Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-041 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Anna Gruca, Aneta Januszko-Szakiel, Monika Krakowska, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie zasad pisania prac naukowych, a w szczególności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich w obszarze zarządzania informacją w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student dokonuje krytycznego przeglądu dorobku bibliologii i informatologii w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• omawia aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• zna i rozumie terminologię naukową i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu określonego przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• przedstawia rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• wskazuje obszary, w których wiedzę niezbędną do przygotowania pracy licencjackiej należy czerpać z dorobku dyscyplin pokrewnych.


Umiejętności

• Student, z pomocą nauczyciela akademickiego, formułuje problem badawczy odnoszący się do rzeczywistości profesjonalnej, dobiera odpowiednie metody jego rozwiązywania i formy prezentowania wyników,

• skutecznie odnajduje, ocenia i wybiera piśmiennictwo naukowe i profesjonalne relewantne w stosunku do wybranego tematu pracy licencjackiej, korzystając ze źródeł różnego typu, sięgając po zasoby w różnej formie i korzystając ze współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

• określa zasadniczą problematykę, cel, metody i zakres pracy licencjackiej, odwołując się do podstawowych koncepcji teoretycznych i pojęć funkcjonujących w bibliologii i informatologii oraz naukach pokrewnych,

• samodzielnie zdobywa nową wiedzę na temat piśmiennictwa, a także dorobku bibliologii i informatologii oraz praktyki w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• jasno formułuje i, posługując się odpowiednio dobranym piśmiennictwem, dokumentuje opinie na temat stanu badań i dorobku praktyki w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• korzysta z kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu bibliologii i informatologii oraz praktyki zarządzania informacją w zakresie potrzebnym do gromadzenia piśmiennictwa i pozyskania wiedzy na temat aktualnych osiągnięć praktyki na potrzeby przygotowywanej pracy licencjackiej,

• sporządza bibliografię piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego o zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• przygotowuje i przedstawia publicznie (ustnie) koncepcję projektu, który jest przedmiotem pracy licencjackiej oraz samej pracy i jej struktury,

• przygotowuje pierwszy jej rozdział, osadzający proponowane rozwiązanie profesjonalne w dorobku bibliologii i informatologii oraz praktyki w zakresie szeroko rozumianego zarządzania informacją,

• dokonuje poprawnej edycji rozdziału pracy licencjackiej przy zastosowaniu typowych programów.


Kompetencje społeczne

• Student planuje zakres, treść i strukturę pracy licencjackiej, uwzględniając wymagania formalne oraz realne możliwości jej realizacji w określonym czasie i znaczenie dla środowiska profesjonalnego.

• Podejmuje próby rozwiązania problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie


Warunki uzyskania zaliczenia:

• obecność i aktywny udział w zajęciach seminaryjnych,

• zaakceptowany konspekt pracy licencjackiej,

• zaakceptowana bibliografia dotycząca tematu pracy licencjackiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązująca w ISI UJ,

• zaliczenie ustnej prezentacji konspektu,

• zaakceptowany pierwszy rozdział pracy.


Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszystkie zastosowane metody mają charakter kształtujący i mają służyć jednocześnie ocenie efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów i podnoszenia poziomu stopnia ich osiągania. Oprócz bieżącej oceny wypowiedzi studentów w trakcie dyskusji seminaryjnych, sprawdzane będą efekty samodzielnej pracy studentów.


BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ

Student zobowiązany jest do przygotowania bibliografii piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego, której zakres wyznacza wybór tematu pracy licencjackiej. Bibliografia powinna być kompletna w odniesieniu do piśmiennictwa polskiego i selektywna (zawierająca opisy kluczowych publikacji) w odniesieniu do piśmiennictwa obcego. Powinna zawierać różne formy piśmiennictwa, wyszukane przy użyciu różnych źródeł, kanałów i technik komunikacyjnych typowych dla specjalistów zarządzania informacją. Jeśli temat pracy licencjackiej tego wymaga, powinna zawierać także piśmiennictwo z dyscyplin pokrewnych.


KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Student zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego planu struktury pracy, jednoznacznie określającego treści planowanych części składowych oraz ich przewidywaną wielkość.


