza odbiorem literatury i recepcją informacji

- zna podstawowe wyniki badań dotyczące społecznego zasięgu czytelnictwa w Polsce

- ma podstawową wiedzę na temat społecznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych

- wymienia i objaśnia metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, w tym metody diagnozowania ich potrzeb oraz oceny i kształcenia kompetencji informacyjnych i czytelniczych


W zakresie umiejętności

- potrafi wykorzystać dorobek różnych dyscyplin naukowych w analizie zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych

- umie rozpoznać, przy użyciu adekwatnych narzędzi badawczych, współczesne zachowania czytelnicze, informacyjne i komunikacyjne

- potrafi zaprojektować i zrealizować empiryczne badania czytelnicze i informacyjne oraz dokonać prawidłowej interpretacji ich wyników

- umie dobrać i zastosować właściwe formy i metody pracy z użytkownikiem w procesie kształtowania jego zachowań literackich, czytelniczych i informacyjnychW zakresie kompetencji społecznych:

- aprobuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany jakie zachodzą w sferze komunikacji społ. związanej z odbiorem treści kulturalnych, naukowych i informacyjnych

- jest świadomy złożoności i interdyscyplinarnego charakteru wiedzy o czytelnictwie i procesach komunikacyjnych

- akceptuje konieczność stałego śledzenia zmian w sferze mediacji czytelniczej i informacyjnej

- ma świadomość znaczenia komunikacji czytelniczej, literackiej, informacyjnej itp. w procesie rozwoju kultury, nauki i wiedzy

- podejmuje się kształtowania pożądanych postaw czytelniczych, literackich i informacyjnych odwołując się do dorobku i metod wiedzy o czytelnictwie, prakseologii i pedagogiki bibliotecznej oraz najlepszych praktyk w tym zakresie


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu komunikacji społecznej, wiedzy o czytelnictwie i dyscyplin pokrewnych

- określa relacje między wiedzą o czytelnictwie a innymi dyscyplinami oraz identyfikuje wybrane elementy dorobku pokrewnych dyscyplin nauki, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do analizy zjawisk czytelniczych

- ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania mediów, kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia przebiegu procesów czytelniczych i informacyjnych.

- wyjaśnia miejsce i rolę czytelnictwa oraz recepcji informacji w kulturze i komunikacji społecznej, w przeszłości i obecnie

- zna teoretyczne i bieżące problemy komunikacji piśmienniczej i elektronicznej

- objaśnia przebieg i uwarunkowania procesów lekturowych i zjawisk czytelniczych z różnych perspektyw poznawczych

- ma podstawową wiedzę na temat środowiska informacyjnego i czytelniczego współczesnego człowieka

- zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w czytelnictwie

- wskazuje i omawia aktualne problemy, tendencje i uwarunkowania związane z procesami czytelniczymi, a zwłaszcza odbiorem literatury i recepcją informacji

- zna podstawowe wyniki badań dotyczące społecznego zasięgu czytelnictwa w Polsce

- ma podstawową wiedzę na temat społecznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych

- wymienia i objaśnia metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, w tym metody diagnozowania ich potrzeb oraz oceny i kształcenia kompetencji informacyjnych i czytelniczych


W zakresie umiejętności

- potrafi wykorzystać dorobek różnych dyscyplin naukowych w analizie zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych

- umie rozpoznać, przy użyciu adekwatnych narzędzi badawczych, współczesne zachowania czytelnicze, informacyjne i komunikacyjne

- potrafi zaprojektować i zrealizować empiryczne badania czytelnicze i informacyjne oraz dokonać prawidłowej interpretacji ich wyników

- umie dobrać i zastosować właściwe formy i metody pracy z użytkownikiem w procesie kształtowania jego zachowań literackich, czytelniczych i informacyjnych

W zakresie kompetencji społecznych:

- aprobuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany jakie zachodzą w sferze komunikacji społ. związanej z odbiorem treści kulturalnych, naukowych i informacyjnych

- jest świadomy złożoności i interdyscyplinarnego charakteru wiedzy o czytelnictwie i procesach komunikacyjnych

- akceptuje konieczność stałego śledzenia zmian w sferze mediacji czytelniczej i informacyjnej

- ma świadomość znaczenia komunikacji czytelniczej, literackiej, informacyjnej itp. w procesie rozwoju kultury, nauki i wiedzy

- podejmuje się kształtowania pożądanych postaw czytelniczych, literackich i informacyjnych odwołując się do dorobku i metod wiedzy o czytelnictwie, prakseologii i pedagogiki bibliotecznej oraz najlepszych praktyk w tym zakresie


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego, trwającego 90 min.

