Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka a informacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-046 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Estetyka a informacja
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janiak
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student zna koncepcje estetyczne, które mogą być zastosowane przy analizowaniu zarówno samej informacji, jak i systemów informacyjnych (dane, struktura, funkcjonalność)

• posługuje się poprawną terminologią z tego obszaru

• potrafi scharakteryzować cechy estetyczne brane obecnie pod uwagę przy projektowaniu i ocenie systemów informacyjnych, takie jak: porządek, czystość formy, uniwersalność, minimalizm środków, uogólnienia, abstrakcje itp. (wiedza na temat działalności badawczej)

• identyfikuje sposoby oceniania danych, w odniesieniu do ich funkcji estetycznej: jakość multimediów, tekstu, adekwatności treści do formy itp.


Umiejętności

• Student potrafi ocenić informację oraz systemy informacyjne pod kątem ich estetyki

• umie przygotować plan działań związanych z projektowaniem i oceną estetyczną systemu informacyjnego zwłaszcza odnoszącego się do sztuki

• konstruuje schemat oraz sporządza dokumentację z badań wybranych systemów informacyjnych

• na podstawie lektury samodzielnie poszerza wiedzę na temat wybranych aspektów estetyki informacji


Kompetencje społeczne

• Student akceptuje konieczność oceniania zarówno informacji, jak i systemów informacyjnych, także przez ich cechy estetyczne

• rozumie różnorodność samych systemów, która zależy także od przyjętych w konkretnych społeczeństwach wartości estetycznych (ugruntowanie społeczne).


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań oraz przygotowanego opracowania i recenzji z przeczytanej publikacji.


Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji opracowania na wybrany temat. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć oraz 60 godz. pracy własnej studentów (realizacja zadań, przygotowanie opracowania na wybrany temat oraz zapoznanie się z lekturami).

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami estetycznymi, które są pomocne przy przygotowywaniu i ocenianiu zarówno samej informacji, jak i systemów informacyjnych. Jednocześnie zostaną zaprezentowane analizy dostępnych online systemów informacyjnych o sztuce, jak i platform społecznościowych, generujących rozwój sztuki. Dodatkowo omówione będą portale związane z najnowszymi mediami, sztuką wirtualną, net-artem itp.

Nacisk położony zostanie na różnorodne aspekty odbioru rzeczywistego dzieła oraz jego wirtualnego odpowiednika (medium, które zmienia estetykę). Omówiona zostanie także koncepcja Lva Manovicha, który przedstawił strukturę bazy danych jako model dla analiz współczesnej sztuki, nowych mediów (obiekt, który staje się kryterium oceny, także estetycznej).

W trakcie zajęć laboratoryjnych zostaną przedstawione różne systemy informacyjne związane ze sztuką, których funkcje rozciągają się od informowania i promowania, aż po tworzenie z danych materiałów nowych dzieł sztuki. Studenci będą sami przygotowywać i przeprowadzać ocenę wybranych portali.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Konrad Chmielecki, Estetyka intermedialności. Kraków 2008.

2. Małgorzata Janiak, Bazy danych – kryteria estetyczne. W: Konferencja Infobazy 2008 Systemy – Aplikacje – Usługi 15 - 17.10.2008, Sopot. Gdańsk 2008, s. 174-179.

3. Małgorzata Janiak, Kryteria estetyczne w ocenie jakości systemów informacyjnych. W: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym: praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król. Warszawa 2009, s. 136-144.

Literatura uzupełniająca:

1. Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie. Warszawa 2007.

2. David McCandless, Information is beautiful. HarperCollins 2009.

3. Lev Manovich, Język nowych mediów. Warszawa 2006.

4. Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1-3. Warszawa 1988.

5. Ewa Wójtowicz, Net.art: definicje. http://techsty.ehost.pl/techsty/magazyn/netart/def01.htm [17.06.2008].

6. Lawrence Zeegen, Twórcze ilustrowanie. Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.