Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-040 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładów jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu prawa i ochrony własności intelektualnej, zapoznanie studentów z prawem własności intelektualnej - prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza


• Student właściwie uzasadnia konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

• przedstawia uprawnienia przysługujące podmiotom praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, oraz ich czas trwania,

• identyfikuje podstawowe prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

• poprawnie posługuje się terminologią z zakresu ochrony własności intelektualnej

• student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z obszaru działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,


Umiejętności

• Student analizuje w podstawowym zakresie umowy z zakresu własności intelektualnej, rozpoznaje rodzaje tych umów, przesłanki ich ważności, skutki;

• rozpoznaje przedmioty własności intelektualnej, z odróżnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

• uwzględnia podstawowe przepisy prawa własności intelektualnej w odniesieniu do instytucji funkcjonujących w obszarze działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

Kompetencje społeczne

• Student uświadamia sobie wpływ rozwoju nauki i techniki na kształtowanie systemu ochrony własności intelektualnej,

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną, a także zjawiska w obszarze kultury i nauki


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (zadania testowe otwarte, w których student samodzielnie formułuje odpowiedź). Czas: 90 minut.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 60 godzin

"Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS"

Pełny opis:

I. Zarys światowego systemu ochrony własności intelektualnej.

Obieg informacji w światowym systemie własności intelektualnej. Definicje głównych rodzajów praw własności intelektualnej wg WIPO/OMPI:

- prawo autorskie (copyright) i prawa pokrewne;

- własność przemysłowa.

Elementarne zasady prawa chroniącego własność intelektualną.

II. Prawo autorskie.

Źródła prawa autorskiego (akty prawa międzynarodowego; akty prawa wspólnotowego; akty prawa polskiego).

Prawo autorskie i prawa pokrewne: a) przesłanki udzielenia ochrony b) przedmiot ochrony - utwór c) podmiot uprawniony - twórca d) treść prawa autorskiego - autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste f) dozwolony użytek chronionych utworów; czas trwania autorskich praw majątkowych g) prawa pokrewne - rodzaje, treść h) zasady ochrony utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Ochrona baz danych.

Plagiat: pojęcie, istota, rodzaje, odpowiedzialność.

III. Elementy prawa własności przemysłowej:

Źródła prawa (akty prawa międzynarodowego; akty prawa wspólnotowego; akty prawa polskiego).

1. Własność przemysłowa: a) własność przemysłowa a własność intelektualna b) ogólna charakterystyka c) powstanie praw własności przemysłowej.

2. Rodzaje praw własności przemysłowej.

3. Charakterystyka przedmiotów własności przemysłowej: a) patenty b) znaki towarowe c) wzory użytkowe d) wzory przemysłowe e) inne. Rejestry, wykazy, dokumenty prowadzone przez Urząd Patentowy RP. Ogłoszenia urzędowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.)

• Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)

• Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 + załącznik)

• Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

Podstawowe – obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej na stronie Urzędu Patentowego RP: www.uprp.pl

Inne akty prawne będą podawane w trakcie omawiania konkretnych zagadnień podczas wykładów.

Literatura podstawowa:

Barta J., Markiewicz R. (2011). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska- Lex (Rozdział drugi. Prawo autorskie; Rozdział czwarty. Sui Generis ochrona baz danych; Rozdział szósty. Konwencje międzynarodowe; Rozdział siódmy. Prawo autorskie w Unii Europejskiej).

Michniewicz, G. (2016). Ochrona własności intelektualnej. Wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck (obowiązują rozdziały: I; II § 4; III § 6; IV i V).

Literatura uzupełniająca:

Nowińska E., Promińska U., Du Vall M. (2011). Prawo własności przemysłowej. Wyd. 5. Warszawa.

Kostański P., Żelechowski Ł.(2014). Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem wykładów jest przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu prawa i ochrony własności intelektualnej, zapoznanie studentów z prawem własności intelektualnej - prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza


• Student właściwie uzasadnia konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

• przedstawia uprawnienia przysługujące podmiotom praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, oraz ich czas trwania,

• identyfikuje podstawowe prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

• poprawnie posługuje się terminologią z zakresu ochrony własności intelektualnej

• student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z obszaru działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,


Umiejętności

• Student analizuje w podstawowym zakresie umowy z zakresu własności intelektualnej, rozpoznaje rodzaje tych umów, przesłanki ich ważności, skutki;

• rozpoznaje przedmioty własności intelektualnej, z odróżnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

• uwzględnia podstawowe przepisy prawa własności intelektualnej w odniesieniu do instytucji funkcjonujących w obszarze działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

Kompetencje społeczne

• Student uświadamia sobie wpływ rozwoju nauki i techniki na kształtowanie systemu ochrony własności intelektualnej,

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną, a także zjawiska w obszarze kultury i nauki


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (zadania testowe otwarte, w których student samodzielnie formułuje odpowiedź). Czas: 90 minut.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 60 godzin

"Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS"

Pełny opis:

I. Zarys światowego systemu ochrony własności intelektualnej.

Obieg informacji w światowym systemie własności intelektualnej. Definicje głównych rodzajów praw własności intelektualnej wg WIPO/OMPI:

- prawo autorskie (copyright) i prawa pokrewne;

- własność przemysłowa.

Elementarne zasady prawa chroniącego własność intelektualną.

II. Prawo autorskie.

Źródła prawa autorskiego (akty prawa międzynarodowego; akty prawa wspólnotowego; akty prawa polskiego).

Prawo autorskie i prawa pokrewne: a) przesłanki udzielenia ochrony b) przedmiot ochrony - utwór c) podmiot uprawniony - twórca d) treść prawa autorskiego - autorskie prawa majątkowe; autorskie prawa osobiste f) dozwolony użytek chronionych utworów; czas trwania autorskich praw majątkowych g) prawa pokrewne - rodzaje, treść h) zasady ochrony utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Ochrona baz danych.

Plagiat: pojęcie, istota, rodzaje, odpowiedzialność.

III. Elementy prawa własności przemysłowej:

Źródła prawa (akty prawa międzynarodowego; akty prawa wspólnotowego; akty prawa polskiego).

1. Własność przemysłowa: a) własność przemysłowa a własność intelektualna b) ogólna charakterystyka c) powstanie praw własności przemysłowej.

2. Rodzaje praw własności przemysłowej.

3. Charakterystyka przedmiotów własności przemysłowej: a) patenty b) znaki towarowe c) wzory użytkowe d) wzory przemysłowe e) inne. Rejestry, wykazy, dokumenty prowadzone przez Urząd Patentowy RP. Ogłoszenia urzędowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

1.Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.)

• Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)

• Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303 + załącznik)

• Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

Podstawowe – obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej na stronie Urzędu Patentowego RP: www.uprp.pl

Inne akty prawne będą podawane w trakcie omawiania konkretnych zagadnień podczas wykładów.

Literatura podstawowa:

Barta J., Markiewicz R. (2011). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer Polska- Lex (Rozdział drugi. Prawo autorskie; Rozdział czwarty. Sui Generis ochrona baz danych; Rozdział szósty. Konwencje międzynarodowe; Rozdział siódmy. Prawo autorskie w Unii Europejskiej).

Michniewicz, G. (2016). Ochrona własności intelektualnej. Wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck (obowiązują rozdziały: I; II § 4; III § 6; IV i V).

Literatura uzupełniająca:

Nowińska E., Promińska U., Du Vall M. (2011). Prawo własności przemysłowej. Wyd. 5. Warszawa.

Kostański P., Żelechowski Ł.(2014). Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.