Skala ocen:

0-50 pkt – ndt

51-60 pkt dst

61-70 pkt plus dost.

71-80 pkt db

81-90 pkt plus db

91-100 pkt bdb

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę według:

- obecności 30%

- poprawności wykonania zadań praktycznych i domowych 40 %

- aktywnego udziału w dyskusjach 10%

- przygotowania indywidualnego wystąpienia 20%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani według obecności na wykładach i ćwiczeniach – z oceną aktywności podczas ćwiczeń

Ogólna ocena końcowa w formie egzaminu pisemnego


Metody dydaktyczne:

- Wykład informacyjny, opis, objaśnianie i wyjaśnianie

- Wykład problemowy, konwersacja, klasyczna metoda problemowa

- Metody programowe z użyciem podręcznika programowego

- Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

- Metoda tekstu przewodniego

- Analiza przykładowa


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin

Analiza zjawisk bieżących wg piśmiennictwa naukowego 10 godzin

Przygotowanie referatów i zadań na ćwiczenia 10 godzin

Kreatywne opanowanie materiału – nauka własna 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Skrócony opis:

Wykład:

• Główne pojęcia i uwarunkowania w obszarze komunikacji społ.

• Metody i techniki badań

• Społeczny zasięg książki i czytelnictwa

• Z historii teorii i badań zjawisk komunikacyjnych

• Psychofizyczny proces czytania

• Wprowadzenie do semiotyki.

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej i elektronicznej.

• Recepcja informacji

• Wybrane problemy odbioru literatury

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu psychologicznym

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu socjologicznym

• Pedagogika i promocja czytelnictwa i treści internetowych

• Praca z użytkownikiem w bibliotece

Ćwiczenia:

• Przedmiot badań i perspektywy poznawcze

• Odbiór książki i Internetu w Polsce. Uwarunkowania

• Główne techniki i narzędzia badawcze

• Przygotowanie badań, realizacja, opracowanie wyników

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej.

• Problemy odbioru literatury i recepcji informacji

• Interpretacja i konkretyzacja tekstu literackiego. Funkcje literatury

• Psychologiczne uwarunkowania zachowań odbiorczych

• Formy pracy z czytelnikiem

Pełny opis:

Wykład:

• Główne pojęcia i uwarunkowania w obszarze komunikacji społ.

• Metody i techniki badań

• Społeczny zasięg książki i czytelnictwa

• Z historii teorii i badań zjawisk komunikacyjnych

• Psychofizyczny proces czytania

• Wprowadzenie do semiotyki.

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej i elektronicznej.

• Recepcja informacji

• Wybrane problemy odbioru literatury

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu psychologicznym

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu socjologicznym

• Pedagogika i promocja czytelnictwa i treści internetowych

• Praca z użytkownikiem w bibliotece

Ćwiczenia:

• Przedmiot badań i perspektywy poznawcze

• Odbiór książki i Internetu w Polsce. Uwarunkowania

• Główne techniki i narzędzia badawcze

• Przygotowanie badań, realizacja, opracowanie wyników

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej.

• Problemy odbioru literatury i recepcji informacji

• Interpretacja i konkretyzacja tekstu literackiego. Funkcje literatury

• Psychologiczne uwarunkowania zachowań odbiorczych

• Formy pracy z czytelnikiem

Obszar dyscyplin:

Teoria komunikacji, bibliologia, informatologia, wiedza o czytelnictwie, wiedza o literaturze, psychologia, socjologia, pedagogika, wiedza o kulturze, socjologia literatury

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006

2. J. Wojciechowski, Czytelnictwo. Kraków 2000 (i nast.)

3. J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa 2010

4. J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Bestsellery. Literatura popularna. Odbiorcy. Red. A. Dymmel. Lublin 2009

2. J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Wyd. 2. Kraków 2005

3. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 1999, rozdz. 1, 3, 4.

4. B. L.J. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację. Wyd. 2. Lublin 2009

5. I. Koryś, K.Wolff, Wybieram książkę. Warszawa 2010

6. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1976 (lub nast. wyd.)

7. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Wrocław 1985

8. Liternet. Red. P. Marecki. Kraków 2004

9. G. Penkowska, Człowiek i komputer. Gdańsk, 2005

10. Re: Internet-społeczne aspekty medium. Red. Ł. Jonak. Warszawa 2006

11. S. Siekierski, Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk 2006

12. A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? Katowice 2005

13. G. Straus, K. Wolff, S. Wierny: Czytanie, kupowanie, surfowanie. Warszawa 2008

14. D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Warszawa 2010

15. A. Tinkker, Podstawy efektywnego czytania Warszawa 1980

16. J. Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków 2006

17. J. Wojciechowski: Odbiór komunikatów z Internetu i druku, Przegląd Biblioteczny 2011 nr 3 s. 305-340

18. J. Woźniak-Kasperek, Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym. Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca do ćwiczeń

1. L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wyd. 4. Katowice 2003

2. J. Sztumski. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. 6. Katowice 2005

3. J. Wojciechowski. Badanie eksperymentalne. W: Z. Jabłoński (red.). Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych. Kraków 1985, s. 177-188.

4. J. Wojciechowski, Zmatematyzowana analiza treści. Kraków 1993, s. 145-157.

5. J. Dunin, Pismo zmienia świat. Czytanie – Lektura – Czytelnictwo. Warszawa-Łódź 1998

6. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego. Warszawa 1976, rozdz. Konkretyzowanie przedmiotów przedstawionych, s. 53-65

7. J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Warszawa 1981

8. J. Wojciechowski, O komunikacji nieinformacyjnej. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków 2000, s. 167-172.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lechowski
Prowadzący grup: Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu komunikacji społecznej, wiedzy o czytelnictwie i dyscyplin pokrewnych

- określa relacje między wiedzą o czytelnictwie a innymi dyscyplinami oraz identyfikuje wybrane elementy dorobku pokrewnych dyscyplin nauki, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do analizy zjawisk czytelniczych

- ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania mediów, kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia przebiegu procesów czytelniczych i informacyjnych

- wyjaśnia miejsce i rolę czytelnictwa oraz recepcji informacji w kulturze i komunikacji społecznej, w przeszłości i obecnie

- zna teoretyczne i bieżące problemy komunikacji piśmienniczej i elektronicznej

- objaśnia przebieg i uwarunkowania procesów lekturowych i zjawisk czytelniczych z różnych perspektyw poznawczych

- ma podstawową wiedzę na temat środowiska informacyjnego i czytelniczego współczesnego człowieka

- zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w czytelnictwie

- wskazuje i omawia aktualne problemy, tendencje i uwarunkowania związane z procesami czytelniczymi, a zwłaszcza odbiorem literatury i recepcją informacji

- zna podstawowe wyniki badań dotyczące społecznego zasięgu czytelnictwa w Polsce

- ma podstawową wiedzę na temat społecznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych

- wymienia i objaśnia metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, w tym metody diagnozowania ich potrzeb oraz oceny i kształcenia kompetencji informacyjnych i czytelniczych


W zakresie umiejętności

- potrafi wykorzystać dorobek różnych dyscyplin naukowych w analizie zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych

- umie rozpoznać, przy użyciu adekwatnych narzędzi badawczych, współczesne zachowania czytelnicze, informacyjne i komunikacyjne

- potrafi zaprojektować i zrealizować empiryczne badania czytelnicze i informacyjne oraz dokonać prawidłowej interpretacji ich wyników

- umie dobrać i zastosować właściwe formy i metody pracy z użytkownikiem w procesie kształtowania jego zachowań literackich, czytelniczych i informacyjnychW zakresie kompetencji społecznych:

- aprobuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany jakie zachodzą w sferze komunikacji społ. związanej z odbiorem treści kulturalnych, naukowych i informacyjnych

- jest świadomy złożoności i interdyscyplinarnego charakteru wiedzy o czytelnictwie i procesach komunikacyjnych

- akceptuje konieczność stałego śledzenia zmian w sferze mediacji czytelniczej i informacyjnej

- ma świadomość znaczenia komunikacji czytelniczej, literackiej, informacyjnej itp. w procesie rozwoju kultury, nauki i wiedzy

- podejmuje się kształtowania pożądanych postaw czytelniczych, literackich i informacyjnych odwołując się do dorobku i metod wiedzy o czytelnictwie, prakseologii i pedagogiki bibliotecznej oraz najlepszych praktyk w tym zakresie


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu komunikacji społecznej, wiedzy o czytelnictwie i dyscyplin pokrewnych

- określa relacje między wiedzą o czytelnictwie a innymi dyscyplinami oraz identyfikuje wybrane elementy dorobku pokrewnych dyscyplin nauki, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do analizy zjawisk czytelniczych

- ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania mediów, kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia przebiegu procesów czytelniczych i informacyjnych.

