Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowanie dziedzictwa kulturowego: książka, biblioteka, archiwum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-039 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego: książka, biblioteka, archiwum
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lechowski
Prowadzący grup: Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student/ka po zakończeniu zajęć


W zakresie wiedzy

• ma podstawową wiedzę w zakresie źródeł informacji dotyczących spuścizny kulturalnej Polski w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• wyjaśnia rolę książki i jej instytucji jako składnika polskiego dziedzictwa kulturalnego

• zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa, księgozbiory historyczne i kolekcje archiwalne w polskiej spuściźnie narodowej

• ma podstawową wiedzę w zakresie prawa i organizacji opieki nad dawną książką, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce

• rozumie problemy dotyczące ochrony dorobku kulturalnego, a także własności i rewindykacji spornych kolekcji bibliotecznych i archiwalnych

• przedstawia formy i efekty dokumentacji, dygitalizacji i popularyzacji zasobów polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie umiejętności

• identyfikuje miejsce i rolę książki, jej instytucji i zasobów w polskim dziedzictwie kulturalnym

• umie wyszukać i wskazać najważniejsze zabytki piśmiennictwa, kolekcje biblioteczne i archiwalne

• posługuje się adekwatnymi źródłami informacji w analizie problemów związanych z dokumentacją i ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• określa przyczyny i rozmiary strat i szkód w zakresie kolekcji bibliotecznych i archiwalnych poniesione w przeszłości i obecnie

• porównuje i analizuje różne rozwiązania w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji składników polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie kompetencji społecznych

• aprobuje prawo do dziedzictwa kulturalnego różnych zbiorowości społ. oraz potrzebę jego ochrony i upowszechniania

• jest przekonany o wartości i znaczeniu książki i jej instytucji w zachowaniu i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturalnego i narodowego

• akcentuje wartości leżące u podstaw wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego

• ma świadomość znaczenia działalności informacyjnej, bibliotecznej i archiwalnej dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

• potrafi realizować powierzone zadania w ramach pracy zespołowej


Efekty kształcenia:

Student/ka po zakończeniu zajęć


W zakresie wiedzy

• ma podstawową wiedzę w zakresie źródeł informacji dotyczących spuścizny kulturalnej Polski w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• wyjaśnia rolę książki i jej instytucji jako składnika polskiego dziedzictwa kulturalnego

• zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa, księgozbiory historyczne i kolekcje archiwalne w polskiej spuściźnie narodowej

• ma podstawową wiedzę w zakresie prawa i organizacji opieki nad dawną książką, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce

• rozumie problemy dotyczące ochrony dorobku kulturalnego, a także własności i rewindykacji spornych kolekcji bibliotecznych i archiwalnych

• przedstawia formy i efekty dokumentacji, dygitalizacji i popularyzacji zasobów polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie umiejętności

• identyfikuje miejsce i rolę książki, jej instytucji i zasobów w polskim dziedzictwie kulturalnym

• umie wyszukać i wskazać najważniejsze zabytki piśmiennictwa, kolekcje biblioteczne i archiwalne

• posługuje się adekwatnymi źródłami informacji w analizie problemów związanych z dokumentacją i ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• określa przyczyny i rozmiary strat i szkód w zakresie kolekcji bibliotecznych i archiwalnych poniesione w przeszłości i obecnie

• porównuje i analizuje różne rozwiązania w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji składników polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie kompetencji społecznych

• aprobuje prawo do dziedzictwa kulturalnego różnych zbiorowości społ. oraz potrzebę jego ochrony i upowszechniania

• jest przekonany o wartości i znaczeniu książki i jej instytucji w zachowaniu i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturalnego i narodowego

• akcentuje wartości leżące u podstaw wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego

• ma świadomość znaczenia działalności informacyjnej, bibliotecznej i archiwalnej dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

• potrafi realizować powierzone zadania w ramach pracy zespołowej


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz wykonanie i zaliczenie projektu zespołowego (pracy pisemnej lub prezentacji).

Ocenie podlega:

1. Obecność na zajęciach 0-20 pkt

2. Aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe) – 0-20 pkt.

3. Wykonanie zadania zespołowego w formie projektu - pracy pisemnej lub prezentacji (w zespołach dwuosobowych) – 0-60 pkt

Zaliczenie przedmiotu może otrzymać student, który uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty

Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-51 pkt. – ocena ndst

• 52-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, poprawności wykonywania zadań oraz realizacji projektu zespołowego.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy następujących metod:

- bieżąca kontrola stopnia przyswajania wiedzy i opanowywania umiejętności

- bieżąca ocena i ew. korekta projektów zespołowych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 g.

Czytanie dodatkowej literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 5 g.

Praca nad projektami zespołowymi: 10 g.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 g., co odpowiada 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

• Dziedzictwo i jego wymiary - terminologia

• Miejsce i znaczenie książki, jej kolekcji i instytucji w polskim dziedzictwie kulturalnym i narodowym.