USTNA PREZENTACJA KONCEPCJI PRACY

Student w krótkiej prezentacji publicznie przedstawia projekt pracy licencjackiej, na który składają się:

- analiza stanu piśmiennictwa na wybrany temat (w zakresie bibliologii i informatologii, dorobku praktyki oraz dyscyplin pokrewnych)

- analiza stosowanych praktyk profesjonalnych

- cel i zakres podejmowanego projektu

- kluczowe czynniki powodzenia realizacji proponowanego przez siebie rozwiązania profesjonalnego oraz konsekwencje jego wdrożenia, uwzględniając wpływ na wizerunek zawodu

- przewidywana struktura pracy.


PIERWSZY ROZDZIAŁ PRACY

Rozdział powinien zawierać przegląd i krytyczną ocenę najważniejszych, dostępnych w piśmiennictwie koncepcji, wyników badań, rozwiązań praktycznych oraz aktualnych trendów i dylematów w obszarze działalności profesjonalnej, bezpośrednio dotyczących podejmowanego w pracy zadania. Powinien też zawierać odniesienia do prawnych uwarunkowań proponowanych rozwiązań. Powinien być zaopatrzony w odpowiedni aparat dokumentacyjny, poprawnie opracowany pod względem językowym, technicznym i redakcyjnym (zgodnie z instrukcją obowiązującą w ISI UJ) oraz dostarczony przed zakończeniem zajęć w semestrze zimowym.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach proseminaryjnych: 30 godzin

Przygotowanie bibliografii dotyczącej tematu pracy licencjackiej: 30 godzin

Przygotowanie konspektu pracy licencjackiej i jego prezentacji: 15 godzin

Przygotowanie jednego rozdziału pracy: 55 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 130 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

• Cel i charakter pracy licencjackiej w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Zasady pracy i uzyskania zaliczenia. Ustalenie harmonogramu prac.

• Metodyka pisania pracy licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Instrukcja dla autorów prac licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Pokaz dobrych praktyk (bibliografia, konspekt).

• Wstępne ustalenie tematyki prac licencjackich. Dyskusja.

• Bibliografia do pracy licencjackiej. Stan badań i dorobek praktyki. Problemy do rozwiązania. Ostateczne ustalenie tematyki prac licencjackich. Konsultacje i dyskusje.

• Publiczne prezentacje koncepcji pracy licencjackiej. Konspekt pracy.

• Konsultacje pierwszego rozdziału pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Instrukcja dla autorów prac licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak, Monika Krakowska, Piotr Lechowski, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie zasad pisania prac naukowych, a w szczególności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich w obszarze zarządzania informacją w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student dokonuje krytycznego przeglądu dorobku bibliologii i informatologii w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• omawia aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• zna i rozumie terminologię naukową i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• porządkuje i przedstawia podstawowe źródła informacji naukowej oraz profesjonalnej z zakresu określonego przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• przedstawia rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• wskazuje obszary, w których wiedzę niezbędną do przygotowania pracy licencjackiej należy czerpać z dorobku dyscyplin pokrewnych.


Umiejętności

• Student, z pomocą nauczyciela akademickiego, formułuje problem badawczy odnoszący się do rzeczywistości profesjonalnej, dobiera odpowiednie metody jego rozwiązywania i formy prezentowania wyników,

• skutecznie odnajduje, ocenia i wybiera piśmiennictwo naukowe i profesjonalne relewantne w stosunku do wybranego tematu pracy licencjackiej, korzystając ze źródeł różnego typu, sięgając po zasoby w różnej formie i korzystając ze współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

• określa zasadniczą problematykę, cel, metody i zakres pracy licencjackiej, odwołując się do podstawowych koncepcji teoretycznych i pojęć funkcjonujących w bibliologii i informatologii oraz naukach pokrewnych,

• samodzielnie zdobywa nową wiedzę na temat piśmiennictwa, a także dorobku bibliologii i informatologii oraz praktyki w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• jasno formułuje i, posługując się odpowiednio dobranym piśmiennictwem, dokumentuje opinie na temat stanu badań i dorobku praktyki w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• korzysta z kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu bibliologii i informatologii oraz praktyki zarządzania informacją w zakresie potrzebnym do gromadzenia piśmiennictwa i pozyskania wiedzy na temat aktualnych osiągnięć praktyki na potrzeby przygotowywanej pracy licencjackiej,

• sporządza bibliografię piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego o zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej,

• przygotowuje i przedstawia publicznie (ustnie) koncepcję projektu, który jest przedmiotem pracy licencjackiej oraz samej pracy i jej struktury,

• przygotowuje pierwszy jej rozdział, osadzający proponowane rozwiązanie profesjonalne w dorobku bibliologii i informatologii oraz praktyki w zakresie szeroko rozumianego zarządzania informacją,

• dokonuje poprawnej edycji rozdziału pracy licencjackiej przy zastosowaniu typowych programów.