- wyjaśnia miejsce i rolę czytelnictwa oraz recepcji informacji w kulturze i komunikacji społecznej, w przeszłości i obecnie

- zna teoretyczne i bieżące problemy komunikacji piśmienniczej i elektronicznej

- objaśnia przebieg i uwarunkowania procesów lekturowych i zjawisk czytelniczych z różnych perspektyw poznawczych

- ma podstawową wiedzę na temat środowiska informacyjnego i czytelniczego współczesnego człowieka

- zna podstawowe metody i techniki badań stosowane w czytelnictwie

- wskazuje i omawia aktualne problemy, tendencje i uwarunkowania związane z procesami czytelniczymi, a zwłaszcza odbiorem literatury i recepcją informacji

- zna podstawowe wyniki badań dotyczące społecznego zasięgu czytelnictwa w Polsce

- ma podstawową wiedzę na temat społecznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych

- wymienia i objaśnia metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji, w tym metody diagnozowania ich potrzeb oraz oceny i kształcenia kompetencji informacyjnych i czytelniczych


W zakresie umiejętności

- potrafi wykorzystać dorobek różnych dyscyplin naukowych w analizie zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych

- umie rozpoznać, przy użyciu adekwatnych narzędzi badawczych, współczesne zachowania czytelnicze, informacyjne i komunikacyjne

- potrafi zaprojektować i zrealizować empiryczne badania czytelnicze i informacyjne oraz dokonać prawidłowej interpretacji ich wyników

- umie dobrać i zastosować właściwe formy i metody pracy z użytkownikiem w procesie kształtowania jego zachowań literackich, czytelniczych i informacyjnych

W zakresie kompetencji społecznych:

- aprobuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany jakie zachodzą w sferze komunikacji społ. związanej z odbiorem treści kulturalnych, naukowych i informacyjnych

- jest świadomy złożoności i interdyscyplinarnego charakteru wiedzy o czytelnictwie i procesach komunikacyjnych

- akceptuje konieczność stałego śledzenia zmian w sferze mediacji czytelniczej i informacyjnej

- ma świadomość znaczenia komunikacji czytelniczej, literackiej, informacyjnej itp. w procesie rozwoju kultury, nauki i wiedzy

- podejmuje się kształtowania pożądanych postaw czytelniczych, literackich i informacyjnych odwołując się do dorobku i metod wiedzy o czytelnictwie, prakseologii i pedagogiki bibliotecznej oraz najlepszych praktyk w tym zakresie


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego, trwającego 90 min.

Skala ocen:

0-50 pkt – ndt

51-60 pkt dst

61-70 pkt plus dost.

71-80 pkt db

81-90 pkt plus db

91-100 pkt bdb

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładu oraz zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę według:

- obecności 30%

- poprawności wykonania zadań praktycznych i domowych 40 %

- aktywnego udziału w dyskusjach 10%

- przygotowania indywidualnego wystąpienia 20%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani według obecności na wykładach i ćwiczeniach – z oceną aktywności podczas ćwiczeń

Ogólna ocena końcowa w formie egzaminu pisemnego


Metody dydaktyczne:

- Wykład informacyjny, opis, objaśnianie i wyjaśnianie

- Wykład problemowy, konwersacja, klasyczna metoda problemowa

- Metody programowe z użyciem podręcznika programowego

- Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

- Metoda tekstu przewodniego

- Analiza przykładowa


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30 godzin

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin

Analiza zjawisk bieżących wg piśmiennictwa naukowego 10 godzin

Przygotowanie referatów i zadań na ćwiczenia 10 godzin

Kreatywne opanowanie materiału – nauka własna 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Skrócony opis:

Wykład:

• Główne pojęcia i uwarunkowania w obszarze komunikacji społ.

• Metody i techniki badań

• Społeczny zasięg książki i czytelnictwa

• Z historii teorii i badań zjawisk komunikacyjnych

• Psychofizyczny proces czytania

• Wprowadzenie do semiotyki.

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej i elektronicznej.