• Biblioteki i archiwa jako instytucje pamięci. Narodowy zasób biblioteczny i archiwalny. Zbiory specjalne

• Ważniejsze obiekty i kolekcje biblioteczne i archiwalne o znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym

• Polskie dziedzictwo biblioteczno-archiwalne poza krajem

• Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami piśmiennictwa, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce.

• Dziedzictwo utracone, przemieszczone i zagrożone. Rejestracja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

• Problem własności i restytucji dóbr kultury, w tym kolekcji biblioteczno-archiwalnych

• Dokumentacja i dygitalizacja polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego

Pełny opis:

• Dziedzictwo i jego wymiary - terminologia

• Miejsce i znaczenie książki, jej kolekcji i instytucji w polskim dziedzictwie kulturalnym i narodowym.

• Biblioteki i archiwa jako instytucje pamięci. Narodowy zasób biblioteczny i archiwalny. Zbiory specjalne

• Ważniejsze obiekty i kolekcje biblioteczne i archiwalne o znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym

• Polskie dziedzictwo biblioteczno-archiwalne poza krajem

• Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami piśmiennictwa, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce.

• Dziedzictwo utracone, przemieszczone i zagrożone. Rejestracja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

• Problem własności i restytucji dóbr kultury, w tym kolekcji biblioteczno-archiwalnych

• Dokumentacja i dygitalizacja polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego

Literatura:

• Archiwa polskie i ich zbiory. Red. K. Kozłowski. Warszawa 2000

• Bieńkowska B., H. Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w

Polsce. Wrocław 1992

- K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warszawa

2007, 2014

• Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Warszawa 2001

- Podstawowe akty prawne dot. kultury i dziedzictwa

narodowego

• Pruszyński J. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona

prawna. Tom I-II. Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:

• Biblioteki na wschodnich ziemiach II RP. Informator. Oprac. U. Paszkiewicz i in. Poznań 1998.

• Kowalska M., Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa 2007

• Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe. Red. M. Kalczyńska i in. Katowice 2009

• Łaskarzewska H. Europa bez roszczeń ? Problemy własności zbiorów, pamięć i polityka, Roczniki Biblioteczne 2006 R. 50, s. 45-91.

• Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Red. G. Czubek, P. Kosiewski. Warszawa 2004

• Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 r. Oprac. B. Bieńkowska i in. Warszawa 1994

• Współczesne biblioteki polonijne i polskie poza Krajem. Raport. Oprac. E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa: 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lechowski
Prowadzący grup: Piotr Lechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student/ka po zakończeniu zajęć


W zakresie wiedzy

• ma podstawową wiedzę w zakresie źródeł informacji dotyczących spuścizny kulturalnej Polski w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• wyjaśnia rolę książki i jej instytucji jako składnika polskiego dziedzictwa kulturalnego

• zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa, księgozbiory historyczne i kolekcje archiwalne w polskiej spuściźnie narodowej

• ma podstawową wiedzę w zakresie prawa i organizacji opieki nad dawną książką, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce

• rozumie problemy dotyczące ochrony dorobku kulturalnego, a także własności i rewindykacji spornych kolekcji bibliotecznych i archiwalnych

• przedstawia formy i efekty dokumentacji, dygitalizacji i popularyzacji zasobów polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie umiejętności

• identyfikuje miejsce i rolę książki, jej instytucji i zasobów w polskim dziedzictwie kulturalnym

• umie wyszukać i wskazać najważniejsze zabytki piśmiennictwa, kolekcje biblioteczne i archiwalne

• posługuje się adekwatnymi źródłami informacji w analizie problemów związanych z dokumentacją i ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• określa przyczyny i rozmiary strat i szkód w zakresie kolekcji bibliotecznych i archiwalnych poniesione w przeszłości i obecnie

• porównuje i analizuje różne rozwiązania w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji składników polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie kompetencji społecznych

• aprobuje prawo do dziedzictwa kulturalnego różnych zbiorowości społ. oraz potrzebę jego ochrony i upowszechniania

• jest przekonany o wartości i znaczeniu książki i jej instytucji w zachowaniu i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturalnego i narodowego

• akcentuje wartości leżące u podstaw wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego

• ma świadomość znaczenia działalności informacyjnej, bibliotecznej i archiwalnej dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

• potrafi realizować powierzone zadania w ramach pracy zespołowej


Efekty kształcenia:

Student/ka po zakończeniu zajęć


W zakresie wiedzy

• ma podstawową wiedzę w zakresie źródeł informacji dotyczących spuścizny kulturalnej Polski w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• wyjaśnia rolę książki i jej instytucji jako składnika polskiego dziedzictwa kulturalnego

• zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa, księgozbiory historyczne i kolekcje archiwalne w polskiej spuściźnie narodowej

• ma podstawową wiedzę w zakresie prawa i organizacji opieki nad dawną książką, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce

• rozumie problemy dotyczące ochrony dorobku kulturalnego, a także własności i rewindykacji spornych kolekcji bibliotecznych i archiwalnych