Kompetencje społeczne

• Student planuje zakres, treść i strukturę pracy licencjackiej, uwzględniając wymagania formalne oraz realne możliwości jej realizacji w określonym czasie i znaczenie dla środowiska profesjonalnego.

• Podejmuje próby rozwiązania problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie


Warunki uzyskania zaliczenia:

• obecność i aktywny udział w zajęciach seminaryjnych,

• zaakceptowany konspekt pracy licencjackiej,

• zaakceptowana bibliografia dotycząca tematu pracy licencjackiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązująca w ISI UJ,

• zaliczenie ustnej prezentacji konspektu,

• zaakceptowany pierwszy rozdział pracy.


Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszystkie zastosowane metody mają charakter kształtujący i mają służyć jednocześnie ocenie efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów i podnoszenia poziomu stopnia ich osiągania. Oprócz bieżącej oceny wypowiedzi studentów w trakcie dyskusji seminaryjnych, sprawdzane będą efekty samodzielnej pracy studentów.


BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA TEMATU PRACY LICENCJACKIEJ

Student zobowiązany jest do przygotowania bibliografii piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego, której zakres wyznacza wybór tematu pracy licencjackiej. Bibliografia powinna być kompletna w odniesieniu do piśmiennictwa polskiego i selektywna (zawierająca opisy kluczowych publikacji) w odniesieniu do piśmiennictwa obcego. Powinna zawierać różne formy piśmiennictwa, wyszukane przy użyciu różnych źródeł, kanałów i technik komunikacyjnych typowych dla specjalistów zarządzania informacją. Jeśli temat pracy licencjackiej tego wymaga, powinna zawierać także piśmiennictwo z dyscyplin pokrewnych.


KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Student zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego planu struktury pracy, jednoznacznie określającego treści planowanych części składowych oraz ich przewidywaną wielkość.


USTNA PREZENTACJA KONCEPCJI PRACY

Student w krótkiej prezentacji publicznie przedstawia projekt pracy licencjackiej, na który składają się:

- analiza stanu piśmiennictwa na wybrany temat (w zakresie bibliologii i informatologii, dorobku praktyki oraz dyscyplin pokrewnych)

- analiza stosowanych praktyk profesjonalnych

- cel i zakres podejmowanego projektu

- kluczowe czynniki powodzenia realizacji proponowanego przez siebie rozwiązania profesjonalnego oraz konsekwencje jego wdrożenia, uwzględniając wpływ na wizerunek zawodu

- przewidywana struktura pracy.


PIERWSZY ROZDZIAŁ PRACY

Rozdział powinien zawierać przegląd i krytyczną ocenę najważniejszych, dostępnych w piśmiennictwie koncepcji, wyników badań, rozwiązań praktycznych oraz aktualnych trendów i dylematów w obszarze działalności profesjonalnej, bezpośrednio dotyczących podejmowanego w pracy zadania. Powinien też zawierać odniesienia do prawnych uwarunkowań proponowanych rozwiązań. Powinien być zaopatrzony w odpowiedni aparat dokumentacyjny, poprawnie opracowany pod względem językowym, technicznym i redakcyjnym (zgodnie z instrukcją obowiązującą w ISI UJ) oraz dostarczony przed zakończeniem zajęć w semestrze zimowym.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach proseminaryjnych: 30 godzin

Przygotowanie bibliografii dotyczącej tematu pracy licencjackiej: 30 godzin

Przygotowanie konspektu pracy licencjackiej i jego prezentacji: 15 godzin

Przygotowanie jednego rozdziału pracy: 55 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 130 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

• Cel i charakter pracy licencjackiej w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Zasady pracy i uzyskania zaliczenia. Ustalenie harmonogramu prac.

• Metodyka pisania pracy licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Instrukcja dla autorów prac licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Pokaz dobrych praktyk (bibliografia, konspekt).

• Wstępne ustalenie tematyki prac licencjackich. Dyskusja.

• Bibliografia do pracy licencjackiej. Stan badań i dorobek praktyki. Problemy do rozwiązania. Ostateczne ustalenie tematyki prac licencjackich. Konsultacje i dyskusje.

• Publiczne prezentacje koncepcji pracy licencjackiej. Konspekt pracy.

• Konsultacje pierwszego rozdziału pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Instrukcja dla autorów prac licencjackich w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.