• Recepcja informacji

• Wybrane problemy odbioru literatury

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu psychologicznym

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu socjologicznym

• Pedagogika i promocja czytelnictwa i treści internetowych

• Praca z użytkownikiem w bibliotece

Ćwiczenia:

• Przedmiot badań i perspektywy poznawcze

• Odbiór książki i Internetu w Polsce. Uwarunkowania

• Główne techniki i narzędzia badawcze

• Przygotowanie badań, realizacja, opracowanie wyników

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej.

• Problemy odbioru literatury i recepcji informacji

• Interpretacja i konkretyzacja tekstu literackiego. Funkcje literatury

• Psychologiczne uwarunkowania zachowań odbiorczych

• Formy pracy z czytelnikiem

Pełny opis:

Wykład:

• Główne pojęcia i uwarunkowania w obszarze komunikacji społ.

• Metody i techniki badań

• Społeczny zasięg książki i czytelnictwa

• Z historii teorii i badań zjawisk komunikacyjnych

• Psychofizyczny proces czytania

• Wprowadzenie do semiotyki.

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej i elektronicznej.

• Recepcja informacji

• Wybrane problemy odbioru literatury

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu psychologicznym

• Czytanie i odbiór Internetu w ujęciu socjologicznym

• Pedagogika i promocja czytelnictwa i treści internetowych

• Praca z użytkownikiem w bibliotece

Ćwiczenia:

• Przedmiot badań i perspektywy poznawcze

• Odbiór książki i Internetu w Polsce. Uwarunkowania

• Główne techniki i narzędzia badawcze

• Przygotowanie badań, realizacja, opracowanie wyników

• Rodzaje komunikacji piśmienniczej.

• Problemy odbioru literatury i recepcji informacji

• Interpretacja i konkretyzacja tekstu literackiego. Funkcje literatury

• Psychologiczne uwarunkowania zachowań odbiorczych

• Formy pracy z czytelnikiem

Obszar dyscyplin:

Teoria komunikacji, bibliologia, informatologia, wiedza o czytelnictwie, wiedza o literaturze, psychologia, socjologia, pedagogika, wiedza o kulturze, socjologia literatury

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006

2. J. Wojciechowski, Czytelnictwo. Kraków 2000 (i nast.)

3. J. Wojciechowski, Biblioteka w komunikacji publicznej. Warszawa 2010

4. J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Bestsellery. Literatura popularna. Odbiorcy. Red. A. Dymmel. Lublin 2009

2. J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku. Wyd. 2. Kraków 2005

3. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 1999, rozdz. 1, 3, 4.

4. B. L.J. Kaczmarek, Misterne gry w komunikację. Wyd. 2. Lublin 2009

5. I. Koryś, K.Wolff, Wybieram książkę. Warszawa 2010

6. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1976 (lub nast. wyd.)

7. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Wrocław 1985

8. Liternet. Red. P. Marecki. Kraków 2004

9. G. Penkowska, Człowiek i komputer. Gdańsk, 2005

10. Re: Internet-społeczne aspekty medium. Red. Ł. Jonak. Warszawa 2006

11. S. Siekierski, Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk 2006

12. A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? Katowice 2005

13. G. Straus, K. Wolff, S. Wierny: Czytanie, kupowanie, surfowanie. Warszawa 2008

14. D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Warszawa 2010

15. A. Tinkker, Podstawy efektywnego czytania Warszawa 1980

16. J. Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków 2006

17. J. Wojciechowski: Odbiór komunikatów z Internetu i druku, Przegląd Biblioteczny 2011 nr 3 s. 305-340

18. J. Woźniak-Kasperek, Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym. Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca do ćwiczeń

1. L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wyd. 4. Katowice 2003

2. J. Sztumski. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. 6. Katowice 2005

3. J. Wojciechowski. Badanie eksperymentalne. W: Z. Jabłoński (red.). Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych. Kraków 1985, s. 177-188.

4. J. Wojciechowski, Zmatematyzowana analiza treści. Kraków 1993, s. 145-157.

5. J. Dunin, Pismo zmienia świat. Czytanie – Lektura – Czytelnictwo. Warszawa-Łódź 1998

6. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego. Warszawa 1976, rozdz. Konkretyzowanie przedmiotów przedstawionych, s. 53-65

7. J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Warszawa 1981

8. J. Wojciechowski, O komunikacji nieinformacyjnej. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków 2000, s. 167-172.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.