• przedstawia formy i efekty dokumentacji, dygitalizacji i popularyzacji zasobów polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie umiejętności

• identyfikuje miejsce i rolę książki, jej instytucji i zasobów w polskim dziedzictwie kulturalnym

• umie wyszukać i wskazać najważniejsze zabytki piśmiennictwa, kolekcje biblioteczne i archiwalne

• posługuje się adekwatnymi źródłami informacji w analizie problemów związanych z dokumentacją i ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w zakresie książki, bibliotek i archiwów

• określa przyczyny i rozmiary strat i szkód w zakresie kolekcji bibliotecznych i archiwalnych poniesione w przeszłości i obecnie

• porównuje i analizuje różne rozwiązania w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji składników polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego


W zakresie kompetencji społecznych

• aprobuje prawo do dziedzictwa kulturalnego różnych zbiorowości społ. oraz potrzebę jego ochrony i upowszechniania

• jest przekonany o wartości i znaczeniu książki i jej instytucji w zachowaniu i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturalnego i narodowego

• akcentuje wartości leżące u podstaw wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego

• ma świadomość znaczenia działalności informacyjnej, bibliotecznej i archiwalnej dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

• potrafi realizować powierzone zadania w ramach pracy zespołowej


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz wykonanie i zaliczenie projektu zespołowego (pracy pisemnej lub prezentacji).

Ocenie podlega:

1. Obecność na zajęciach 0-20 pkt

2. Aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe) – 0-20 pkt.

3. Wykonanie zadania zespołowego w formie projektu - pracy pisemnej lub prezentacji (w zespołach dwuosobowych) – 0-60 pkt

Zaliczenie przedmiotu może otrzymać student, który uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty

Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-51 pkt. – ocena ndst

• 52-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, poprawności wykonywania zadań oraz realizacji projektu zespołowego.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy następujących metod:

- bieżąca kontrola stopnia przyswajania wiedzy i opanowywania umiejętności

- bieżąca ocena i ew. korekta projektów zespołowych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 g.

Czytanie dodatkowej literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 5 g.

Praca nad projektami zespołowymi: 10 g.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 g., co odpowiada 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

• Dziedzictwo i jego wymiary - terminologia

• Miejsce i znaczenie książki, jej kolekcji i instytucji w polskim dziedzictwie kulturalnym i narodowym.

• Biblioteki i archiwa jako instytucje pamięci. Narodowy zasób biblioteczny i archiwalny. Zbiory specjalne

• Ważniejsze obiekty i kolekcje biblioteczne i archiwalne o znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym

• Polskie dziedzictwo biblioteczno-archiwalne poza krajem

• Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami piśmiennictwa, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce.

• Dziedzictwo utracone, przemieszczone i zagrożone. Rejestracja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

• Problem własności i restytucji dóbr kultury, w tym kolekcji biblioteczno-archiwalnych

• Dokumentacja i dygitalizacja polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego

Pełny opis:

• Dziedzictwo i jego wymiary - terminologia

• Miejsce i znaczenie książki, jej kolekcji i instytucji w polskim dziedzictwie kulturalnym i narodowym.

• Biblioteki i archiwa jako instytucje pamięci. Narodowy zasób biblioteczny i archiwalny. Zbiory specjalne

• Ważniejsze obiekty i kolekcje biblioteczne i archiwalne o znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym

• Polskie dziedzictwo biblioteczno-archiwalne poza krajem

• Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami piśmiennictwa, księgozbiorami historycznymi i archiwaliami w Polsce.

• Dziedzictwo utracone, przemieszczone i zagrożone. Rejestracja zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

• Problem własności i restytucji dóbr kultury, w tym kolekcji biblioteczno-archiwalnych

• Dokumentacja i dygitalizacja polskiego dziedzictwa książkowego i archiwalnego

Literatura:

• Archiwa polskie i ich zbiory. Red. K. Kozłowski. Warszawa 2000

• Bieńkowska B., H. Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w

Polsce. Wrocław 1992

- K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Warszawa

2007, 2014

• Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Warszawa 2001

- Podstawowe akty prawne dot. kultury i dziedzictwa

narodowego

• Pruszyński J. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona

prawna. Tom I-II. Kraków 2000

Literatura uzupełniająca:

• Biblioteki na wschodnich ziemiach II RP. Informator. Oprac. U. Paszkiewicz i in. Poznań 1998.

• Kowalska M., Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa 2007

• Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe. Red. M. Kalczyńska i in. Katowice 2009

• Łaskarzewska H. Europa bez roszczeń ? Problemy własności zbiorów, pamięć i polityka, Roczniki Biblioteczne 2006 R. 50, s. 45-91.

• Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Red. G. Czubek, P. Kosiewski. Warszawa 2004

• Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 r. Oprac. B. Bieńkowska i in. Warszawa 1994

• Współczesne biblioteki polonijne i polskie poza Krajem. Raport. Oprac. E. Maruszak, J. Puchalski. Warszawa: 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.