Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie obiegiem dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-049 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie obiegiem dokumentów
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z dostępnymi współcześnie rozwiązaniami informatycznymi typu DMS i BPM w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań (workflow) - oraz zasadami ich tworzenia i kryteriami oceny, a także umiejętnością obsługi


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy: (1) poprawnie posługuje się podstawową

terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z obszaru zarządzania informacją, dotyczącą obiegu i archiwizacji dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych; (2) ma podstawową wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce wykonywania wybranych zadań, normach, procedurach, narzędziach, technologiach i dobrych praktykach stosowanych w zarządzaniu dokumentami; (3) ma podstawową

wiedzę o założeniach projektowania, wymaganiach i kryteriach oceny programów komputerowych do obiegu dokumentów i przepływu spraw


w zakresie umiejętności student: (1) samodzielnie i efektywnie wykorzystuje współczesne systemy do zarządzania obiegiem dokumentów i zadań w organizacji (2) przeprowadza ewaluację systemów zarządzania dokumentami odwołując się do kryteriów i sposobów pomiaru jakości zapisanych w: normie ISO 9000 „Zarządzanie dokumentami”, Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i powiązanych z nią Rozporządzeniach, Instrukcji Kancelaryjnej, dokumencie MoReq2 oraz do najlepszych wzorców organizacji pracy z dokumentami (3) samodzielnie lub w zespole planuje założenia systemu do zarządzania obiegiem dokumentów i spraw


w zakresie kompetencji społecznych po ukończeniu zajęć student: (1) porównuje i analizuje różne rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami i przepływem spraw, aby skutecznie ocenić ich przydatność w realizacji konkretnych zadań i rozwiązywaniu problemów profesjonalnych; (2) uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania

zawodów związanych z zarządzaniem informacją, a także zjawiska w obszarze kultury i nauki – zwłaszcza konieczność uaktualniania wiedzy pochodzącej z zapisów ustawowych, norm i zasad ustalanych przez środowiska profesjonalne

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków: (1.)

obecność na zajęciach' (2.) wykonanie zadań cząstkowych, w tym

terminowość realizacji zadań (3.) testy praktyczne z umiejętności

obsługi oprogramowania; (4.) test z zagadnień teoretycznych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane

na podstawie

ᅳ uczestnictwa i aktywności na zajęciach, wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych

ᅳ terminowości wykonania zadań oraz dostosowania się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia

przy pomocy

metod kształtujących:

ᅳ bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami

ᅳ dyskusja oceniająca po wykonaniu zadania


oraz metod podsumowujących:

ᅳ praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi programów do zarządzania dokumentami


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających z metodami praktycznymi i aktywizującymi:

ᅳ Metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

ᅳ Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów,

ᅳ Metody problemowe: aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

ᅳ E-learning


Bilans punktów ECTS:

ᅳ udział w zajęciach (30 g.)

ᅳ realizacja zadań (30 g.)

ᅳ lektura polecanych tekstów (10 g.)

ᅳ przygotowanie się do egzaminu praktycznego (10 g.)


Łącznie 80 godzin nakładu pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z dostępnymi współcześnie rozwiązaniami informatycznymi typu DMS i BPM w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań (workflow) - oraz zasadami ich tworzenia i kryteriami oceny, a także umiejętnością obsługi

Pełny opis:

(1.) workflow jako automatyzacja procesu biznesowego, podczas którego dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika procesu do innych w celu wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformalizowanych zasad

(2.) kultura dokumentacyjna w podmiotach publicznych – tło historyczne i współczesność; regulacje postępowania z dokumentacją elektroniczną w podmiotach publicznych; zadania systemów do zarządzania dokumentami na podstawie norm, ustawodawstwa polskiego i MOREQ2 Komisji Europejskiej

(3.) najlepsze wzorce oprogramowania wspierającego zarządzanie dokumentami w instytucjach administracji państwowej i instytucjach komercyjnych

Literatura:

Obowiązkowa

1. tematyka przedmiotu narzuca konieczność aktualizacji polecanego piśmiennictwa, co nastąpi na pierwszych zajęciach

2. Gawin, B. (2015). Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dodatkowa

1. Best Document Management Software | 2019 Reviews of the Most Popular Systems. (2019).

http://www.capterra.com/documentmanagement-software/

2. Czerniak, S., & Orszulak, J. (2017). Dokument elektroniczny : przewodnik i katalog dobrych praktyk. Warszawa: Naczelna

Dyrekcja Archiwów Państwowych.

https://www.archiwa.gov.pl/files/dokument_elektroniczny_-_przewodnik_i_katalog_dobrych_praktyk.pdf

3. Pudłowski, L. (2014). Model cyklu życia dokumentacji. ARCHEION, CXV, 177–225.

4. Roman, W., Krystyna. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika.

5. Roman, W., Krystyna. (2013). Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

6. Szpor, G. (Red.). (2013). Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych. Warszawa: Wolters Kulwer Polska SA.

Wiosenne Spotkania Archiwalne - Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce. (2018).

http:// www.arch.umk.pl/index.html

7. Zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie. (2016).

http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zarzadzanie-obiegiem-dokumentow-wfirmie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.